ත්‍රිපිටකය
ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකනිකාය
විමානවත්ථුපාළි විමානවත්ථු
1. ඉත්ථිවිමානං 1. ඉත්ථි විමානවත්ථු
1. පීඨවග්ගො 1. පීඨ වර්ගය
1. පඨමපීඨවිමානවත්ථු 1. පඨම පීඨ (පුටු) විමාන කථාව
2. දුතියපීඨවිමානවත්ථු 2. දුතිය පීඨ කථාව
3. තතියපීඨවිමානවත්ථු 3. තතිය පීඨ විමාන කථාව
4. චතුත්ථපීඨවිමානවත්ථු 4. චතුත්ථ පීඨ විමාන කථා
5. කුඤ්ජරවිමානවත්ථු 5. කුඤ්ජර විමාන කථාව
6. පඨමනාවාවිමානවත්ථු 6. පඨම නාවා විමාන කථාව
7. දුතියනාවාවිමානවත්ථු 7. දුතිය නාවා විමාන කථාව
8. තතියනාවාවිමානවත්ථු 8. තතිය නාවා විමාන කථාව
9. දීපවිමානවත්ථු 9. දීප විමාන කථාව
10. තිලදක්ඛිණවිමානවත්ථු 10. තිලදක්ඛිණ විමාන කථාව
11. පඨමපතිබ්බතාවිමානවත්ථු 11. පතිව්‍රතා විමාන කථාව
12. දුතියපතිබ්බතාවිමානවත්ථු 12. දෙවෙනි පතිව්‍රතා විමාන කථාව
13. පඨමසුණිසාවිමානවත්ථු 13. සූණිසා විමාන වස්තු කථාව
14. දුතියසුණිසාවිමානවත්ථු 14. දෙවෙනි සූණිසා විමාන කථාව
15. උත්තරාවිමානවත්ථු 15. උත්තරා විමාන කථාව
16. සිරිමාවිමානවත්ථු 16. සිරිමා විමාන කථාව
17. කෙසකාරීවිමානවත්ථු 17. කෙසකාරී විමාන කථාව
2. චිත්තලතාවග්ගො 2. චිත්තලතා වර්ගය
1. දාසිවිමානවත්ථු 1. දාසීවිමාන කථාව
2. ලඛුමාවිමානවත්ථු 2. ලඛුමා විමාන කථාව
3. ආචාමදායිකාවිමානවත්ථු 3. අචාමදායිකා විමාන කථාව
4. චණ්ඩාලිවිමානවත්ථු 4. චණ්ඩාලී විමාන කථාව
5. භද්දිත්ථිවිමානවත්ථු 5. භද්‍ර ස්ත්‍රී විමාන කථාව
6. සොණදින්නාවිමානවත්ථු 6. සොණදින්නා විමාන කථාව
7. උපොසථාවිමානවත්ථු 7. උපොසථා විමාන කථාව
8. නිද්දාවිමානවත්ථු 8. ශ්‍රද්ධා විමාන කථාව
9. සුනිද්දාවිමානවත්ථු 9. සුනත්දා විමාන කථාව
10. පඨමභික්ඛාදායිකාවිමානවත්ථු 10. පඨම භික්ෂු දායිකා විමාන කථාව
11. දුතියභික්ඛාදායිකාවිමානවත්ථු 11. දෙවෙනි ශික්ෂාදායිකා විමාන කථාව
3. පාරිච්ඡත්තකවග්ගො 3. පාරිච්ඡත්තක වර්ගය
1. උළාරවිමානවත්ථු 1. උළාර විමාන කථාව
2. උච්ඡුදායිකාවිමානවත්ථු 2. උච්ජු දායිකා විමාන කථාව
3. පල්ලඞ්කවිමානවත්ථු 3. පර්යංක විමාන කථාව
4. ලතාවිමානවත්ථු 4. ලතාවිමාන කථාව
5. ගුත්තිලවිමානං 5. ගුත්තිල කථාව
6. දද්දල්ලවිමානවත්ථු 6. දද්දල්ල විමාන කථාව
7. පෙසවතීවිමානවත්ථු 7. සෙසවති විමාන කථාව
8. මල්ලිකාවිමානවත්ථු 8. මල්ලිකා විමාන කථාව
9. විසාලක්ඛිවිමානවත්ථු 9. විසාලක්ඛි විමාන කථාව
10. පාරිච්ඡත්තකවිමානවත්ථු 10. පාරිච්ඡත්තක විමාන කථාව
4. මඤ්ජිට්ඨකවග්ගො 4. මඤ්ජෙට්ඨක වර්ගය
1. මඤ්ජිට්ඨකවිමානවත්ථු 1. මඤ්ජෙට්ඨක විමාන කථාව
2. පභස්සරවිමානවත්ථු 2. පභස්සර විමාන කථාව
3. නාගවිමානවත්ථු 3. නාගවිමාන කථාව
4. අලොමවිමානවත්ථු 4. අලොමාවිමාන කථාව
5. කඤ්ජිකදායිකාවිමානවත්ථු 5. කඤ්ජිකදායිකා කථාව
6. විහාරවිමානවත්ථු 6. විහාරදායිකා විමාන කථාව
7. චතුරිත්ථිවිමානවත්ථු 7. සතර ස්ත්‍රී විමාන කථාව
8. අම්බවිමානවත්ථු 8. අම්බ විමාන කථාව
9. පීතවිමානවත්ථු 9. පීත විමාන කථාව
10. උච්ඡුවිමානවත්ථු 10. උච්ඡුවිමාන කථාව
11. වන්දනවිමානවත්ථු 11. ඛච්ච විමාන කථාව
12. රජ්ජුමාලාවිමානවත්ථු 12. රජ්ජු මාලා විමාන කථාව