ත්‍රිපිටකය
3. පඤ්චඞ්ගිකවග්ගො 3. පඤ්චංගික වර්‍ගය
1. පඨමඅගාරවසුත්තං 1. ආභිසමාචාර පූරණ සූත්‍රය
2. දුතියඅගාරවසුත්තං 2. දුතිය ආභිසමාචාර පූරණ සූත්‍රය
22
‘‘සො වත, භික්ඛවෙ, භික්ඛු අගාරවො අප්පතිස්සො අසභාගවුත්තිකො ‘සබ්‍රහ්මචාරීසු ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූරෙස්සතී’ති නෙතං ඨානං විජ්ජති. ‘ආභිසමාචාරිකං ධම්මං අපරිපූරෙත්වා සෙඛං ධම්මං පරිපූරෙස්සතී’ති නෙතං ඨානං විජ්ජති. ‘සෙඛං ධම්මං අපරිපූරෙත්වා සීලක්ඛන්ධං පරිපූරෙස්සතී’ති නෙතං ඨානං විජ්ජති. ‘සීලක්ඛන්ධං අපරිපූරෙත්වා සමාධික්ඛන්ධං පරිපූරෙස්සතී’ති නෙතං ඨානං විජ්ජති. ‘සමාධික්ඛන්ධං අපරිපූරෙත්වා පඤ්ඤාක්ඛන්ධං පරිපූරෙස්සතී’ති නෙතං ඨානං විජ්ජති.
‘‘සො වත, භික්ඛවෙ, භික්ඛු සගාරවො සප්පතිස්සො සභාගවුත්තිකො ‘සබ්‍රහ්මචාරීසු ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූරෙස්සතී’ති ඨානමෙතං විජ්ජති. ‘ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූරෙත්වා සෙඛං ධම්මං පරිපූරෙස්සතී’ති ඨානමෙතං විජ්ජති. සෙඛං ධම්මං පරිපූරෙත්වා සීලක්ඛන්ධං පරිපූරෙස්සතී’ති ඨානමෙතං විජ්ජති. ‘සීලක්ඛන්ධං පරිපූරෙත්වා සමාධික්ඛන්ධං පරිපූරෙස්සතී’ති ඨානමෙතං විජ්ජති. ‘සමාධික්ඛන්ධං පරිපූරෙත්වා පඤ්ඤාක්ඛන්ධං පරිපූරෙස්සතී’ති ඨානමෙතං විජ්ජතී’’ති. දුතියං.
22
“මහණෙනි, ඒකාන්තයෙන් ඒ භික්‍ෂු තෙම සබ්‍රහ්මචාරීන් කෙරෙහි ගෞරව රහිත වූයේ, අනාදර වූයේ, සභාග පැවතුම් නැත්තේ, ආභිසමාචාරික වත සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ.
“ආභිසමාචාරික වත සම්පූර්‍ණ නොකොට, ශෛක්‍ෂ ධර්මය සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ. ශෛක්‍ෂ ධර්මය සම්පූර්‍ණ නොකොට, සිල් සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ.
“ශීලස්කන්‍ධය සම්පූර්‍ණ නොකොට, සමාධි ස්කන්‍ධය සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ.
“සමාධි ස්කන්‍ධය සම්පූර්‍ණ නොකොට, ප්‍රඥා ස්කන්‍ධය සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන නොවේ.
“මහණෙනි, ඒකාන්තයෙන් ඒ භික්‍ෂු තෙම බ්‍රහ්මචාරීන් කෙරෙහි ගෞරව සහිත වූයේ, ආදර සහිත වූයේ, සමාන පැවතුම් ඇත්තේ, ආභිසමාචාරික වත (හෙවත් උතුම් හැසිරීම වූවන් වශයෙන් පනවන ලද ශීලය) සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන වේ.
“ආභිසමාචාරික වත සම්පූර්‍ණ කොට, ශෛක්‍ෂ ධර්මය හෙවත් ශෛක්‍ෂ ප්‍රඥප්ති ශීලය සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන වේ.
“ශෛක්‍ෂ ධර්මය සම්පූර්‍ණ කොට, සිව් මහසිල් පුරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන වේ.
“ශීලස්කන්‍ධය සම්පූර්‍ණ කොට, සමාධි ස්කන්‍ධය සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන වේ.
“සමාධි ස්කන්‍ධය සම්පූර්‍ණ කොට, ප්‍රඥා ස්කන්‍ධය සම්පූර්‍ණ කරන්නේය යන මේ කාරණය විද්‍යමාන වේ.” යයි වදාළ සේක.
3. උපක්කිලෙසසුත්තං 3. ජාතරූපක්කිලෙස සූත්‍රය
4. දුස්සීලසුත්තං 4. භතුපනිස සූත්‍රය
5. අනුග්ගහිතසුත්තං 5. අනුග්ගහ දිට්ඨි සූත්‍රය
6. විමුත්තායතනසුත්තං 6. විමුත්තායතන සූත්‍රය
7. සමාධිසුත්තං 7. අප්පමාණ සමාධි සූත්‍රය
8. පඤ්චඞ්ගිකසුත්තං 8. පඤ්චංගික සමාධි සූත්‍රය
9. චඞ්කමසුත්තං 9. චඞ්කමානිසංස සූත්‍රය
10. නාගිතසුත්තං 10. නාගිත (ඉච්ඡානඞ්ගල) සූත්‍රය