ත්‍රිපිටකය
2. පුරිසවිමානං 2. පුරිස විමානවත්ථු
5. මහාරථවග්ගො 5. මහාරථ වර්ගය
1. මණ්ඩූකදෙවපුත්තවිමානවත්ථු 1. මණ්ඩූක විමාන කථාව
2. රෙවතීවිමානවත්ථු 2. රේවතී විමාන කථාව
3. ඡත්තමාණවකවිමානවත්ථු 3. ඡත්ත මානවක විමාන කථාව
4. කක්කටකරසදායකවිමානවත්ථු 4. කක්කට විමාන කථාව
5. ද්වාරපාලවිමානවත්ථු 5. ද්වාරපාල විමාන කථාව
6. පඨමකරණීයවිමානවත්ථු 6. කරණීය විමාන කථාව
7. දුතියකරණීයවිමානවත්ථු 7. දෙවෙනි කරණීය විමාන කථාව
8. පඨමසූචිවිමානවත්ථු 8. සූචි විමාන කථාව
9. දුතියසූචිවිමානවත්ථු 9. දෙවෙනි සූචි විමාන කථාව
10. පඨමනාගවිමානවත්ථු 10. පළමුවෙනි නාග විමාන කථාව
11. දුතියනාගවිමානවත්ථු 11. දෙවෙනි නාග විමාන කථාව
12. තතියනාගවිමානවත්ථු 12. තුන්වෙනි නාග විමාන කථාව
13. චූළරථවිමානවත්ථු 13. චුල්ල රථ විමාන කථාව
14. මහාරථවිමානවත්ථු 14. මහාරථවිමාන කථාව
6. පායාසිවග්ගො 6. පායාසි වර්ගය
1. පඨමඅගාරියවිමානවත්ථු 1. පළමුවෙනි අගාරිය කථාව
2. දුතියඅගාරියවිමානවත්ථු 2. දෙවෙනි අගාරිය විමාන කථාව
3. ඵලදායකවිමානවත්ථු 3. ඵලදායක විමාන කථාව
4. පඨමඋපස්සයදායකවිමානවත්ථු 4. උපස්සයදායක විමාන කථාව
5. දුතියඋපස්සයදායකවිමානවත්ථු 5. දෙවෙනි උපස්සයදායක කථාව
6. භික්ඛාදායකවිමානවත්ථු 6. භික්ඛ දායක විමාන කථාව
7. යවපාලකවිමානවත්ථු 7. යවපාලක විමාන කථාව
8. පඨමකුණ්ඩලීවිමානවත්ථු 8. කුණ්ඩලීවිමාන කථාව
9. දුතියකුණ්ඩලීවිමානවත්ථු 9. දෙවෙනි කුණ්ඩලීවිමාන කථාව
10. (උත්තර) පායාසිවිමානවත්ථු 10. උත්තරවිමාන කථාව
7. සුනික්ඛිත්තවග්ගො 7. සුනික්ඛිත්ත වර්ගය
1. චිත්තලතාවිමානවත්ථු 1. චිත්‍රලතා විමාන කථාව
2. නන්දනවිමානවත්ථු 2. නන්දන විමාන කථාව
3. මණිථූණවිමානවත්ථු 3. මණිථූන විමාන කථාව
4. සුවණ්ණවිමානවත්ථු 4. සුවර්ණ විමාණ කථාව
5. අම්බවිමානවත්ථු 5. අම්බවිමානවත්ථු
6. ගොපාලවිමානවත්ථු 6. ගොපාලවිමානවත්ථු
7. කණ්ඩකවිමානවත්ථු 7. කන්ථක විමාන කථාව
8. අනෙකවණ්ණවිමානවත්ථු 8. අනෙකවණ්ණවිමාන කථාව
9. මට්ඨකුණ්ඩලීවිමානවත්ථු 9. මට්ට කුණ්ඩලී විමාන කථාව
10. සෙරීසකවිමානවත්ථු 10. සෙරිස්සක විමාන කථාව
11. සුනික්ඛිත්තවිමානවත්ථු 11. සුනික්ඛින්ත විමාන ගාථාව