ත්‍රිපිටකය
3. තිකනිපාතො 3. තික නිපාතය
1. අඞ්ගණිකභාරද්වාජත්ථෙරගාථා 1. අංගාණික භාරද්වාජ ථේර ගාථා
2. පච්චයත්ථෙරගාථා 2. පච්චය ථේර ගාථා
3. බාකුලත්ථෙරගාථා 3. බක්කුල ථේර ගාථා
4. ධනියත්ථෙරගාථා 4. ධනිය ථේර ගාථා
5. මාතඞ්ගපුත්තත්ථෙරගාථා 5. මාතංග පුත්‍ර ථේර ගාථා
6. ඛුජ්ජසොභිතත්ථෙරගාථා 6. ඛුජ්ජසොභිත ථේර ගාථා
7. වාරණත්ථෙරගාථා 7. වාරණ ථේර ගාථා
8. වස්සිකත්ථෙරගාථා 8. පස්සික ථේර ගාථා
9. යසොජත්ථෙරගාථා 9. යසොජ ථේර ගාථා
243
‘‘කාලපබ්බඞ්ගසඞ්කාසො, කිසො ධමනිසන්ථතො;
මත්තඤ්ඤූ අන්නපානම්හි, අදීනමනසො නරො’’.
243
“දන්තිලතා නම් වැලක පුරුකක් වැනි කෙට්ටුවූ නහර මතුවීගිය, ආහාරපානයන්හි පමණ දන්නාවූ කම්මැලි නැති ස්වභාව ඇති පුරුෂ තෙමේ,
244
‘‘ඵුට්ඨො ඩංසෙහි මකසෙහි, අරඤ්ඤස්මිං බ්‍රහාවනෙ;
නාගො සඞ්ගාමසීසෙව, සතො තත්‍රාධිවාසයෙ.
244
“කැලේ මහවනයෙහි ඩැහැලේ බොන මැස්සන්ගෙන් හා, මදුරුවන්ගෙන් ස්පර්ශ කරණ ලද්දේ යුද පෙරමුණක ඇතෙකු මෙන් සිහි ඇතිව එහිම ඉවසන්නේය.
245
‘‘යථා බ්‍රහ්මා තථා එකො, යථා දෙවො තථා දුවෙ;
යථා ගාමො තථා තයො, කොලාහලං තතුත්තරි’’න්ති.
245
“බ්‍රහ්මයා යම්සේද එසේම තනියම හැසිරෙන්නේ සැපය. දෙවියන්ට සේ දෙදෙනෙකුවූ විට සිතේ කිපීම වන්නේය. තුන්දෙනෙකුගේ වාසය ගමේ විසීමක් මෙනි. තුන්දෙනෙකුට වඩා සිටින තැන කෝලාහලයකි.”
10. සාටිමත්තියත්ථෙරගාථා 10. සාටිමත්තිය ථේර ගාථා
11. උපාලිත්ථෙරගාථා 11. උපාලි ථේර ගාථා
12. උත්තරපාලත්ථෙරගාථා 12. උත්තරපාල ථේර ගාථා
13. අභිභූතත්ථෙරගාථා 13. අභිභුත ථේර ගාථා
14. ගොතමත්ථෙරගාථා 14. ගොතම ථේර ගාථා
15. හාරිතත්ථෙරගාථා 15. හාරිත ථේර ගාථා
16. විමලත්ථෙරගාථා 16. විමල ථේර ගාථා