ත්‍රිපිටකය
(7) 2. සතිපට්ඨානවග්ගො (7) 2. සතිපට්ඨාන වර්‍ගය
1. සික්ඛාදුබ්බල්‍යසුත්තං 1. සික්ඛාදුබ්බල්‍ය සූත්‍රය
2. නීවරණසුත්තං 2. නීවරණ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
3. කාමගුණසුත්තං 3. කාමගුණ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
4. උපාදානක්ඛන්ධසුත්තං 4. උපාදානක්ඛන්‍ධ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
5. ඔරම්භාගියසුත්තං 5. ඕරම්භාගිය සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
6. ගතිසුත්තං 6. පඤ්චගති සූත්‍රය
7. මච්ඡරියසුත්තං 7. මච්ඡරිය සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
8. උද්ධම්භාගියසුත්තං 8. උද්‍ධම්භාගීය සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
9. චෙතොඛිලසුත්තං 9. චෙතොඛීල සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
10. චෙතසොවිනිබන්ධසුත්තං 10. විනිබන්‍ධ සූත්‍රය