ත්‍රිපිටකය
(18) 3. උපාසකවග්ගො (18) 3. උපාසක වර්‍ගය
1. සාරජ්ජසුත්තං 1. සාරජ්ජොක්කන්ත සූත්‍රය
2. විසාරදසුත්තං 2. විසාරද සූත්‍රය
3. නිරයසුත්තං 3. යථාභත සූත්‍රය
4. වෙරසුත්තං 4. වෙරභය සූත්‍රය
5. චණ්ඩාලසුත්තං 5. උපාසක චණ්ඩාල සූත්‍රය
6. පීතිසුත්තං 6. පවිවේකපීති සූත්‍රය
7. වණිජ්ජාසුත්තං 7. අකරණීය වණිජ්ජා සූත්‍රය
8. රාජාසුත්තං 8. රාජ දණ්ඩ සූත්‍රය
9. ගිහිසුත්තං 9. ගිහි ව්‍යාකරණ සූත්‍රය
10. ගවෙසීසුත්තං 10. ගවෙසී උපාසක සූත්‍රය