ත්‍රිපිටකය
7. සත්තකනිපාතො 7. සප්තක නිපාතය
1. කුක්කුවග්ගො 1. කුක්කුට වර්ගය
396. කුක්කුජාතකං (7-1-1) 396. කුක්කුට ජාතකය
397. මනොජජාතකං (7-1-2) 397. මනොජ ජාතකය
398. සුතනුජාතකං (7-1-3) 398. සුතනු ජාතකය
399. මාතුපොසකගිජ්ඣජාතකං (7-1-4) 399. ගිජ්ක්ධ ජාතකය
22
තෙ කථං නු කරිස්සන්ති, වුද්ධා ගිරිදරීසයා;
අහං බද්ධොස්මි පාසෙන, නිලීයස්ස වසං ගතො.
22
“නිලීය නම් වැද්දාගේ වසඟ බවට පැමිණියාවූ මම මළ පුඩුවෙන් බැඳුනේ වෙමි. පර්වත ගුහාවෙහි හෝනාවූ ඒ මාගේ මහලු මව්පියෝ කෙසේ නම් කරන්නාහුද,
23
කිං ගිජ්ඣ පරිදෙවසි, කා නු තෙ පරිදෙවනා;
මෙ සුතො වා දිට්ඨො වා, භාසන්තො මානුසිං දිජො.
23
“ගිජුලිහිණිය, කුමට හඬන්නෙහිද, තාගේ හැඬීම කවරක්ද, මනුෂ්‍ය භාෂාව කියන්නාවූ පක්ෂියෙක් මා විසින් නො අසනලදී. දක්නාලද්දේ හෝ නොවේ.
24
භරාමි මාතාපිතරො, වුද්ධෙ ගිරිදරීසයෙ;
තෙ කථං නු කරිස්සන්ති, අහං වසං ගතො තව.
24
“පර්වත ගුහාවෙහි හෝනාවූ මහලුවූ මව්පියන් පොෂණය කෙරෙමි එසේවූ මම තාගේ වසඟ බවට ගියෙමි. ඒ මව්පිය දෙදෙන කෙසේ නම්කරන්නාහුද,
25
යං නු ගිජ්ඣො යොජනසතං, කුණපානි අවෙක්ඛති;
කස්මා ජාලඤ්ච පාසඤ්ච, ආසජ්ජාපි න බුජ්ඣසි.
25
“ගිජුලිහිණියා යොදුන් සියයක් තැන කුණපයන් දක්නේයි කුමක් හෙයින් දළටද පාශයටද සමීපවත් දැන නොගත්තෙහිද,
26
යදා පරාභවො හොති, පොසො ජීවිතසඞ්ඛයෙ;
අථ ජාලඤ්ච පාසඤ්ච, ආසජ්ජාපි න බුජ්ඣති.
26
“යම් කලෙක්හි විනාශයවේද එකල්හි පුරුෂතෙම ජීවිත විනාශයෙහි දැළටද පුඩුවටද සමීපවූවත් බැඳෙන බව නොදනී.
27
භරස්සු මාතාපිතරො, වුද්ධෙ ගිරිදරීසයෙ;
මයා ත්වං සමනුඤ්ඤාතො, සොත්ථිං පස්සාහි ඤාතකෙ.
27
“පර්වත ගුහාවෙහි හෝනාවූ මහලුවූ මව්පියන් පොෂණය කරව, මා විසින් මනාකොට අනුදන්නාලද තෝ නෑයන් සුවසේ දකුව,
28
එවං ලුද්දක නන්දස්සු, සහ සබ්බෙහි ඤාතිභි;
භරිස්සං මාතාපිතරො, වුද්ධෙ ගිරිදරීසයෙති.
28
“වැද්දාණෙනි, පර්වත ගුහාවෙහි වැටී සිටින මහලුවූ මව්පියන් සුවසේ ගොස් පොෂණය කෙරෙම්ද, එපරිද්දෙන් සියලු නෑයන් හා සමඟ ඔබ බොහෝ කලක් සතුටුවේවා.
400. දබ්භපුප්ඵජාතකං (7-1-5) 400. දබ්භපුප්ඵ ජාතකය
401. පණ්ණකජාතකං (7-1-6) 401. දසණ්ණක ජාතකය
402. සත්තුභස්තජාතකං (7-1-7) 402. සත්තුභස්ත ජාතකය
403. අට්ඨිසෙනකජාතකං (7-1-8) 403. අට්ඨිසෙන ජාතකය
404. කපිජාතකං (7-1-9) 404. කපි ජාතකය
405. බකජාතකං (7-1-10) 405. බකබ්‍රහ්ම ජාතකය
2. ගන්ධාරවග්ගො 2. ගන්ධාර වර්ගය
406. ගන්ධාරජාතකං (7-2-1) 406. ගන්ධාර ජාතකය
407. මහාකපිජාතකං (7-2-2) 407. මහා කපි ජාතකය
408. කුම්භකාරජාතකං (7-2-3) 408. කුම්හකාර ජාතකය
409. දළ්හධම්මජාතකං (7-2-4) 409. දළ්හ ධම්ම ජාතකය
410. සොමදත්තජාතකං (7-2-5) 410. සෝමදත්ත ජාතකය
411. සුසීමජාතකං (7-2-6) 411. සුසීම ජාතකය
412. කොටසිම්බලිජාතකං (7-2-7) 412. කොටසිම්බිලි ජාතකය
413. ධූමකාරිජාතකං (7-2-8) 413. ධූමකාරි ජාතකය
414. ජාගරජාතකං (7-2-9) 414. ජාගර ජාතකය
415. කුම්මාසපිණ්ඩිජාතකං (7-2-10) 415. කුම්මාස පිණ්ඩ ජාතකය
416. පරන්තපජාතකං (7-2-11) 416. පරන්තප ජාතකය