ත්‍රිපිටකය
3. සතිපට්ඨානසංයුත්තං 3. සතිපට්ඨාන සංයුත්තය
1. අම්බපාලිවග්ගො 1. අම්බපාලි වර්ගය
1. අම්බපාලිසුත්තං 1. අම්බපාලි සූත්‍රය
2. සතිසුත්තං 2. සතො භික්ඛු සූත්‍රය
3. භික්ඛුසුත්තං 3. අඤඤතර භික්ඛූ සූත්‍රය
4. සාලසුත්තං 4. සාලාගාම සූත්‍රය
5. අකුසලරාසිසුත්තං 5. අකුසලරාසි සූත්‍රය
6. සකුණග්ඝිසුත්තං 6. සකුණග්ඝී සූත්‍රය
7. මක්කටසුත්තං 7. මක්කටාලෙප සූත්‍රය
8. සූදසුත්තං 8. සූදොපම සූත්‍රය
9. ගිලානසුත්තං 9. බෙලුවගාමක සූත්‍රය
10. භික්ඛුනුපස්සයසුත්තං 10. භික්ඛුනූපස්සය සූත්‍රය
2. නාලන්දවග්ගො 2. නාලන්දා වර්ගය
1. මහාපුරිසසුත්තං 1. මහා පුරිස සූත්‍රය
2. නාලන්දසුත්තං 2. නාලන්දා සූත්‍රය
3. චුන්දසුත්තං 3. චුන්ද සූත්‍රය
4. උක්කචෙලසුත්තං 4. උක්කවෙලා සූත්‍රය
5. බාහියසුත්තං 5. බාහිය සූත්‍රය
6. උත්තියසුත්තං 6. උත්තිය සූත්‍රය
7. අරියසුත්තං 7. අරිය සූත්‍රය
8. බ්‍රහ්මසුත්තං 8. බ්‍රහ්ම සූත්‍රය
9. සෙදකසුත්තං 9. සේදක සූත්‍රය. (1)
10. ජනපදකල්‍යාණීසුත්තං 10. සේදක සූත්‍රය. (2)
3. සීලට්ඨිතිවග්ගො 3. සීලට්ඨිති වර්ගය
1. සීලසුත්තං 1. කුසල සීල සූත්‍රය
2. චිරට්ඨිතිසුත්තං 2. සද්ධම්ම චිරට්ඨිති සූත්‍රය
3. පරිහානසුත්තං 3. සද්ධම්ම පරිහානි සූත්‍රය
4. සුද්ධසුත්තං 4. සුද්ධික සතිපට්ඨාන සූත්‍රය
5. අඤ්ඤතරබ්‍රාහ්මණසුත්තං 5. බ්‍රාහ්මණ ධම්මඨිති සූත්‍රය
6. පදෙසසුත්තං 6. කණ්ටකී වන සූත්‍රය
7. සමත්තසුත්තං 7. සෙඛාසෙඛ සූත්‍රය
8. ලොකසුත්තං 8. මහාභිඤඤ සූත්‍රය
9. සිරිවඩ්ඪසුත්තං 9. සිරිවඞ්ඪ සූත්‍රය
10. මානදින්නසුත්තං 10. මානදින්න සූත්‍රය
4. අනනුස්සුතවග්ගො 4. අනනුස්සුත වර්ගය
1. අනනුස්සුතසුත්තං 1. අනනුස්සුත සූත්‍රය
2. විරාගසුත්තං 2. විරාග සංවත්තනික සූත්‍රය
398
‘‘චත්තාරොමෙ, භික්ඛවෙ, සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා එකන්තනිබ්බිදාය විරාගාය නිරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති.
‘‘කතමෙ චත්තාරො? ඉධ, භික්ඛවෙ, භික්ඛු කායෙ කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානො සතිමා, විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්ඣාදොමනස්සං; වෙදනාසු...පෙ.... චිත්තෙ...පෙ.... ධම්මෙසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජානො සතිමා, විනෙය්‍ය ලොකෙ අභිජ්ඣාදොමනස්සං. ඉමෙ ඛො, භික්ඛවෙ, චත්තාරො සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා එකන්තනිබ්බිදාය විරාගාය නිරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්තී’’ති. දුතියං.
398
(මෙතැන් සිට මේ වර්ගයේ සියලු සූත්‍රවල 1 ඡේද මේ වර්ගයේ මුල් සූත්‍රයේ මෙනි)
[2] “මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ බහුල කරන ලද්දාවූ මේ සතර සතිපට්ඨානයෝ ඒකාන්තයෙන් කලකිරීම පිණිස නොඇලීම පිණිස, නිරෝධය පිණිස, සංසිඳීම පිණිස විශේෂයෙන් දැනගැනීම පිණිස, චතුස්සත්‍යාවබොධය පිණිස, නිර්වාණය පිණිස පවතිත්.
[3] “කවර සතරක්දයත්? මේ ශාසනයෙහි මහණතෙමේ කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇති, යහපත් නුවණ ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව මේ ලෝකයෙහි ලෝභයද ද්වේෂයද සංසිඳවා කයෙහි කය නැවත නැවත බලමින් වාසය කෙරේද,
“මහණ තෙමේ කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇතිව, යහපත් නුවණ ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව මේ ලෝකයෙහි ලෝභයද ද්වේෂයද සංසිඳුවා වේදනාවන්හි වේදනාවන් නැවත නැවත බලමින් වාසය කෙරේද,
“මහණ තෙමේ කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇති, යහපත් නුවණ ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව මේ ලෝකයෙහි ලෝභයද ද්වේෂයද සංසිඳුවා සිතෙහි සිත නැවත නැවත බලමින් වාසය කෙරේද,
“මහණ තෙමේ කෙලෙස් තවන වීර්‍ය්‍යය ඇති, යහපත් නුවණ ඇතිව සිහියෙන් යුක්තව මේ ලෝකයෙහි ලෝභයද ද්වේෂයද සංසිඳුවා ධර්මයෙහි ධර්මය නැවත නැවත බලමින් වාසය කෙරේද,
[4] “මහණෙනි, වඩන ලද්දාවූ බහුල කරන ලද්දාවූ මේ සතර සතිපට්ඨානයෝ ඒකාන්තයෙන් කලකිරීම පිණිස නොඇලීම පිණිස, නිරෝධය පිණිස, සංසිඳීම පිණිස විශේෂ ඥානය පිණිස චතුස්සත්‍ය අවබෝධය පිණිස, නිර්වාණය පිණිස පවතිත්.”
3. විරද්ධසුත්තං 3. සතිපට්ඨාන විරද්ධ සූත්‍රය
4. භාවිතසුත්තං 4. අපාරාපාරඞගමන සූත්‍රය
5. සතිසුත්තං 5. සතොභික්ඛු සූත්‍රය
6. අඤ්ඤාසුත්තං 6. අඤ්ඤාතර ඵල සූත්‍රය
7. ඡන්දසුත්තං 7. ඡන්දපහාණ සූත්‍රය
8. පරිඤ්ඤාතසුත්තං 8. පරිඤ්ඤාතා මත සූත්‍රය
9. භාවනාසුත්තං 9. සතිපට්ඨාන භාවනා සූත්‍රය
10. විභඞ්ගසුත්තං 10. සතිපට්ඨාන විභඞග සූත්‍රය
5. අමතවග්ගො 5. අමත වර්ගය
1. අමතසුත්තං 1. අමත සූත්‍රය
2. සමුදයසුත්තං 2. සතිපට්ඨාන සමුදය සූත්‍රය
3. මග්ගසුත්තං 3. ඒකායන මග්ග සූත්‍රය
4. සතිසුත්තං 4. සතොවිහාර සූත්‍රය
5. කුසලරාසිසුත්තං 5. කෙවල කුසල රාසි සූත්‍රය
6. පාතිමොක්ඛසංවරසුත්තං 6. පාතිමොක්ඛ සංවර සූත්‍රය
7. දුච්චරිතසුත්තං 7. ආදි විසොධන සූත්‍රය
8. මිත්තසුත්තං 8. මිත්තාමච්ච සූත්‍රය
9. වෙදනාසුත්තං 9. වේදනා පරිඤ්ඤා සූත්‍රය
10. ආසවසුත්තං 10. ආසව පහාණ සූත්‍රය
6. ගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො 6. ගංගා පෙය්යාල වර්ගය
1-12. ගඞ්ගානදීආදිසුත්තද්වාදසකං 1-12. ගඞ්ගානදීආදිසුත්තද්වාදසකං
7. අප්පමාදවග්ගො 7. අප්පමාද වර්ගය
1-10. තථාගතාදිසුත්තදසකං 1-10. තථාගතාදිසුත්තදසකං
8. බලකරණීයවග්ගො 8. බලකරණීය වර්ගය
1-12. බලාදිසුත්තද්වාදසකං 1-12. බලාදිසුත්තද්වාදසකං
9. එසනාවග්ගො 9. ඒසනා වර්ගය
1-10. එසනාදිසුත්තදසකං 1-10. එසනාදිසුත්තදසකං
10. ඔඝවග්ගො 10. ඔඝ වර්ගය
1-10. උද්ධම්භාගියාදිසුත්තදසකං 1-10. උද්ධම්භාගියාදිසුත්තදසකං