ත්‍රිපිටකය
9. සීතිවග්ගො 9. සීති වර්‍ගය
1. සීතිභාවසුත්තං 1. අනුත්තර සීතිභාව සූත්‍රය
2. ආවරණසුත්තං 2. නියාමොක්කමන සූත්‍රය
3. වොරොපිතසුත්තං 3. සම්මත්ත සූත්‍රය
4. සුස්සූසතිසුත්තං 4. සුස්සූසන සූත්‍රය
5. අප්පහායසුත්තං 5. දිඨිසම්පදා සච්ඡීකරණ සූත්‍රය
6. පහීනසුත්තං 6. පහීන ධම්මඡක්ක සූත්‍රය
7. අභබ්බසුත්තං 7. උප්පාදනායාභබ්බධම්ම සූත්‍රය
8. පඨමඅභබ්බට්ඨානසුත්තං 8. ඡඅභබ්බට්ඨාන සූත්‍රය
9. දුතියඅභබ්බට්ඨානසුත්තං 9. කිඤ්චිසංඛාරූප ගමන සූත්‍රය
10. තතියඅභබ්බට්ඨානසුත්තං 10. ආනන්තරිය සූත්‍රය
11. චතුත්ථඅභබ්බට්ඨානසුත්තං 11. සයංකත සුඛදුක්ඛ සූත්‍රය
95
‘‘ඡයිමානි , භික්ඛවෙ, අභබ්බට්ඨානානි. කතමානි ඡ? අභබ්බො දිට්ඨිසම්පන්නො පුග්ගලො සයංකතං සුඛදුක්ඛං පච්චාගන්තුං, අභබ්බො දිට්ඨිසම්පන්නො පුග්ගලො පරංකතං (පරකතං (සී. ස්‍යා.)) සුඛදුක්ඛං පච්චාගන්තුං, අභබ්බො දිට්ඨිසම්පන්නො පුග්ගලො සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච සුඛදුක්ඛං පච්චාගන්තුං, අභබ්බො දිට්ඨිසම්පන්නො පුග්ගලො අසයංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛං පච්චාගන්තුං, අභබ්බො දිට්ඨිසම්පන්නො පුග්ගලො අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛං පච්චාගන්තුං, අභබ්බො දිට්ඨිසම්පන්නො පුග්ගලො අසයංකාරඤ්ච අපරංකාරඤ්ච අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛං පච්චාගන්තුං. තං කිස්ස හෙතු? තථා හිස්ස, භික්ඛවෙ, දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස හෙතු ච සුදිට්ඨො හෙතුසමුප්පන්නා ච ධම්මා. ඉමානි ඛො, භික්ඛවෙ, ඡ අභබ්බට්ඨානානී’’ති. එකාදසමං.
95
“මහණෙනි, නුසුදුසු කරුණු සයක් වෙති. කවර සයක්ද?
“මහණෙනි. සෝවාන් පුද්ගලයා තමා විසින් කරණ ලද සුවදුක් වලට ආපසු හැරී ඒමට නුසුදුසුය. අනුන් විසින් කරණ ලද සැපදුක් වලට ආපසු හැරී ඒමට නුසුදුසුය. තමා විසින්ද, අනුන් විසින්ද කළ සැප දුක්වලට ආපසු හැරී ඒමට නුසුදුසුය. තමා විසින් නොකරණ ලද හේතුවක් නැතිව හටගත් සැප දුක් වලට හැරී ඒමට නුසුදුසුය.
“සෝවාන් පුද්ගලයා තමා විසින්ද. අනුන් විසින්ද නොකරණ ලද හේතුවක් නැතිව හටගත් සුවදුක්වලට ආපසු හැරී ඒමට නුසුදුසුය.
“එයට හේතු කවරේද? මහණෙනි, එසේමය. සෝවාන් පුද්ගලයා විසින් හේතුව දක්නා ලදී. හේතුවෙන් යුක්ත ධර්මයෝද දක්නා ලදී. මහණෙනි, නුසුදුසු කරුණු සයක් වෙති. කවර සයක්ද?