ත්‍රිපිටකය
සංයුත්තනිකායො සංයුත්ත නිකාය
මහාවග්ගො මහා වර්ගය
1. මග්ගසංයුත්තං 1. මාර්ග සංයුත්තය
1. අවිජ්ජාවග්ගො 1. අවිජ්ජා වර්ගය
1. අවිජ්ජාසුත්තං 1. අවිජ්ජා පුබ්බංගම සූත්‍රය
2. උපඩ්ඪසුත්තං 2. උපඞ්ඪ බ්‍රහ්මචරිය සූත්‍රය
3. සාරිපුත්තසුත්තං 3. කල්‍යාණ මිත්ත සූත්‍රය
4. ජාණුස්සොණිබ්‍රාහ්මණසුත්තං 4. ජානුස්සොණීය සූත්‍රය
5. කිමත්ථියසුත්තං 5. බ්‍රහ්මචරිය කිමත්ථිය සූත්‍රය
6. පඨමඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 6. බ්‍රහ්මචරිය පඤ්හ සූත්‍රය
7. දුතියඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 7. නිබ්බාණ ධාතු සූත්‍රය
8. විභඞ්ගසුත්තං 8. අට්ඨංග විභාග සූත්‍රය
9. සූකසුත්තං 9. සූකොපම සූත්‍රය
10. නන්දියසුත්තං 10. නන්දිය පරිබ්බාජක සූත්‍රය
2. විහාරවග්ගො 2. විහාර වර්ගය
1. පඨමවිහාරසුත්තං 1. අඞ්ඪමාස පටිසල්ලාන සූත්‍රය
2. දුතියවිහාරසුත්තං 2. තෙමාස පටිසල්ලාන සූත්‍රය
3. සෙක්ඛසුත්තං 3. සෙඛ පඤ්හ සූත්‍රය
4. පඨමඋප්පාදසුත්තං 4. අට්ඨධම්මුප්පාද සූත්‍රය
5. දුතියඋප්පාදසුත්තං 5. දුතිය අට්ඨධම්මුප්පාද සූත්‍රය
6. පඨමපරිසුද්ධසුත්තං 6. අට්ඨධම්ම පරිසුද්ධ සූත්‍රය
7. දුතියපරිසුද්ධසුත්තං 7. දුතිය අට්ඨධම්මපරිසුද්ධ සූත්‍රය
8. පඨමකුක්කුටාරාමසුත්තං 8. පළමුවෙනි කුක්කුටාරාම සූත්‍රය
9. දුතියකුක්කුටාරාමසුත්තං 9. දෙවෙනි කුක්කුටාරාම සූත්‍රය
19
පාටලිපුත්තනිදානං. ‘‘‘බ්‍රහ්මචරියං, බ්‍රහ්මචරිය’න්ති, ආවුසො ආනන්ද, වුච්චති. කතමං නු ඛො, ආවුසො, බ්‍රහ්මචරියං, කතමං බ්‍රහ්මචරියපරියොසාන’’න්ති? ‘‘සාධු සාධු, ආවුසො භද්ද! භද්දකො ඛො තෙ, ආවුසො භද්ද, උම්මඞ්ගො, භද්දකං පටිභානං, කල්‍යාණී පරිපුච්ඡා. එවඤ්හි ත්වං, ආවුසො භද්ද, පුච්ඡසි - ‘බ්‍රහ්මචරියං, බ්‍රහ්මචරියන්ති, ආවුසො ආනන්ද, වුච්චති. කතමං නු ඛො, ආවුසො , බ්‍රහ්මචරියං, කතමං බ්‍රහ්මචරියපරියොසාන’’’න්ති? ‘‘එවමාවුසො’’ති. ‘‘අයමෙව ඛො, ආවුසො, අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො බ්‍රහ්මචරියං, සෙය්‍යථිදං - සම්මාදිට්ඨි...පෙ.... සම්මාසමාධි. යො ඛො, ආවුසො, රාගක්ඛයො දොසක්ඛයො මොහක්ඛයො - ඉදං බ්‍රහ්මචරියපරියොසාන’’න්ති. නවමං.
19
(මේ සූත්‍රයද මේ වර්ගයේ අටවෙනි සූත්‍රය මෙන් කුක්කුටාරාමයේදී දේශනා කරන ලදී.)
“ඇවැත්නි ආනන්දය, බ්‍රහ්මචරියාවය බ්‍රහ්මචරියාවයයි කියනු ලැබේ. ඇවැත්නි, බ්‍රහ්මචරියාව යනු කුමක්ද? බ්‍රහ්ම චරියාවගේ කෙළවර කුමක්ද?
“ආයුෂ්මත් භද්‍රය, යහපති, යහපති, ආයුෂ්මත් භද්‍රය, තාගේ ප්‍රශ්නය වනාහි යහපති, වැටහීම යහපති, විචාරීම යහපති. ඇවැත් භද්‍රය, නුඹ මෙසේ අසන්නෙහිද? ‘ඇවැත් ආනන්දයෙනි, බ්‍රහ්මචරියාවය බ්‍රහ්මචරියාවයයි කියනු ලැබේ. ඇවැත්නි, බ්‍රහ්මචරියාව නම් කුමක්ද? බ්‍රහ්මචරියාවේ කෙළවර කුමක්ද කියායි.
“ඇවැත්නි, එසේය.”
“ඇවැත්නි, මේ ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගයම බ්‍රහ්මචරියාවයයි කියනු ලැබේ. ඒ කවරහුද? සම්‍යක් දෘෂ්ටිය, සම්‍යක් සංකල්පය, සම්‍යක් වචනය, සම්‍යක් කර්මාන්තය, සම්‍යක් ආජීවය, සම්‍යක් ව්‍යායාමය, සම්‍යක් සතිය, සම්‍යක් සමාධිය යන මොහුයි. ඇවැත්නි, යම් ඒ රාගය නැති කිරීමක් වේද? දෝෂය නැති කිරීමක් වෙත්ද? මෝහය නැති කිරීමක් වේද? මෙය බ්‍රහ්මචරියාවගේ කෙළවරයයි කියනු ලැබේ.”
10. තතියකුක්කුටාරාමසුත්තං 10. තුන්වෙනි කුක්කුටාරාම සූත්‍රය
3. මිච්ඡත්තවග්ගො 3. මිච්ඡත්ත වර්ගය
1. මිච්ඡත්තසුත්තං 1. මිච්ඡත්ත සූත්‍රය
2. අකුසලධම්මසුත්තං 2. අකුසල සූත්‍රය
3. පඨමපටිපදාසුත්තං 3. පඨම පටිපදා සූත්‍රය
4. දුතියපටිපදාසුත්තං 4. දුතිය පටිපදා සූත්‍රය
5. පඨමඅසප්පුරිසසුත්තං 5. පඨම අසප්පුරිස සූත්‍රය
6. දුතියඅසප්පුරිසසුත්තං 6. දුතිය අසප්පුරිස සූත්‍රය
7. කුම්භසුත්තං 7. කුම්භූපම සූත්‍රය
8. සමාධිසුත්තං 8. අරිය සමාධි සූත්‍රය
9. වෙදනාසුත්තං 9. වේදනා පරිඤ්ඤා සූත්‍රය
10. උත්තියසුත්තං 10. උත්තිය සූත්‍රය
4. පටිපත්තිවග්ගො 4. පටිපත්ති වර්ගය
1. පඨමපටිපත්තිසුත්තං 1. පළමු පටිපත්ති සූත්‍රය
2. දුතියපටිපත්තිසුත්තං 2. පටිපන්න සූත්‍රය
3. විරද්ධසුත්තං 3. මග්ගවිරද්ධ සූත්‍රය
4. පාරඞ්ගමසුත්තං 4. පාරංගම සූත්‍රය
5. පඨමසාමඤ්ඤසුත්තං 5. සාමඤ්ඤඵල සූත්‍රය
6. දුතියසාමඤ්ඤසුත්තං 6. සාමඤ්ඤත්ථ සූත්‍රය
7. පඨමබ්‍රහ්මඤ්ඤසුත්තං 7. බ්‍රහ්මඤ්ඤඵල සූත්‍රය
8. දුතියබ්‍රහ්මඤ්ඤසුත්තං 8. බ්‍රහ්මඤ්ඤත්ථ සූත්‍රය
9. පඨමබ්‍රහ්මචරියසුත්තං 9. බ්‍රහ්මචරිය ඵල සූත්‍රය
10. දුතියබ්‍රහ්මචරියසුත්තං 10. බ්‍රහ්මචරියත්ථ සූත්‍රය
5. අඤ්ඤතිත්ථියපෙය්‍යාලවග්ගො 5. අඤ්ඤතිත්ථිය පෙය්‍යාල වර්ගය
1. රාගවිරාගසුත්තං 1. රාග විරාග සූත්‍රය
2-7. සංයොජනප්පහානාදිසුත්තඡක්කං 2-7. සංයොජන පහාණ ආදී සූත්‍ර හය
8. අනුපාදාපරිනිබ්බානසුත්තං 8. අනුපාදාපරිනිබ්බාණ සූත්‍රය
6. සූරියපෙය්‍යාලවග්ගො 6. සූරිය පෙය්‍යාල වර්ගය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීලසම්පදා ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. යොනිසොමනසිකාර සම්පදා සූත්‍රය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. කළ්‍යාණමිත්තතාපුබ්බංගම සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීල පුබ්බංගම ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. යොනිසොමනසිකාර පුබ්බංගම සූත්‍රය
7. එකධම්මපෙය්‍යාලවග්ගො 7. එකධම්ම පෙය්‍යාල වර්ගය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. කල්‍යාණමිත්ත විවේක නිස්සිත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීලවිවෙක ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. යොනිසොවිවෙක නිස්සිත සූත්‍රය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. කළ්‍යාණමිත්තවිරාග නිස්සිත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීලවිරාග ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. යොනිසො විරාග නිස්සිත සූත්‍රය
8. දුතියඑකධම්මපෙය්‍යාලවග්ගො 8. එකධම්ම පෙය්‍යාල 2 වර්ගය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. කල්‍යාණමිත්ත සම්පදා එකධම්ම සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීල සම්පදා ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. යොනිසො (1 වැනි) මනසිකාර සම්පදා එකධම්ම සූත්‍රය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. (2 වෙනි) කල්‍යාණමිත්තසම්පදා එකධම්ම සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීලසම්පදා ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. (2 වෙනි) යොනිසො මනසිකාර එකධම්ම සූත්‍රය
1. ගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො 1. ගංගාපෙය්‍යාල වර්ගය
1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 1. පඨම පාචීනනින්න සූත්‍රය
2-5. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තචතුක්කං 2-5. දුතිය පාචීනනින්න ආදී වූ සූත්‍ර හතර
6. ඡට්ඨපාචීනනින්නසුත්තං 6. ඡට්ඨ පාචීනනින්න සූත්‍රය
1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 1. පඨම සමුද්දනින්නි සූත්‍රය
2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතිය සමුද්දනින්න ආදී වූ සූත්‍ර පහ
2. දුතියගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො 2. දෙවැනි ගංගාපෙය්‍යාල වර්ගය
1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 1. විනය සූත්‍ර
2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං
1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං
2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං
1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 1. අමතොගධ සූත්‍ර
2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං
1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං
2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං
1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 1. නිබ්බාණිනින්න සූත්‍ර
2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං
1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං
2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං
5. අප්පමාදපෙය්‍යාලවග්ගො 5. අප්පමාද වර්ගය
1. තථාගතසුත්තං 1. පඨම අප්පමාද සූත්‍රය
2. පදසුත්තං 2. දුතිය අප්පමාද සූත්‍රය
3-7. කූටාදිසුත්තපඤ්චකං 3-7. කූටාගාර ආදී වූ සූත්‍ර පහ
8-10. චන්දිමාදිසුත්තතතියකං 8-10. චන්දිම ආදී වූ සූත්‍ර තුන
6. බලකරණීයවග්ගො 6. බලකරණීය වර්ගය
1. බලසුත්තං 1. පඨවි සූත්‍රය
2. බීජසුත්තං 2. බීජගාම භූතගාම සූත්‍රය
3. නාගසුත්තං 3. හිමවන්ත සූත්‍රය
4. රුක්ඛසුත්තං 4. රුක්ඛ සූත්‍රය
5. කුම්භසුත්තං 5. කුම්භ සූත්‍රය
6. සූකසුත්තං 6. සූක සූත්‍රය
7. ආකාසසුත්තං 7. ආකාස විවේක නිස්සිත සූත්‍රය
8. පඨමමෙඝසුත්තං 8. රජොජල්ල සූත්‍රය
9. දුතියමෙඝසුත්තං 9. දුතියමෙඝසුත්තං
10. නාවාසුත්තං 10. නාවාසුත්තං
11. ආගන්තුකසුත්තං 11. ආගන්තුකාගාර සූත්‍රය
12. නදීසුත්තං 12. ගංගානදී සූත්‍රය
7. එසනාවග්ගො 7. එසනා වර්ගය
1. එසනාසුත්තං 1. එසනා නිස්සිත සූත්‍රය
2. විධාසුත්තං 2. විධා සූත්‍රය
3. ආසවසුත්තං 3. ආසව සූත්‍රය
4. භවසුත්තං 4. භව සූත්‍රය
5. දුක්ඛතාසුත්තං 5. දුක්ඛතා සූත්‍රය
6. ඛිලසුත්තං 6. ඛීල සූත්‍රය
7. මලසුත්තං 7. මල සූත්‍රය
8. නීඝසුත්තං 8. නීඝ සූත්‍රය
9. වෙදනාසුත්තං 9. වේදනා සූත්‍රය
10. තණ්හාසුත්තං 10. තණ්හා සූත්‍රය
11. තසිනාසුත්තං 11. තසිනාසුත්තං
8. ඔඝවග්ගො 8. ඔඝ වර්ගය
1. ඔඝසුත්තං 1. ඔඝ සූත්‍රය
2. යොගසුත්තං 2. යොග සූත්‍රය
3. උපාදානසුත්තං 3. උපාදාන සූත්‍රය
4. ගන්ථසුත්තං 4. ගන්ථ සූත්‍රය
5. අනුසයසුත්තං 5. අනුසය සූත්‍රය
6. කාමගුණසුත්තං 6. කාමගුණ අභිඤ්ඤාවිවෙක නිස්සිත සූත්‍රය
7. නීවරණසුත්තං 7. නීවරණ සූත්‍රය
8. උපාදානක්ඛන්ධසුත්තං 8. උපාදානස්ඛන්ධ සූත්‍රය
9. ඔරම්භාගියසුත්තං 9. ඔරම්භාගිය සූත්‍රය
10. උද්ධම්භාගියසුත්තං 10. උද්ධම්භාගිය සූත්‍රය