ත්‍රිපිටකය
ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකනිකාය
ජාතකපාළි ජාතක
1. එකකනිපාතො 1. එකක නිපාතය
1. අපණ්ණකවග්ගො 1. අපණ්ණක වර්ගය
1. අපණ්ණකජාතකං 1. අපණ්ණක ජාතකය
2. වණ්ණුපථජාතකං 2. වණ්ණු පථ ජාතකය
3. සෙරිවවාණිජජාතකං 3. සේරිවාණිජ ජාතකය
4. චූළසෙට්ඨිජාතකං 4. චුල්ලසෙට්ඨි ජාතකය
5. තණ්ඩුලනාළිජාතකං 5. තණ්ඩුල නාළි ජාතකය
6. දෙවධම්මජාතකං 6. දෙවධර්ම ජාතකය
7. කට්ඨහාරිජාතකං 7. කට්ඨහාරි ජාතකය
8. ගාමණිජාතකං 8. ගාමිණි ජාතකය
9. මඝදෙවජාතකං 9. මඛාදෙව ජාතකය
10. සුඛවිහාරිජාතකං 10. සුඛවිහාරි ජාතකය
2. සීලවග්ගො 2. සීල වර්ගය
11. ලක්ඛණමිගජාතකං 11. ලක්ෂණ මෘග ජාතකය
12. නිග්‍රොධමිගජාතකං 12. නිග්‍රොධ මිගජාතකය
13. කණ්ඩිජාතකං 13. කණ්ඩින ජාතකය
14. වාතමිගජාතකං 14. වාතමෘග ජාතකය
15. ඛරාදියජාතකං 15. ඛරාදිය ජාතකය
16. තිපල්ලත්ථමිගජාතකං 16. තිපල්ලත්ථ මිග ජාතකය
17. මාලුතජාතකං 17. මාලුත ජාතකය
18. මතකභත්තජාතකං 18. මතක භත්ත ජාතකය
19. ආයාචිතභත්තජාතකං 19. ආයාචිත භත්ත ජාතකය
20. නළපානජාතකං 20. නළපාන ජාතකය
3. කුරුඞ්ගවග්ගො 3. කුරුංග වර්ගය
21. කුරුඞ්ගමිගජාතකං 21. කුරුංග මෘග ජාතකය
22. කුක්කුරජාතකං 22. කුක්කුර ජාතකය
23. ගොජානීයජාතකං 23. භොජාජානීය ජාතකය
24. ආජඤ්ඤජාතකං 24. ආජඤ්ඤ ජාතකය
25. තිත්ථජාතකං 25. තීර්ථ ජාතකය
26. මහිළාමුඛජාතකං 26. මහිලා මුඛ ජාතකය
27. අභිණ්හජාතකං 27. අභිණ්හ ජාතකය
28. නන්දිවිසාලජාතකං 28. නන්දිවිශාල ජාතකය
29. කණ්හජාතකං 29. කණ්හ ජාතකය
30. මුනිකජාතකං 30. මුනික ජාතකය
4. කුලාවකවග්ගො 4. කුළාවක වර්ගය
31. කුලාවකජාතකං 31. කුළාවක ජාතකය
32. නච්චජාතකං 32. නච්ච ජාතකය
33. සම්මොදමානජාතකං 33. සම්මොද මාන ජාතකය
34. මච්ඡජාතකං 34. මච්ඡ ජාතකය
35. වට්ටකජාතකං 35. වට්ටක ජාතකය
36. සකුණජාතකං 36. සකුණ ජාතකය
37. තිත්තිරජාතකං 37. තිත්තිර ජාතකය
38. බකජාතකං 38. බකජාතකය
39. නන්දජාතකං 39. නන්ද ජාතකය
40. ඛදිරඞ්ගාරජාතකං 40. ඛදිරංගාර ජාතකය
5. අත්ථකාමවග්ගො 5. අත්තකාම වර්ගය
41. ලොසකජාතකං 41. ලෝසක ජාතකය
42. කපොතජාතකං 42. කපෝත ජාතකය
43. වෙළුකජාතකං 43. වේළුක ජාතකය
44. මකසජාතකං 44. මකස ජාතකය
45. රොහිණිජාතකං 45. රෝහිණී ජාතකය
46. ආරාමදූසකජාතකං 46. ආරාම දූෂක ජාතකය
47. වාරුණිදූසකජාතකං 47. වාරුණී ජාතකය
48. වෙදබ්බජාතකං 48. වෙදබ්භ ජාතකය
49. නක්ඛත්තජාතකං 49. නක්ඛත්ත ජාතකය
49
නක්ඛත්තං පටිමානෙන්තං, අත්ථො බාලං උපච්චගා;
අත්ථො අත්ථස්ස නක්ඛත්තං, කිං කරිස්සන්ති තාරකාති.
49
“නැකැත් බලන්නාවූ අඥානයාගේ අර්ථය තෙමේ ඉක්මයේ. අර්ථයට තමා කැමති අර්ථය ලැබීමම නැකත නමි. තාරකා රූපයෝ කිනම් අර්ථයක් සිද්ධකෙරෙත්ද?” (සිද්ධ නොකෙරෙති යනු භාවයි.)
50. දුම්මෙධජාතකං 50. දුම්මෙධ ජාතකය
6. ආසීසවග්ගො 6. ආසිංස වර්ගය
51.මහාසීලවජාතකං 51. මහා සීලව ජාතකය
52. චූළජනකජාතකං 52. චූල ජනක ජාතකය
53. පුණ්ණපාතිජාතකං 53. පුණ්ණපාති ජාතකය
54. කිංඵලජාතකං 54. ඵල ජාතකය
55. පඤ්චාවුධජාතකං 55. පඤ්චායුධ ජාතකය
56. කඤ්චනක්ඛන්ධජාතකං 56. කඤ්චනක්ඛන්ධ ජාතකය
57. වානරින්දජාතකං 57. වානරින්ද ජාතකය
58. තයොධම්මජාතකං 58. තයොධම්ම ජාතකය
59. භෙරිවාදකජාතකං 59. භෙරිවාද ජාතකය
60. සඞ්ඛධමජාතකං 60. සංඛධමන ජාතකය
7. ඉත්ථිවග්ගො 7. ඉත්ථි වර්ගය
61. අසාතමන්තජාතකං 61. අසාතමන්ත ජාතකය
62. අණ්ඩභූතජාතකං 62. අණ්ඩභූත ජාතකය
63. තක්කපණ්ඩිතජාතකං 63. තක්ක ජාතකය
64. දුරාජානජාතකං 64. දුරාජාන ජාතකය
65. අනභිරතිජාතකං 65. අනභිරති ජාතකය
66. මුදුලක්ඛණජාතකං 66. මුදු ලක්ඛණ ජාතකය
67. උච්ඡඞ්ගජාතකං 67. උච්ඡංග ජාතකය
68. සාකෙතජාතකං 68. සාකෙත ජාතකය
69. විසවන්තජාතකං 69. විෂවන්ත ජාතකය
70. කුද්දාලජාතකං 70. කුද්දාල ජාතකය
8. වරුණවග්ගො 8. වරණ වර්ගය
71. වරුණජාතකං 71. වරණ ජාතකය
72. සීලවහත්ථිජාතකං 72. සීලව නාගරාජ ජාතකය
73. සච්චංකිරජාතකං 73. සච්චංකිර ජාතකය
74. රුක්ඛධම්මජාතකං 74. රුක්ඛධම්ම ජාතකය
75. මච්ඡජාතකං 75. මච්ඡ ජාතකය
76. අසඞ්කියජාතකං 76. අසංකිය ජාතකය
77. මහාසුපිනජාතකං 77. මහා සුපින ජාතකය
78. ඉල්ලිසජාතකං 78. ඉල්ලීස ජාතකය
79. ඛරස්සරජාතකං 79. ඛරස්සර ජාතකය
80. භීමසෙනජාතකං 80. භීමසේන ජාතකය
9. අපායිම්හවග්ගො 9. අපායිම්හ වර්ගය
81. සුරාපානජාතකං 81. සුරාපාන ජාතකය
82. මිත්තවින්දකජාතකං 82. මිත්තවින්ද ජාතකය
83. කාලකණ්ණිජාතකං 83. කාලකණ්ණි ජාතකය
84. අත්ථස්සද්වාරජාතකං 84. අත්ථස්සද්වාර ජාතකය
85. කිංපක්කජාතකං 85. කිම්පක්ක ජාතකය
86. සීලවීමංසකජාතකං 86. ශීලවිමංස ජාතකය
87. මඞ්ගලජාතකං 87. මංගල ජාතකය
88. සාරම්භජාතකං 88. සාරම්භ ජාතකය
89. කුහකජාතකං 89. කුහක ජාතකය
90. අකතඤ්ඤුජාතකං 90. අකතඤ්ඤු ජාතකය
10. ලිත්තවග්ගො 10. ලිත්ත වර්ගය
91. ලිත්තජාතකං 91. ලිත්ත ජාතකය
92. මහාසාරජාතකං 92. මහාසාර ජාතකය
93. විසාසභොජනජාතකං 93. විශ්වාසභොජන ජාතකය
94. ලොමහංසජාතකං 94. ලෝමහංස ජාතකය
95. මහාසුදස්සනජාතකං 95. මහාසුදස්සන ජාතකය
96. තෙලපත්තජාතකං 96. තෙලපත්ත ජාතකය
97. නාමසිද්ධිජාතකං 97. නාමසිද්ධි ජාතකය
98. කූටවාණිජජාතකං 98. කූටවාණිජ ජාතකය
99. පරොසහස්සජාතකං 99. පරොසහස්ස ජාතකය
100. අසාතරූපජාතකං 100. අසාතරූප ජාතකය
11. පරොසතවග්ගො 11. පරොසහස්ස වර්ගය
101. පරොසතජාතකං 101. පරොසත ජාතකය
102. පණ්ණිකජාතකං 102. පණ්ණික ජාතකය
103. වෙරිජාතකං 103. වේරී ජාතකය
104. මිත්තවින්දකජාතකං 104. මිත්තවින්ද ජාතකය
105. දුබ්බලකට්ඨජාතකං 105. දුබ්බලකට්ඨි ජාතකය
106. උදඤ්චනීජාතකං 106. උදඤ්චනී ජාතකය
107. සාලිත්තකජාතකං 107. සාලිත්ත ජාතකය
108. බාහියජාතකං 108. බාහිය ජාතකය
109. කුණ්ඩපූවජාතකං 109. කුණ්ඩපූව ජාතකය
110. සබ්බසංහාරකපඤ්හජාතකං 110. සබ්බ සංහාර ජාතකය
12. හංචිවග්ගො 12. හංස වර්ගය
111. ගද්‍රභපඤ්හජාතකං 111. ගද්‍රභ පඤ්හ ජාතකය
112. අමරාදෙවීපඤ්හජාතකං 112. අමරාදේවී පඤ්හ ජාතකය
113. සිඞ්ගාලජාතකං 113. සිඟාල ජාතකය
114. මිතචින්තිජාතකං 114. මිත චින්තී ජාතකය
115. අනුසාසිකජාතකං 115. අනුශාසික ජාතකය
116. දුබ්බචජාතකං 116. දුබ්බච ජාතකය
117. තිත්තිරජාතකං 117. තිත්තිර ජාතකය
118. වට්ටකජාතකං 118. වට්ටක ජාතකය
119. අකාලරාවිජාතකං 119. අකාල රාවි ජාතකය
120. බන්ධනමොක්ඛජාතකං 120. බන්ධන මොක්ඛ ජාතකය
13. කුසනාළිවග්ගො 13. කුසනාළි වර්ගය
121. කුසනාළිජාතකං 121. කුසනාළි ජාතකය
122. දුම්මෙධජාතකං 122. දුම්මෙධ ජාතකය
123. නඞ්ගලීසජාතකං 123. නංගලීස ජාතකය
124. අම්බජාතකං 124. අම්බ ජාතකය
125. කටාහකජාතකං 125. කටාහක ජාතකය
126. අසිලක්ඛණජාතකං 126. අසිලක්ඛණ ජාතකය
127. කලණ්ඩුකජාතකං 127. කලණ්ඩුක ජාතකය
128. බිළාරවතජාතකං 128. බිළාරවත ජාතකය
129. අග්ගිකභාරද්වාජජාතකං 129. අග්ගික ජාතකය
130. කොසියජාතකං 130. කෝසිය ජාතකය
14. අසම්පදානවග්ගො 14. අසම්පදාන වර්ගය
131. අසම්පදානජාතකං 131. අසම්පදාන ජාතකය
132. භීරුකජාතකං 132. පඤ්චගරු ජාතකය
133. ඝතාසනජාතකං 133. ඝතාසන ජාතකය
134. ඣානසොධනජාතකං 134. ක්ධානසොධන ජාතකය
135. චන්දාභජාතකං 135. චන්දාභ ජාතකය
136. සුවණ්ණහංසජාතකං 136. සුවණ්ණ හංස ජාතකය
137. බබ්බුජාතකං 137. බබ්බුක ජාතකය
138. ගොධජාතකං 138. ගොධ ජාතකය
139. උභතොභට්ඨජාතකං 139. උභතොභට්ඨ ජාතකය
140. කාකජාතකං 140. කාක ජාතකය
15. කකණ්ටකවග්ගො 15. කකණ්ටක වර්ගය
141. ගොධජාතකං 141. ගොධා (ii) ජාතකය
142. සිඞ්ගාලජාතකං 142. සිඟාල ජාතකය
143. විරොචජාතකං 143. විරොචන ජාතකය
144. නඞ්ගුට්ඨජාතකං 144. නංගුට්ඨ ජාතකය
145. රාධජාතකං 145. රාධ ජාතකය
146. සමුද්දකාකජාතකං 146. කාක ජාතකය
147. පුප්ඵරත්තජාතකං 147. පුප්ඵ රත්ත ජාතකය
148. සිඞ්ගාලජාතකං 148. සිඟාල ජාතකය
149. එකපණ්ණජාතකං 149. එක පණ්ණ ජාතකය
150. සඤ්ජීවජාතකං 150. සඤ්ජීව ජාතකය