ත්‍රිපිටකය
4. ඉන්ද්‍රියසංයුත්තං 4. ඉන්ද්‍රිය සංයුත්තය
1. සුද්ධිකවග්ගො 1. සුද්ධින්ද්‍රිය වර්ගය
1. සුද්ධිකසුත්තං 1. සුද්ධික ඉන්ද්‍රිය සූත්‍රය
2. පඨමසොතාපන්නසුත්තං 2. සෝතාපන්න සූත්‍රය
3. දුතියසොතාපන්නසුත්තං 3. දුතියසෝතාපන්න සූත්‍රය
4. පඨමඅරහන්තසුත්තං 4. අරහන්ත සූත්‍රය
5. දුතියඅරහන්තසුත්තං 5. දුතිය අරහන්ත සූත්‍රය
6. පඨමසමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 6. සමණ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය
7. දුතියසමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 7. දුතිය සමණ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය
8. දට්ඨබ්බසුත්තං 8. දට්ඨබ්බින්ද්‍රිය සූත්‍රය
9. පඨමවිභඞ්ගසුත්තං 9. ඉන්ද්‍රිය විභඞග සූත්‍රය
10. දුතියවිභඞ්ගසුත්තං 10. දුතිය ඉන්ද්‍රිය විභඞග සූත්‍රය
2. මුදුතරවග්ගො 2. මුදුතර වර්ගය
1. පටිලාභසුත්තං 1. පඤ්චෙන්ද්‍රිය පටිලාභ සූත්‍රය
2. පඨමසංඛිත්තසුත්තං 2. මුදුතන්ද්‍රිරිය සූත්‍රය
3. දුතියසංඛිත්තසුත්තං 3. ඉන්ද්‍රිය වෙමත්ත සූත්‍රය
4. තතියසංඛිත්තසුත්තං 4. පරිපූරකාරී සූත්‍රය
5. පඨමවිත්ථාරසුත්තං 5. සද්ධානුසාරී සූත්‍රය
6. දුතියවිත්ථාරසුත්තං 6. අන්තරාපරිනිබ්බායි සූත්‍රය
7. තතියවිත්ථාරසුත්තං 7. අවඤ්ඣ සූත්‍රය
8. පටිපන්නසුත්තං 8. පටිපන්න සූත්‍රය
9. සම්පන්නසුත්තං 9. ඉන්ද්‍රිය සම්පන්න සූත්‍රය
10. ආසවක්ඛයසුත්තං 10. ආසවක්ඛය සූත්‍රය
3. ඡළින්ද්‍රියවග්ගො 3. ඡළින්ද්‍රිය වර්ගය
1. පුනබ්භවසුත්තං 1. න අබ්භඤ්ඤාසි සූත්‍රය
2. ජීවිතින්ද්‍රියසුත්තං 2. ජීවිතින්ද්‍රිය සූත්‍රය
3. අඤ්ඤින්ද්‍රියසුත්තං 3. අඤ්ඤාතාවින්ද්‍රිය සූත්‍රය
4. එකබීජීසුත්තං 4. එකබීජ සූත්‍රය
494
‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛවෙ, ඉන්ද්‍රියානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්‍රියං...පෙ.... පඤ්ඤින්ද්‍රියං - ඉමානි ඛො, භික්ඛවෙ, පඤ්චින්ද්‍රියානි. ඉමෙසං ඛො, භික්ඛවෙ, පඤ්චන්නං ඉන්ද්‍රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං හොති, තතො මුදුතරෙහි අන්තරාපරිනිබ්බායී හොති, තතො මුදුතරෙහි උපහච්චපරිනිබ්බායී හොති, තතො මුදුතරෙහි අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී හොති, තතො මුදුතරෙහි සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී හොති, තතො මුදුතරෙහි උද්ධංසොතො හොති අකනිට්ඨගාමී, තතො මුදුතරෙහි සකදාගාමී හොති, තතො මුදුතරෙහි එකබීජී (එකබීජි (ක.)) හොති, තතො මුදුතරෙහි කොලංකොලො හොති, තතො මුදුතරෙහි සත්තක්ඛත්තුපරමො හොති, තතො මුදුතරෙහි ධම්මානුසාරී හොති, තතො මුදුතරෙහි සද්ධානුසාරී හොතී’’ති. චතුත්ථං.
494
[2] “මහණෙනි, මේ ඉන්ද්‍රියයෝ පසෙක් වෙත්. කවර පසෙක්ද? සද්ධින්ද්‍රිය, විරියින්ද්‍රිය, සතින්ද්‍රිය, සමාධින්ද්‍රිය, පඤ්ඤින්ද්‍රිය යනුයි. මහණෙනි, මොව්හු පඤ්චෙන්ද්‍රියයෝයි.
[3] “මහණෙනි, මේ පඤ්චෙන්ද්‍රියයන් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පිරීමෙන් රහත් වෙයි. ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් අන්තරා පරිනිබ්බායී අනාගාමී වෙයි. ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රීයයන්ගෙන් උපහච්ච පරිනිබ්බායි අනාගාමී වෙයි. ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් අසංඛාර පරිනිබ්බායි අනාගාමී වෙයි. ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් සසංඛාර පරිනිබ්බායි අනාගාමී වෙයි. ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් උද්ධංසොත අකනිට්ඨගාමී අනාගාමීවෙයි. ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් සකෘදාගාමී වෙයි. ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ඒකබීජි නම් සෝවාන් පුද්ගලයා වෙයි (සෝවාන්වී එකම ආත්මභාවයක ඉපිද රහත්වන පුද්ගලයා). ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් කෝලංකොල නම් සෝවාන් පුද්ගලයා වෙයි (සෝවාන්වී දෙතුන් භවයක සැරිසරා රහත්වන පුද්ගලයා). ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් සත්තක්ඛත්තු පරම නම් සෝවාන් පුද්ගලයා වෙයි (සත්වරක් දෙව් මිනිස් ලෝකයන්හි සැරිසරා රහත්වන පුද්ගලයා). ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් ධම්මානුසාරි නම් සෝවාන් මාර්ගස්ථයා වෙයි. ඊට වඩා මෘදුවූ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් සද්ධානුසාරී නම් සෝවාන් මාර්ගස්ථයා වෙයි.”
5. සුද්ධකසුත්තං 5. ඡළින්ද්‍රිය සූත්‍රය
6. සොතාපන්නසුත්තං 6. ඡළින්ද්‍රිය සෝතාපන්න සූත්‍රය
7. අරහන්තසුත්තං 7. ඡළින්ද්‍රිය අරහන්ත සූත්‍රය
8. සම්බුද්ධසුත්තං 8. ඡළින්ද්‍රිය අභිසම්බුද්ධ සූත්‍රය
9. පඨමසමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 9. ඡළින්ද්‍රිය සමණ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය
10. දුතියසමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 10. දුතිය ඡළින්ද්‍රිය සූත්‍රය
4. සුඛින්ද්‍රියවග්ගො 4. සුඛින්ද්‍රිය වර්ගය
1. සුද්ධිකසුත්තං 1. වෙදනින්ද්‍රිය සූත්‍රය
2. සොතාපන්නසුත්තං 2. වෙදනින්ද්‍රිය සෝතාපන්න සූත්‍රය
3. අරහන්තසුත්තං 3. වෙදනින්ද්‍රිය අරහන්ත සූත්‍රය
4. පඨමසමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 4. වෙදනීන්ද්‍රිය සමණ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය
5. දුතියසමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 5. දුතිය වෙදනින්ද්‍රිය සූත්‍රය
6. පඨමවිභඞ්ගසුත්තං 6. පඨම වෙදනින්ද්‍රිය විභඞග සූත්‍රය
7. දුතියවිභඞ්ගසුත්තං 7. දුතිය වෙදනින්ද්‍රිය විභංග සූත්‍රය
8. තතියවිභඞ්ගසුත්තං 8. තතිය වෙදනින්ද්‍රිය විභංග සූත්‍රය
9. කට්ඨොපමසුත්තං 9. තෙජොපම සූත්‍රය
10. උප්පටිපාටිකසුත්තං 10. උප්පටි පාටික සූත්‍රය
5. ජරාවග්ගො 5. ජරා වර්ගය
1. ජරාධම්මසුත්තං 1. ජරාභිමද්දන සූත්‍රය
2. උණ්ණාභබ්‍රාහ්මණසුත්තං 2. උණ්ණාභ සූත්‍රය
3. සාකෙතසුත්තං 3. සාකේත සූත්‍රය
4. පුබ්බකොට්ඨකසුත්තං 4. පුබ්බකොට්ඨක සූත්‍රය
5. පඨමපුබ්බාරාමසුත්තං 5. පුබ්බාරාම එකින්ද්‍රිය සූත්‍රය
6. දුතියපුබ්බාරාමසුත්තං 6. පුබ්බාරාම ද්වින්ද්‍රිය සූත්‍රය
7. තතියපුබ්බාරාමසුත්තං 7. පුබ්බාරාම චතුරින්ද්‍රිය සූත්‍රය
8. චතුත්ථපුබ්බාරාමසුත්තං 8. පුබ්බාරාම පඤ්චින්ද්‍රිය සූත්‍රය
9. පිණ්ඩොලභාරද්වාජසුත්තං 9. පිණ්ඩොල භාරද්වාජ සූත්‍රය
10. ආපණසුත්තං 10. ආපණ නිගම (හෝ සද්ධ) සූත්‍රය
6. සූකරඛතවග්ගො 6. ඡට්ඨ වර්ගය
1. සාලසුත්තං 1. සාලාගාම සූත්‍රය
2. මල්ලිකසුත්තං 2. මල්ලක නිගම සූත්‍රය
3. සෙඛසුත්තං 3. සෙඛපරියාය සූත්‍රය
4. පදසුත්තං 4. හත්ථිපදොපම සූත්‍රය
5. සාරසුත්තං 5. සාරගන්ධොපම සූත්‍රය
6. පතිට්ඨිතසුත්තං 6. එකධම්ම පතිට්ඨිත සූත්‍රය
7. සහම්පතිබ්‍රහ්මසුත්තං 7. සහම්පති බ්‍රහ්ම සූත්‍රය
8. සූකරඛතසුත්තං 8. සූකරඛත සූත්‍රය
9. පඨමඋප්පාදසුත්තං 9. පඨම ඉන්ද්‍රිය උප්පාද සූත්‍රය
10. දුතියඋප්පාදසුත්තං 10. දුතිය ඉන්ද්‍රිය උප්පාද සූත්‍රය
7. බොධිපක්ඛියවග්ගො 7. බොධිපක්ඛිය වර්ගය
1. සංයොජනසුත්තං 1. සංයොජන පහාණ සූත්‍රය
2. අනුසයසුත්තං 2. අනුස්සයමුග්ඝාත සූත්‍රය
3. පරිඤ්ඤාසුත්තං 3. අද්ධානපරිඤ්ඤා සූත්‍රය
4. ආසවක්ඛයසුත්තං 4. ආසවක්ඛය සූත්‍රය
5. පඨමඵලසුත්තං 5. ද්විඵල සූත්‍රය
6. දුතියඵලසුත්තං 6. සත්තානිසංස සූත්‍රය
7. පඨමරුක්ඛසුත්තං 7. ජම්බුරුක්ඛොපම සූත්‍රය
8. දුතියරුක්ඛසුත්තං 8. පාරිච්ඡත්තක සූත්‍රය
9. තතියරුක්ඛසුත්තං 9. චිත්තපාටලී සූත්‍රය
10. චතුත්ථරුක්ඛසුත්තං 10. කූටසිම්බලී සූත්‍රය
8. ගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො 8. ගංගා පෙය්‍යාල වර්ගය
1-12. පාචීනාදිසුත්තද්වාදසකං 1-12. පාචීනාදිසුත්තද්වාදසකං
12. ඔඝවග්ගො 12. ඕඝ වර්ගය
1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං 1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං
13. ගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො 13. ගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො
1-12. පාචීනාදිසුත්තද්වාදසකං 1-12. පාචීනාදිසුත්තද්වාදසකං
17. ඔඝවග්ගො 17. ඔඝවග්ගො
1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං 1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං