ත්‍රිපිටකය
4. මෙණ්ඩකපඤ්හො
1. ඉද්ධිබලවග්ගො
1. කතාධිකාරසඵලපඤ්හො
2. සබ්බඤ්ඤුභාවපඤ්හො
3. දෙවදත්තපබ්බජ්ජපඤ්හො
4. පථවිචලනපඤ්හො
5. සිවිරාජචක්ඛුදානපඤ්හො
6. ගබ්භාවක්කන්තිපඤ්හො
6
‘‘භන්තෙ නාගසෙන, භාසිතම්පෙතං භගවතා ‘තිණ්ණං ඛො පන, භික්ඛවෙ, සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති (ගබ්භස්සාවක්කන්ති (ම. නි. 1.408)) හොති, ඉධ මාතාපිතරො ච සන්නිපතිතා හොන්ති, මාතා ච උතුනී හොති, ගන්ධබ්බො ච පච්චුපට්ඨිතො හොති, ඉමෙසං ඛො, භික්ඛවෙ, තිණ්ණං සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති හොතී’ති, අසෙසවචනමෙතං, නිස්සෙසවචනමෙතං, නිප්පරියායවචනමෙතං, අරහස්සවචනමෙතං, සදෙවමනුස්සානං මජ්ඣෙ නිසීදිත්වා භණිතං, අයඤ්ච ද්වින්නං සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති දිස්සති, දුකූලෙන තාපසෙන පාරිකාය තාපසියා උතුනිකාලෙ දක්ඛිණෙන හත්ථඞ්ගුට්ඨෙන නාභි පරාමට්ඨා, තස්ස තෙන නාභිපරාමසනෙන සාමකුමාරො නිබ්බත්තො. මාතඞ්ගෙනාපි ඉසිනා බ්‍රාහ්මණකඤ්ඤාය උතුනිකාලෙ දක්ඛිණෙන හත්ථඞ්ගුට්ඨෙන නාභි පරාමට්ඨා, තස්ස තෙන නාභිපරාමසනෙන මණ්ඩබ්‍යො නාම මාණවකො නිබ්බත්තොති. යදි, භන්තෙ නාගසෙන, භගවතා භණිතං ‘තිණ්ණං ඛො පන, භික්ඛවෙ, සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති හොතී’ති. තෙන හි සාමො ච කුමාරො මණ්ඩබ්‍යො ච මාණවකො උභොපි තෙ නාභිපරාමසනෙන නිබ්බත්තාති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි, භන්තෙ, තථාගතෙන භණිතං ‘සාමො ච කුමාරො මණ්ඩබ්‍යො ච මාණවකො නාභිපරාමසනෙන නිබ්බත්තා’’ති, තෙන හි ‘තිණ්ණං ඛො පන, භික්ඛවෙ, සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති හොතී’ති යං වචනං, තම්පි මිච්ඡා. අයම්පි උභතො කොටිකො පඤ්හො සුගම්භීරො සුනිපුණො විසයො බුද්ධිමන්තානං, සො තවානුප්පත්තො, ඡින්ද විමතිපථං, ධාරෙහි ඤාණවරප්පජ්ජොත’’න්ති.
‘‘භාසිතම්පෙතං, මහාරාජ, භගවතා ‘තිණ්ණං ඛො පන, භික්ඛවෙ, සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති හොති, ඉධ මාතාපිතරො ච සන්නිපතිතා හොන්ති, මාතා ච උතුනී හොති, ගන්ධබ්බො ච පච්චුපට්ඨිතො හොති, එවං තිණ්ණං සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති හොතී’ති. භණිතඤ්ච ‘සාමො ච කුමාරො මණ්ඩබ්‍යො ච මාණවකො නාභිපරාමසනෙන නිබ්බත්තා’’ති. ‘‘තෙන හි, භන්තෙ නාගසෙන, යෙන කාරණෙන පඤ්හො සුවිනිච්ඡිතො හොති, තෙන කාරණෙන මං සඤ්ඤාපෙහී’’ති.
‘‘සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, සංකිච්චො ච කුමාරො ඉසිසිඞ්ගො ච තාපසො ථෙරො ච කුමාරකස්සපො ‘ඉමිනා නාම තෙ නිබ්බත්තා’’ති? ‘‘ආම, භන්තෙ, සුය්‍යති, අබ්භුග්ගතා තෙසං ජාති, ද්වෙ මිගධෙනුයො තාව උතුනිකාලෙ ද්වින්නං තාපසානං පස්සාවට්ඨානං ආගන්ත්වා සසම්භවං පස්සාවං පිවිංසු, තෙන පස්සාවසම්භවෙන සංකිච්චො ච කුමාරො ඉසිසිඞ්ගො ච තාපසො නිබ්බත්තා. ථෙරස්ස උදායිස්ස භික්ඛුනුපස්සයං උපගතස්ස රත්තචිත්තෙන භික්ඛුනියා අඞ්ගජාතං උපනිජ්ඣායන්තස්ස සම්භවං කාසාවෙ මුච්චි. අථ ඛො ආයස්මා උදායි තං භික්ඛුනිං එතදවොච ‘ගච්ඡ භගිනි, උදකං ආහර අන්තරවාසකං ධොවිස්සාමී’ති. ‘ආහරය්‍ය අහමෙව ධොවිස්සාමී’ති. තතො සා භික්ඛුනී උතුනිසමයෙ තං සම්භවං එකදෙසං මුඛෙන අග්ගහෙසි, එකදෙසං අඞ්ගජාතෙ පක්ඛිපි, තෙන ථෙරො කුමාරකස්සපො නිබ්බත්තොති එතං ජනො ආහා’’ති.
‘‘අපි නු ඛො ත්වං, මහාරාජ, සද්දහසි තං වචන’’න්ති? ‘‘ආම භන්තෙ, බලවං තත්ථ මයං කාරණං උපලභාම, යෙන මයං කාරණෙන සද්දහාම ‘ඉමිනා කාරණෙන නිබ්බත්තා’’ති. ‘‘කිං පනෙත්ථ, මහාරාජ, කාරණ’’න්ති? ‘‘සුපරිකම්මකතෙ , භන්තෙ, කලලෙ බීජං නිපතිත්වා ඛිප්පං සංවිරුහතී’’ති . ‘‘ආම මහාරාජා’’ති. ‘‘එවමෙව ඛො, භන්තෙ, සා භික්ඛුනී උතුනී සමානා සණ්ඨිතෙ කලලෙ රුහිරෙ පච්ඡින්නවෙගෙ ඨිතාය ධාතුයා තං සම්භවං ගහෙත්වා තස්මිං කලලෙ පක්ඛිපි, තෙන තස්සා ගබ්භො සණ්ඨාසි, එවං තත්ථ කාරණං පච්චෙම තෙසං නිබ්බත්තියා’’ති. ‘‘එවමෙතං, මහාරාජ, තථා සම්පටිච්ඡාමි, යොනිප්පවෙසෙන ගබ්භො සම්භවතීති. සම්පටිච්ඡසි පන, ත්වං මහාරාජ, ථෙරස්ස කුමාරකස්සපස්ස ගබ්භාවක්කමන’’න්ති? ‘‘ආම භන්තෙ’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජ, පච්චාගතොසි මම විසයං, එකවිධෙනපි ගබ්භාවක්කන්තිං කථයන්තො මමානුබලං භවිස්සසි, අථ යා පන තා ද්වෙ මිගධෙනුයො පස්සාවං පිවිත්වා ගබ්භං පටිලභිංසු, තාසං ත්වං සද්දහසි ගබ්භස්සාවක්කමන’’න්ති? ‘‘ආම, භන්තෙ, යං කිඤ්චි භුත්තං පීතං ඛායිතං ලෙහිතං, සබ්බං තං කලලං ඔසරති, ඨානගතං වුඩ්ඪිමාපජ්ජති. යථා, භන්තෙ නාගසෙන, යා කාචි සරිතා නාම, සබ්බා තා මහාසමුද්දං ඔසරන්ති, ඨානගතා වුඩ්ඪිමාපජ්ජන්ති. එවමෙව ඛො, භන්තෙ නාගසෙන, යං කිඤ්චි භුත්තං පීතං ඛායිතං ලෙහිතං, සබ්බං තං කලලං ඔසරති, ඨානගතං වුඩ්ඪිමාපජ්ජති, තෙනාහං කාරණෙන සද්දහාමි මුඛගතෙනපි ගබ්භස්ස අවක්කන්ති හොතී’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජ, ගාළ්හතරං උපගතොසි මම විසයං, මුඛපානෙනපි ද්වයසන්නිපාතො භවති. සංකිච්චස්ස ච, මහාරාජ, කුමාරස්ස ඉසිසිඞ්ගස්ස ච තාපසස්ස ථෙරස්ස ච කුමාරකස්සපස්ස ගබ්භාවක්කමනං සම්පටිච්ඡසී’’ති? ‘‘ආම, භන්තෙ, සන්නිපාතො ඔසරතී’’ති.
‘‘සාමොපි, මහාරාජ, කුමාරො මණ්ඩබ්‍යොපි මාණවකො තීසු සන්නිපාතෙසු අන්තොගධා, එකරසා යෙව පුරිමෙන, තත්ථ කාරණං වක්ඛාමි. දුකූලො ච, මහාරාජ, තාපසො පාරිකා ච තාපසී උභොපි තෙ අරඤ්ඤවාසා අහෙසුං පවිවෙකාධිමුත්තා උත්තමත්ථගවෙසකා, තපතෙජෙන යාව බ්‍රහ්මලොකං සන්තාපෙසුං . තෙසං තදා සක්කො දෙවානමින්දො සායං පාතං උපට්ඨානං ආගච්ඡති. සො තෙසං ගරුකතමෙත්තතාය උපධාරෙන්තො අද්දස අනාගතමද්ධානෙ ද්වින්නම්පි තෙසං චක්ඛූනං අන්තරධානං, දිස්වා තෙ එවමාහ ‘එකං මෙ, භොන්තො, වචනං කරොථ, සාධු එකං පුත්තං ජනෙය්‍යාථ, සො තුම්හාකං උපට්ඨාකො භවිස්සති ආලම්බනො චා’ති. ‘අලං, කොසිය, මා එවං භණී’ති. තෙ තස්ස තං වචනං න සම්පටිච්ඡිංසු. අනුකම්පකො අත්ථකාමො සක්කො දෙවානමින්දො දුතියම්පි...පෙ.... තතියම්පි තෙ එවමාහ ‘එකං මෙ, භොන්තො, වචනං කරොථ, සාධු එකං පුත්තං ජනෙය්‍යාථ, සො තුම්හාකං උපට්ඨාකො භවිස්සති ආලම්බනො චා’ති. තතියම්පි තෙ ආහංසු ‘අලං, කොසිය, මා ත්වං ඛො අම්හෙ අනත්ථෙ නියොජෙහි, කදායං කායො න භිජ්ජිස්සති, භිජ්ජතු අයං කායො භෙදනධම්මො, භිජ්ජන්තියාපි ධරණියා පතන්තෙපි සෙලසිඛරෙ ඵලන්තෙපි ආකාසෙ පතන්තෙපි චන්දිමසූරියෙ නෙව මයං ලොකධම්මෙහි මිස්සයිස්සාම, මා ත්වං අම්හාකං සම්මුඛභාවං උපගච්ඡ, උපගතස්ස තෙ එසො විස්සාසො, අනත්ථචරො ත්වං මඤ්ඤෙ’ති.
තතො සක්කො දෙවානමින්දො තෙසං මනං අලභමානො ගරුකතො පඤ්ජලිකො පුන යාචි ‘යදි මෙ වචනං න උස්සහථ කාතුං, යදා තාපසී උතුනී හොති පුප්ඵවතී, තදා ත්වං, භන්තෙ, දක්ඛිණෙන හත්ථඞ්ගුට්ඨෙන නාභිං පරාමසෙය්‍යාසි, තෙන සා ගබ්භං ලච්ඡති, සන්නිපාතො යෙවෙස ගබ්භාවක්කන්තියා’ති. ‘සක්කොමහං, කොසිය, තං වචනං කාතුං, න තාවතකෙන අම්හාකං තපො භිජ්ජති, හොතූ’ති සම්පටිච්ඡිංසු. තාය ච පන වෙලාය දෙවභවනෙ අත්ථි දෙවපුත්තො උස්සන්නකුසලමූලො ඛීණායුකො ආයුක්ඛයප්පත්තො යදිච්ඡකං සමත්ථො ඔක්කමිතුං අපි චක්කවත්තිකුලෙපි. අථ සක්කො දෙවානමින්දො තං දෙවපුත්තං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ ‘එහි ඛො, මාරිස, සුපභාතො තෙ දිවසො, අත්ථසිද්ධි උපගතා, යමහං තෙ උපට්ඨානමාගමිං, රමණීයෙ තෙ ඔකාසෙ වාසො භවිස්සති, පතිරූපෙ කුලෙ පටිසන්ධි භවිස්සති, සුන්දරෙහි මාතාපිතූහි වඩ්ඪෙතබ්බො, එහි මෙ වචනං කරොහී’ති යාචි. දුතියම්පි...පෙ.... තතියම්පි යාචි සිරසි පඤ්ජලිකතො.
තතො සො දෙවපුත්තො එවමාහ ‘කතමං තං, මාරිස, කුලං, යං ත්වං අභික්ඛණං කිත්තයසි පුනප්පුන’න්ති. ‘දුකූලො ච තාපසො පාරිකා ච තාපසී’ති. සො තස්ස වචනං සුත්වා තුට්ඨො සම්පටිච්ඡි ‘සාධු, මාරිස, යො තව ඡන්දො, සො හොතු, ආකඞ්ඛමානො අහං, මාරිස, පත්ථිතෙ කුලෙ උප්පජ්ජෙය්‍යං, කිම්හි කුලෙ උප්පජ්ජාමි අණ්ඩජෙ වා ජලාබුජෙ වා සංසෙදජෙ වා ඔපපාතිකෙ වා’ති? ‘ජලාබුජාය, මාරිස, යොනියා උප්පජ්ජාහී’ති. අථ සක්කො දෙවානමින්දො උප්පත්තිදිවසං විගණෙත්වා දුකූලස්ස තාපසස්ස ආරොචෙසි ‘අසුකස්මිං නාම දිවසෙ තාපසී උතුනී භවිස්සති පුප්ඵවතී, තදා ත්වං, භන්තෙ, දක්ඛිණෙන හත්ථඞ්ගුට්ඨෙන නාභිං පරාමසෙය්‍යාසී’ති. තස්මිං, මහාරාජ, දිවසෙ තාපසී ච උතුනී පුප්ඵවතී අහොසි, දෙවපුත්තො ච තත්ථූපගො පච්චුපට්ඨිතො අහොසි, තාපසො ච දක්ඛිණෙන හත්ථඞ්ගුට්ඨෙන තාපසියා නාභිං පරාමසි, ඉති තෙ තයො සන්නිපාතා අහෙසුං, නාභිපරාමසනෙන තාපසියා රාගො උදපාදි, සො පනස්සා රාගො නාභිපරාමසනං පටිච්ච මා ත්වං සන්නිපාතං අජ්ඣාචාරමෙව මඤ්ඤි, ඌහසනම්පි (හසනම්පි (ක.)) සන්නිපාතො, උල්ලපනම්පි සන්නිපාතො, උපනිජ්ඣායනම්පි සන්නිපාතො, පුබ්බභාගභාවතො රාගස්ස උප්පාදාය ආමසනෙන සන්නිපාතො ජායති, සන්නිපාතා ඔක්කමනං හොතීති.
‘‘අනජ්ඣාචාරෙපි, මහාරාජ, පරාමසනෙන ගබ්භාවක්කන්ති හොති. යථා, මහාරාජ, අග්ගි ජලමානො අපරාමසනොපි උපගතස්ස සීතං බ්‍යපහන්ති, එවමෙව ඛො, මහාරාජ, අනජ්ඣාචාරෙපි පරාමසනෙන ගබ්භාවක්කන්ති හොති.
‘‘චතුන්නං, මහාරාජ, වසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති කම්මවසෙන යොනිවසෙන කුලවසෙන ආයාචනවසෙන, අපි ච සබ්බෙපෙතෙ සත්තා කම්මසම්භවා කම්මසමුට්ඨානා .
‘‘කථං, මහාරාජ, කම්මවසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති? උස්සන්නකුසලමූලා, මහාරාජ, සත්තා යදිච්ඡකං උප්පජ්ජන්ති ඛත්තියමහාසාලකුලෙ වා බ්‍රාහ්මණමහාසාලකුලෙ වා ගහපතිමහාසාලකුලෙ වා දෙවෙසු වා අණ්ඩජාය වා යොනියා ජලාබුජාය වා යොනියා සංසෙදජාය වා යොනියා ඔපපාතිකාය වා යොනියා. යථා, මහාරාජ, පුරිසො අඩ්ඪො මහද්ධනො මහාභොගො පහූතජාතරූපරජතො පහූතවිත්තූපකරණො පහූතධනධඤ්ඤො පහූතඤාතිපක්ඛො දාසිං වා දාසං වා ඛෙත්තං වා වත්ථුං වා ගාමං වා නිගමං වා ජනපදං වා යං කිඤ්චි මනසා අභිපත්ථිතං, යදිච්ඡකං ද්විගුණතිගුණම්පි ධනං දත්වා කිණාති, එවමෙව ඛො, මහාරාජ, උස්සන්නකුසලමූලා සත්තා යදිච්ඡකං උප්පජ්ජන්ති ඛත්තියමහාසාලකුලෙ වා බ්‍රාහ්මණමහාසාලකුලෙ වා ගහපතිමහාසාලකුලෙ වා දෙවෙසු වා අණ්ඩජාය වා යොනියා ජලාබුජාය වා යොනියා සංසෙදජය වා යොනියා ඔපපාතිකාය වා යොනියා. එවං කම්මවසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති.
‘‘කථං යොනිවසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති? කුක්කුටානං, මහාරාජ, වාතෙන ගබ්භාවක්කන්ති හොති. බලාකානං මෙඝසද්දෙන ගබ්භාවක්කන්ති හොති. සබ්බෙපි දෙවා අගබ්භසෙය්‍යකා සත්තා යෙව, තෙසං නානාවණ්ණෙන ගබ්භාවක්කන්ති හොති. යථා, මහාරාජ, මනුස්සා නානාවණ්ණෙන මහියා චරන්ති, කෙචි පුරතො පටිච්ඡාදෙන්ති, කෙචි පච්ඡතො පටිච්ඡාදෙන්ති, කෙචි නග්ගා හොන්ති, කෙචි භණ්ඩූ හොන්ති සෙතපටධරා, කෙචි මොළිබද්ධා හොන්ති, කෙචි භණ්ඩූ කාසාවවසනා හොන්ති, කෙචි කාසාවවසනා මොළිබද්ධා හොන්ති, කෙචි ජටිනො වාකචීරධරා (වාකචීරා (ක.)) හොන්ති, කෙචි චම්මවසනා හොන්ති, කෙචි රස්මියො නිවාසෙන්ති, සබ්බෙපෙතෙ මනුස්සා නානාවණ්ණෙන මහියා චරන්ති, එවමෙව ඛො, මහාරාජ, සත්තා යෙව තෙ සබ්බෙ, තෙසං නානාවණ්ණෙන ගබ්භාවක්කන්ති හොති. එවං යොනිවසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති.
‘‘කථං කුලවසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති? කුලං නාම, මහාරාජ, චත්තාරි කුලානි අණ්ඩජං ජලාබුජං සංසෙදජං ඔපපාතිකං. යදි තත්ථ ගන්ධබ්බො යතො කුතොචි ආගන්ත්වා අණ්ඩජෙ කුලෙ උප්පජ්ජති, සො තත්ථ අණ්ඩජො හොති...පෙ.... ජලාබුජෙ කුලෙ...පෙ.... සංසෙදජෙ කුලෙ...පෙ.... ඔපපාතිකෙ කුලෙ උප්පජ්ජති, සො තත්ථ ඔපපාතිකො හොති. තෙසු තෙසු කුලෙසු තාදිසා යෙව සත්තා සම්භවන්ති. යථා, මහාරාජ, හිමවති නෙරුපබ්බතං යෙ කෙචි මිගපක්ඛිනො උපෙන්ති, සබ්බෙ තෙ සකවණ්ණං විජහිත්වා සුවණ්ණවණ්ණා හොන්ති, එවමෙව ඛො, මහාරාජ, යො කොචි ගන්ධබ්බො යතො කුතොචි ආගන්ත්වා අණ්ඩජං යොනිං උපගන්ත්වා සභාවවණ්ණං විජහිත්වා අණ්ඩජො හොති...පෙ.... ජලාබුජං...පෙ.... සංසෙදජං...පෙ.... ඔපපාතිකං යොනිං උපගන්ත්වා සභාවවණ්ණං විජහිත්වා ඔපපාතිකො හොති, එවං කුලවසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති.
‘‘කථං ආයාචනවසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති? ඉධ, මහාරාජ, කුලං හොති අපුත්තකං බහුසාපතෙය්‍යං සද්ධං පසන්නං සීලවන්තං කල්‍යාණධම්මං තපනිස්සිතං, දෙවපුත්තො ච උස්සන්නකුසලමූලො චවනධම්මො හොති. අථ සක්කො දෙවානමින්දො තස්ස කුලස්ස අනුකම්පාය තං දෙවපුත්තං ආයාචති ‘පණිධෙහි, මාරිස, අසුකස්ස කුලස්ස මහෙසියා කුච්ඡි’න්ති. සො තස්ස ආයාචනහෙතු තං කුලං පණිධෙති. යථා, මහාරාජ, මනුස්සා පුඤ්ඤකාමා සමණං මනොභාවනීයං ආයාචිත්වා ගෙහං උපනෙන්ති, අයං උපගන්ත්වා සබ්බස්ස කුලස්ස සුඛාවහො භවිස්සතීති. එවමෙව ඛො, මහාරාජ, සක්කො දෙවානමින්දො තං දෙවපුත්තං ආයාචිත්වා තං කුලං උපනෙති. එවං ආයාචනවසෙන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති හොති.
‘‘සාමො, මහාරාජ, කුමාරො සක්කෙන දෙවානමින්දෙන ආයාචිතො පාරිකාය තාපසියා කුච්ඡිං ඔක්කන්තො. සාමො, මහාරාජ, කුමාරො කතපුඤ්ඤො, මාතාපිතරො සීලවන්තො කල්‍යාණධම්මා, ආයාචකො සක්කො, තිණ්ණං චෙතොපණිධියා සාමො කුමාරො නිබ්බත්තො. ඉධ, මහාරාජ, නයකුසලො පුරිසො සුකට්ඨෙ අනූපඛෙත්තෙ බීජං රොපෙය්‍ය, අපි නු තස්ස බීජස්ස අන්තරායං විවජ්ජෙන්තස්ස වුඩ්ඪියා කොචි අන්තරායො භවෙය්‍යා’’ති ? ‘‘න හි, භන්තෙ, නිරුපඝාතං බීජං ඛිප්පං සංවිරුහෙය්‍යා’’ති. ‘‘එවමෙව ඛො, මහාරාජ, සාමො කුමාරො මුත්තො උප්පන්නන්තරායෙහි තිණ්ණං චෙතොපණිධියා නිබ්බත්තො.
‘‘අපි නු ඛො, මහාරාජ, සුතපුබ්බං තයා ඉසීනං මනොපදොසෙන ඉද්ධො ඵීතො මහාජනපදො සජනො සමුච්ඡින්නො’’ති? ‘‘ආම, භන්තෙ, සුය්‍යති. මහියා දණ්ඩකාරඤ්ඤං (දණ්ඩකීරඤ්ඤං (ම. නි. 2.65)) මජ්ඣාරඤ්ඤං කාලිඞ්ගාරඤ්ඤං මාතඞ්ගාරඤ්ඤං, සබ්බං තං අරඤ්ඤං අරඤ්ඤභූතං, සබ්බෙපෙතෙ ජනපදා ඉසීනං මනොපදොසෙන ඛයං ගතා’’ති. ‘‘යදි , මහාරාජ, තෙසං මනොපදොසෙන සුසමිද්ධා ජනපදා උච්ඡිජ්ජන්ති, අපි නු ඛො තෙසං මනොපසාදෙන කිඤ්චි නිබ්බත්තෙය්‍යා’’ති? ‘‘ආම භන්තෙ’’ති. ‘‘තෙන හි, මහාරාජ, සාමො කුමාරො තිණ්ණං බලවන්තානං චෙතොපසාදෙන නිබ්බත්තො ඉසිනිම්මිතො දෙවනිම්මිතො පුඤ්ඤනිම්මිතොති. එවමෙතං, මහාරාජ, ධාරෙහි.
‘‘තයොමෙ, මහාරාජ, දෙවපුත්තා සක්කෙන දෙවානමින්දෙන ආයාචිතා කුලං උප්පන්නා. කතමෙ තයො? සාමො කුමාරො මහාපනාදො කුසරාජා, තයොපෙතෙ බොධිසත්තා’’ති. ‘‘සුනිද්දිට්ඨා, භන්තෙ නාගසෙන, ගබ්භාවක්කන්ති, සුකථිතං කාරණං, අන්ධකාරො ආලොකො කතො, ජටා විජටිතා, නිච්ඡුද්ධා පරවාදා, එවමෙතං තථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති.
7. සද්ධම්මන්තරධානපඤ්හො
8. අකුසලච්ඡෙදනපඤ්හො
9. උත්තරිකරණීයපඤ්හො
10. ඉද්ධිබලදස්සනපඤ්හො
2. අභෙජ්ජවග්ගො
1. ඛුද්දානුඛුද්දකපඤ්හො
2. අබ්‍යාකරණීයපඤ්හො
3. මච්චුභායනාභායනපඤ්හො
4. මච්චුපාසමුත්තිපඤ්හො
5. බුද්ධලාභන්තරායපඤ්හො
6. අපුඤ්ඤපඤ්හො
7. භික්ඛුසඞ්ඝපරිහරණපඤ්හො
8. අභෙජ්ජපරිසපඤ්හො
3. පණාමිතවග්ගො
1. සෙට්ඨධම්මපඤ්හො
2. සබ්බසත්තහිතඵරණපඤ්හො
3. වත්ථගුය්හනිදස්සනපඤ්හො
4. ඵරුසවාචාභාවපඤ්හො
5. රුක්ඛඅචෙතනාභාවපඤ්හො
6. පිණ්ඩපාතමහප්ඵලපඤ්හො
7. බුද්ධපූජනපඤ්හො
8. පාදසකලිකාහතපඤ්හො
9. අග්ගග්ගසමණපඤ්හො
10. වණ්ණභණනපඤ්හො
11. අහිංසානිග්ගහපඤ්හො
12. භික්ඛුපණාමිතපඤ්හො
4. සබ්බඤ්ඤුතඤාණවග්ගො
1. ඉද්ධිකම්මවිපාකපඤ්හො
2. ධම්මවිනයපටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නපඤ්හො
3. මුසාවාදගරුලහුභාවපඤ්හො
4. බොධිසත්තධම්මතාපඤ්හො
5. අත්තනිපාතනපඤ්හො
6. මෙත්තාභාවනානිසංසපඤ්හො
7. කුසලාකුසලසමවිසමපඤ්හො
8. අමරාදෙවීපඤ්හො
9. අරහන්තඅභායනපඤ්හො
10. බුද්ධසබ්බඤ්ඤුභාවපඤ්හො
5. සන්ථවවග්ගො
1. සන්ථවපඤ්හො
2. උදරසංයතපඤ්හො
3. බුද්ධඅප්පාබාධපඤ්හො
4. මග්ගුප්පාදනපඤ්හො
5. බුද්ධඅවිහෙඨකපඤ්හො
6. ඡද්දන්තජොතිපාලාරබ්භපඤ්හො
7. ඝටිකාරපඤ්හො
8. බ්‍රාහ්මණරාජවාදපඤ්හො
9. ගාථාභිගීතභොජනකථාපඤ්හො
10. ධම්මදෙසනාය අප්පොස්සුක්කපඤ්හො
11. ආචරියානාචරියපඤ්හො