ත්‍රිපිටකය
(13) 3. පරිසුද්ධවග්ගො (13) 3. පරිසුද්‍ධ වර්‍ගය
1. පඨමසුත්තං 1. පරිසුද්‍ධ ධම්ම සූත්‍රය
2. දුතියසුත්තං 2. අනුප්පන්නධම්ම සූත්‍රය
3. තතියසුත්තං 3. මහප්ඵල ධම්ම සූත්‍රය
4. චතුත්ථසුත්තං 4. කිලෙසවිනය ධම්ම සූත්‍රය
5. පඤ්චමසුත්තං 5. ඒකන්ත නිබ්බාන සූත්‍රය
6. ඡට්ඨසුත්තං 6. භාවනානුප්පන්න සූත්‍රය
128
‘‘දසයිමෙ, භික්ඛවෙ, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්‍ර සුගතවිනයා. කතමෙ දස? සම්මාදිට්ඨි ...පෙ.... සම්මාවිමුත්ති - ඉමෙ ඛො, භික්ඛවෙ, දස ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්‍ර සුගතවිනයා’’ති. ඡට්ඨං.
128
“මහණෙනි, වඩන ලද, බහුල වශයෙන් කරණ ලද, මේ ධර්ම දහයක් උපදිත්. සුගත විනයෙහි හැර අන් තැනෙක නැත්තේය.
“මනා දැනීම, මනා සිතීම, මනා වචන, මනා කර්‍මාන්තය, මනා ජීවිකාව, මනා වෑයම, මනා සිහිකිරීම, මනා සිත එකඟ කිරීම, මනා නුවණ, මනා මිදීම, වෙත්.
7. සත්තමසුත්තං 7. භාවිත මහප්ඵල සූත්‍රය
8. අට්ඨමසුත්තං 8. භාවිත රාග විනය සූත්‍රය
9. නවමසුත්තං 9. භාවිත එකන්ත නිබ්බිදා සූත්‍රය
10. දසමසුත්තං 10. දසමිච්ඡත්ත සූත්‍රය
11. එකාදසමසුත්තං 11. දසසම්මත්ත සූත්‍රය