ත්‍රිපිටකය
ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකනිකාය
විමානවත්ථුපාළි විමානවත්ථු
1. ඉත්ථිවිමානං 1. ඉත්ථි විමානවත්ථු
1. පීඨවග්ගො 1. පීඨ වර්ගය
1. පඨමපීඨවිමානවත්ථු 1. පඨම පීඨ (පුටු) විමාන කථාව
2. දුතියපීඨවිමානවත්ථු 2. දුතිය පීඨ කථාව
3. තතියපීඨවිමානවත්ථු 3. තතිය පීඨ විමාන කථාව
4. චතුත්ථපීඨවිමානවත්ථු 4. චතුත්ථ පීඨ විමාන කථා
5. කුඤ්ජරවිමානවත්ථු 5. කුඤ්ජර විමාන කථාව
6. පඨමනාවාවිමානවත්ථු 6. පඨම නාවා විමාන කථාව
7. දුතියනාවාවිමානවත්ථු 7. දුතිය නාවා විමාන කථාව
8. තතියනාවාවිමානවත්ථු 8. තතිය නාවා විමාන කථාව
9. දීපවිමානවත්ථු 9. දීප විමාන කථාව
10. තිලදක්ඛිණවිමානවත්ථු 10. තිලදක්ඛිණ විමාන කථාව
11. පඨමපතිබ්බතාවිමානවත්ථු 11. පතිව්‍රතා විමාන කථාව
12. දුතියපතිබ්බතාවිමානවත්ථු 12. දෙවෙනි පතිව්‍රතා විමාන කථාව
13. පඨමසුණිසාවිමානවත්ථු 13. සූණිසා විමාන වස්තු කථාව
14. දුතියසුණිසාවිමානවත්ථු 14. දෙවෙනි සූණිසා විමාන කථාව
15. උත්තරාවිමානවත්ථු 15. උත්තරා විමාන කථාව
16. සිරිමාවිමානවත්ථු 16. සිරිමා විමාන කථාව
17. කෙසකාරීවිමානවත්ථු 17. කෙසකාරී විමාන කථාව
2. චිත්තලතාවග්ගො 2. චිත්තලතා වර්ගය
1. දාසිවිමානවත්ථු 1. දාසීවිමාන කථාව
2. ලඛුමාවිමානවත්ථු 2. ලඛුමා විමාන කථාව
3. ආචාමදායිකාවිමානවත්ථු 3. අචාමදායිකා විමාන කථාව
4. චණ්ඩාලිවිමානවත්ථු 4. චණ්ඩාලී විමාන කථාව
5. භද්දිත්ථිවිමානවත්ථු 5. භද්‍ර ස්ත්‍රී විමාන කථාව
6. සොණදින්නාවිමානවත්ථු 6. සොණදින්නා විමාන කථාව
7. උපොසථාවිමානවත්ථු 7. උපොසථා විමාන කථාව
8. නිද්දාවිමානවත්ථු 8. ශ්‍රද්ධා විමාන කථාව
9. සුනිද්දාවිමානවත්ථු 9. සුනත්දා විමාන කථාව
10. පඨමභික්ඛාදායිකාවිමානවත්ථු 10. පඨම භික්ෂු දායිකා විමාන කථාව
11. දුතියභික්ඛාදායිකාවිමානවත්ථු 11. දෙවෙනි ශික්ෂාදායිකා විමාන කථාව
3. පාරිච්ඡත්තකවග්ගො 3. පාරිච්ඡත්තක වර්ගය
1. උළාරවිමානවත්ථු 1. උළාර විමාන කථාව
2. උච්ඡුදායිකාවිමානවත්ථු 2. උච්ජු දායිකා විමාන කථාව
3. පල්ලඞ්කවිමානවත්ථු 3. පර්යංක විමාන කථාව
4. ලතාවිමානවත්ථු 4. ලතාවිමාන කථාව
5. ගුත්තිලවිමානං 5. ගුත්තිල කථාව
6. දද්දල්ලවිමානවත්ථු 6. දද්දල්ල විමාන කථාව
7. පෙසවතීවිමානවත්ථු 7. සෙසවති විමාන කථාව
8. මල්ලිකාවිමානවත්ථු 8. මල්ලිකා විමාන කථාව
9. විසාලක්ඛිවිමානවත්ථු 9. විසාලක්ඛි විමාන කථාව
10. පාරිච්ඡත්තකවිමානවත්ථු 10. පාරිච්ඡත්තක විමාන කථාව
4. මඤ්ජිට්ඨකවග්ගො 4. මඤ්ජෙට්ඨක වර්ගය
1. මඤ්ජිට්ඨකවිමානවත්ථු 1. මඤ්ජෙට්ඨක විමාන කථාව
2. පභස්සරවිමානවත්ථු 2. පභස්සර විමාන කථාව
3. නාගවිමානවත්ථු 3. නාගවිමාන කථාව
4. අලොමවිමානවත්ථු 4. අලොමාවිමාන කථාව
5. කඤ්ජිකදායිකාවිමානවත්ථු 5. කඤ්ජිකදායිකා කථාව
6. විහාරවිමානවත්ථු 6. විහාරදායිකා විමාන කථාව
7. චතුරිත්ථිවිමානවත්ථු 7. සතර ස්ත්‍රී විමාන කථාව
8. අම්බවිමානවත්ථු 8. අම්බ විමාන කථාව
9. පීතවිමානවත්ථු 9. පීත විමාන කථාව
795
‘‘පීතවත්ථෙ පීතධජෙ, පීතාලඞ්කාරභූසිතෙ;
පීතචන්දනලිත්තඞ්ගෙ, පීතඋප්පලමාලිනී (පීතුප්පලමධාරිනී (ස්‍යා. ක.), පීතුප්පලමාලිනී (පී.)).
795
“රන් වස්ත්‍රද රන් කොඩිද දරන්නිය. රනින් අලංකාරය. රන්වන් සඳුන් තැවරුණ අවයව ඇත්තීය. රන්පාට උපුල් මල්දම් දරන්නීය.
796
‘‘පීතපාසාදසයනෙ, පීතාසනෙ පීතභාජනෙ;
පීතඡත්තෙ පීතරථෙ, පීතස්සෙ පීතබීජනෙ.
796
“රන්වන් ප්‍රාසාද හා ඇඳන් ඇත්තාහ. රන්වන් ආසනයෝ ඇත්තාහ. රන්වන් භාජන ඇත්තේය. රන්වන් කුඩ ඇත්තාහ. රන්වන් රථ ඇත්තාහ. රන්වන් අශ්වයෝ ඇත්තාහ. රන්වන් විජිනි පත් ඇත්තාහ.
797
‘‘කිං කම්මමකරී භද්දෙ, පුබ්බෙ මානුසකෙ භවෙ;
දෙවතෙ පුච්ඡිතාචික්ඛ, කිස්ස කම්මස්සිදං ඵල’’න්ති.
797
“යහපත් ස්ත්‍රිය පෙර මනුෂ්‍යලෝකයෙහි කිනම් කුශලකර්මයක් කළේද, දෙවතාව විචාරණ ලද්දී. ප්‍රකාශ කරව. මේ ප්‍රතිඵලය කිනම් කර්මයකගේද?”
798
‘‘කොසාතකී නාම ලතත්ථි භන්තෙ, තිත්තිකා අනභිච්ඡිතා;
තස්සා චත්තාරි පුප්ඵානි, ථූපං අභිහරිං අහං.
798
“දිව්‍යරාජොත්තමය, වැටකොළුයයි ප්‍රසිද්ධ නොවැදගත් වැල් වර්ගයක් ඇත්තේය. ඒ වර්ගයේ මල් සතරක් මම චෛත්‍යයකට පූජාකරන්ට ගෙන ගියෙමි.
799
‘‘සත්ථු සරීරමුද්දිස්ස, විප්පසන්නෙන චෙතසා;
නාස්ස මග්ගං අවෙක්ඛිස්සං, න තග්ගමනසා (තදග්ගමනසා (සී.), තදඞ්ගමනසා (ස්‍යා.)) සතී.
799
“ශාස්තෲන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය ගැන පැහැදුන සිතින් ඒ ගැනම වූ සිහියෙන් පාර නොදුටුවෙමි.
800
‘‘තතො මං අවධී ගාවී, ථූපං අපත්තමානසං;
තඤ්චාහං අභිසඤ්චෙය්‍යං, භිය්‍යො (භීයො (සී. අට්ඨ.)) නූන ඉතො සියා.
800
“ථූපය වෙත නොපැමිණි සිත් ඇති මා දෙනක් මැරුවාය. ඒ පින මා සිදුකරගත්තේ නම් මීට වඩා සැප ඇති වන්නේය.
801
‘‘තෙන කම්මෙන දෙවින්ද, මඝවා දෙවකුඤ්ජරො;
පහාය මානුසං දෙහං, තව සහබ්‍ය (සහබ්‍යත (සී. ස්‍යා.)) මාගතා’’ති.
801
“මඝ නම් දිව්‍යරාජයන් වහන්ස, ඒ කර්මයෙන් මනුෂ්‍ය දෙහය අත්හැර නුඹවහන්සේ හා සහභාවයට ගියෙමි.
802
ඉදං සුත්වා තිදසාධිපති, මඝවා දෙවකුඤ්ජරො;
තාවතිංසෙ පසාදෙන්තො, මාතලිං එතදබ්‍රවි (එතදබ්‍රූවීති (සී.)).
802
“තව්තිසා දෙව්ලොවට අධිපති ශක්‍රතෙමේ මෙය අසා තව්තිසා වැසි දෙවියන් පහදවමින් මාතලීට මෙසේ කීවේය.
803
‘‘පස්ස මාතලි අච්ඡෙරං, චිත්තං කම්මඵලං ඉදං;
අප්පකම්පි කතං දෙය්‍යං, පුඤ්ඤං හොති මහප්ඵලං.
803
“මාතලිය, ආශ්චර්යවූ විසිතුරුවූ මේ කර්ම ඵලය බලව, ස්වල්ප වශයෙන් දුන් දානය මහත් ඵල පිනක් වේ.
804
‘‘නත්ථි චිත්තෙ පසන්නම්හි, අප්පකා නාම දක්ඛිණා;
තථාගතෙ වා සම්බුද්ධෙ, අථ වා තස්ස සාවකෙ.
804
“තථාගතවූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි හෝ නොහොත් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් කෙරෙහි සිත පැහැදුවූ කල්හී දක්ෂිණාව ස්වල්ප නම් නොවන්නීය.
805
‘‘එහි මාතලි අම්හෙපි, භිය්‍යො භිය්‍යො මහෙමසෙ;
තථාගතස්ස ධාතුයො, සුඛො පුඤ්ඤාන මුච්චයො.
805
“මාතලිය, එව අප විසින් බොහෝසෙයින් තථාගතයන් වහන්සේගේ ධාතු පුදමු. පින් රැස් කිරීම සැප පිණිස පවතී.
806
‘‘තිට්ඨන්තෙ නිබ්බුතෙ චාපි, සමෙ චිත්තෙ සමං ඵලං;
චෙතොපණිධිහෙතු හි, සත්තා ගච්ඡන්ති සුග්ගතිං.
806
“වැඩසිටි කල්හිද පිරිනිවී කල්හිද සමාන සිත ඇතිවූ කල්හි සමඵලවේ. සිත පැහැදීම නිසා සත්වයෝ සුගතියට යති.
807
‘‘බහූනං (බහුන්නං (සී. ස්‍යා.)) වත අත්ථාය, උප්පජ්ජන්ති තථාගතා;
යත්ථ කාරං කරිත්වාන, සග්ගං ගච්ඡන්ති දායකා’’ති.
807
“යම් තැනෙක්හි සත්කාර කොට දායකයෝ ස්වර්ගයට යත්ද, ඒ බොහෝදෙනාගේ ප්‍රයොජනය පිණිස තථාගතවරයෝ උපදිත්.”
10. උච්ඡුවිමානවත්ථු 10. උච්ඡුවිමාන කථාව
11. වන්දනවිමානවත්ථු 11. ඛච්ච විමාන කථාව
12. රජ්ජුමාලාවිමානවත්ථු 12. රජ්ජු මාලා විමාන කථාව