ත්‍රිපිටකය
(21) 1. සප්පුරිසවග්ගො (21) 1. සප්පුරිස වර්‍ගය
1. සික්ඛාපදසුත්තං 1. සික්ඛාපූරක සූත්‍රය
2. අස්සද්ධසුත්තං 2. අස්සද්‍ධ සූත්‍රය
3. සත්තකම්මසුත්තං 3. සත්තකම්ම සූත්‍රය
4. දසකම්මසුත්තං 4. දසකම්ම සූත්‍රය
5. අට්ඨඞ්ගිකසුත්තං 5. අට්ඨංගික සූත්‍රය
6. දසමග්ගසුත්තං 6. දසංගික සූත්‍රය
7. පඨමපාපධම්මසුත්තං 7. පඨම පාපතර සූත්‍රය
8. දුතියපාපධම්මසුත්තං 8. දුතිය පාපතර සූත්‍රය
9. තතියපාපධම්මසුත්තං 9. පඨම පාපධම්ම සූත්‍රය
10. චතුත්ථපාපධම්මසුත්තං 10. දුතිය පාපධම්ම සූත්‍රය