ත්‍රිපිටකය
සංයුත්තනිකායො සංයුත්ත නිකාය
මහාවග්ගො මහා වර්ගය
1. මග්ගසංයුත්තං 1. මාර්ග සංයුත්තය
1. අවිජ්ජාවග්ගො 1. අවිජ්ජා වර්ගය
1. අවිජ්ජාසුත්තං 1. අවිජ්ජා සූත්‍රය
2. උපඩ්ඪසුත්තං 2. උපඩ්ඪ සූත්‍රය
3. සාරිපුත්තසුත්තං 3. සාරිපුත්ත සූත්‍රය
4. ජාණුස්සොණිබ්‍රාහ්මණසුත්තං 4. බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය
5. කිමත්ථියසුත්තං 5. කිමත්ථිය සූත්‍රය
6. පඨමඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 6. භික‍්ඛු සූත්‍රය
7. දුතියඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 7. දුතිය භික්‍ෂු සූත්‍රය
8. විභඞ්ගසුත්තං 8. විභඞ්ග සූත්‍රය
9. සූකසුත්තං 9. සූක සූත්‍රය
10. නන්දියසුත්තං 10. නන්දිය සූත්‍රය
2. විහාරවග්ගො 2. විහාර වර්ගය
1. පඨමවිහාරසුත්තං 1. විහාර සූත්‍රය
2. දුතියවිහාරසුත්තං 2. දෙවන විහාර සූත්‍රය
3. සෙක්ඛසුත්තං 3. සේඛ සූත්‍රය
4. පඨමඋප්පාදසුත්තං 4. උප්පාද සූත්‍රය
5. දුතියඋප්පාදසුත්තං 5. දෙවන උප්පාද සූත්‍රය
6. පඨමපරිසුද්ධසුත්තං 6. පරිසුද්ධ සූත්‍රය
7. දුතියපරිසුද්ධසුත්තං 7. දෙවන පරිසුද්ධ සූත්‍රය
8. පඨමකුක්කුටාරාමසුත්තං 8. පළමුවෙනි කුක්කුටාරාම සූත්‍රය
9. දුතියකුක්කුටාරාමසුත්තං 9. දෙවෙනි කුක්කුටාරාම සූත්‍රය
19
පාටලිපුත්තනිදානං. ‘‘‘බ්‍රහ්මචරියං, බ්‍රහ්මචරිය’න්ති, ආවුසො ආනන්ද, වුච්චති. කතමං නු ඛො, ආවුසො, බ්‍රහ්මචරියං, කතමං බ්‍රහ්මචරියපරියොසාන’’න්ති? ‘‘සාධු සාධු, ආවුසො භද්ද! භද්දකො ඛො තෙ, ආවුසො භද්ද, උම්මඞ්ගො, භද්දකං පටිභානං, කල්‍යාණී පරිපුච්ඡා. එවඤ්හි ත්වං, ආවුසො භද්ද, පුච්ඡසි - ‘බ්‍රහ්මචරියං, බ්‍රහ්මචරියන්ති, ආවුසො ආනන්ද, වුච්චති. කතමං නු ඛො, ආවුසො , බ්‍රහ්මචරියං, කතමං බ්‍රහ්මචරියපරියොසාන’’’න්ති? ‘‘එවමාවුසො’’ති. ‘‘අයමෙව ඛො, ආවුසො, අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො බ්‍රහ්මචරියං, සෙය්‍යථිදං - සම්මාදිට්ඨි...පෙ.... සම්මාසමාධි. යො ඛො, ආවුසො, රාගක්ඛයො දොසක්ඛයො මොහක්ඛයො - ඉදං බ්‍රහ්මචරියපරියොසාන’’න්ති. නවමං.
19
(මේ සූත්‍රයද මේ වර්ගයේ අටවෙනි සූත්‍රය මෙන් කුක්කුටාරාමයේදී දේශනා කරන ලදී.)
“ඇවැත්නි ආනන්දය, බ්‍රහ්මචරියාවය බ්‍රහ්මචරියාවයයි කියනු ලැබේ. ඇවැත්නි, බ්‍රහ්මචරියාව යනු කුමක්ද? බ්‍රහ්මචරියාවගේ කෙළවර කුමක්ද?
“ආයුෂ්මත් භද්‍රය, යහපති, යහපති, ආයුෂ්මත් භද්‍රය, තාගේ ප්‍රශ්නය වනාහි යහපති, වැටහීම යහපති, විචාරීම යහපති. ඇවැත් භද්‍රය, නුඹ මෙසේ අසන්නෙහිද? ‘ඇවැත් ආනන්දයෙනි, බ්‍රහ්මචරියාවය බ්‍රහ්මචරියාවයයි කියනු ලැබේ. ඇවැත්නි, බ්‍රහ්මචරියාව නම් කුමක්ද? බ්‍රහ්මචරියාවේ කෙළවර කුමක්ද කියායි.
“ඇවැත්නි, එසේය.”
“ඇවැත්නි, මේ ආර්ය අෂ්ටාඩ්ගික මාර්ගයම බ්‍රහ්මචරියාවයයි කියනු ලැබේ. ඒ කවරහුද? සම්‍යක් දෘෂ්ටිය, සම්‍යක් සංකල්පය, සම්‍යක් වචනය, සම්‍යක් කර්මාන්තය, සම්‍යක් ආජීවය, සම්‍යක් ව්‍යායාමය, සම්‍යක් සතිය, සම්‍යක් සමාධිය යන මොහුයි. ඇවැත්නි, යම් ඒ රාගය නැති කිරීමක් වේද, දෝෂය නැති කිරීමක් වෙත්ද, මෝහය නැති කිරීමක් වේද, මෙය බ්‍රහ්මචරියාවගේ කෙළවරයයි කියනු ලැබේ.”
10. තතියකුක්කුටාරාමසුත්තං 10. තුන්වෙනි කුක්කුටාරාම සූත්‍රය
3. මිච්ඡත්තවග්ගො 3. මිච්ඡත්ත වර්ගය
1. මිච්ඡත්තසුත්තං 1. මිච්ඡත්ත සූත්‍රය
2. අකුසලධම්මසුත්තං 2. අකුසලධම්ම සූත්‍රය
3. පඨමපටිපදාසුත්තං 3. පඨම පටිපදා සූත්‍රය
4. දුතියපටිපදාසුත්තං 4. දුතිය පටිපදා සූත්‍රය
5. පඨමඅසප්පුරිසසුත්තං 5. පඨම අසප්පුරිස සූත්‍රය
6. දුතියඅසප්පුරිසසුත්තං 6. දුතිය අසප්පුරිස සූත්‍රය
7. කුම්භසුත්තං 7. කුම්භ සූත්‍රය
8. සමාධිසුත්තං 8. සමාධි සූත්‍රය
9. වෙදනාසුත්තං 9. වේදනා සූත්‍රය
10. උත්තියසුත්තං 10. උත්තිය සූත්‍රය
4. පටිපත්තිවග්ගො 4. පටිපත්ති වර්ගය
1. පඨමපටිපත්තිසුත්තං 1. පටිපත්ති සූත්‍රය
2. දුතියපටිපත්තිසුත්තං 2. පටිපන්න සූත්‍රය
3. විරද්ධසුත්තං 3. විරද්ධ සූත්‍රය
4. පාරඞ්ගමසුත්තං 4. පාරංගම සූත්‍රය
5. පඨමසාමඤ්ඤසුත්තං 5. සාමඤ්ඤ සූත්‍රය
6. දුතියසාමඤ්ඤසුත්තං 6. දෙවන සාමඤ්ඤ සූත්‍රය
7. පඨමබ්‍රහ්මඤ්ඤසුත්තං 7. බ්‍රහ්මඤ්ඤ සූත්‍රය
8. දුතියබ්‍රහ්මඤ්ඤසුත්තං 8. දෙවන බ්‍රහ්මඤ්ඤ සූත්‍රය
9. පඨමබ්‍රහ්මචරියසුත්තං 9. බ්‍රහ්මචරිය සූත්‍රය
10. දුතියබ්‍රහ්මචරියසුත්තං 10. දෙවන බ්‍රහ්මචරිය සූත්‍රය
5. අඤ්ඤතිත්ථියපෙය්‍යාලවග්ගො 5. අඤ්ඤතිත්ථිය පෙය්‍යාලය
1. රාගවිරාගසුත්තං 1. විරාග සූත්‍රය
2-7. සංයොජනප්පහානාදිසුත්තඡක්කං 2-7. සංයෝජන පහාණ ආදී සූත්‍ර හය
8. අනුපාදාපරිනිබ්බානසුත්තං 8. අනුපාදා සූත්‍රය
6. සූරියපෙය්‍යාලවග්ගො 6. සූරිය පෙය්‍යාලය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීලසම්පදා ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. යෝනිසෝ සූත්‍රය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 8. දුතිය කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 9-13. සීල පුබ්බංගම ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 14. දුතිය යෝනිසෝ සූත්‍රය
7. එකධම්මපෙය්‍යාලවග්ගො 7. ඒකධම්ම පෙය්‍යාලය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීලවිවෙක ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. යෝනිසෝ සූත්‍රය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 8. දුතිය කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 9-13. සීලවිරාග ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 14. දුතිය යෝනිසෝ සූත්‍රය
8. දුතියඑකධම්මපෙය්‍යාලවග්ගො 8. දුතිය ඒකධම්ම පෙය්‍යාලය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 1. කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 2-6. සීල සම්පදා ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 7. යෝනිසෝ සූත්‍රය
1. කල්‍යාණමිත්තසුත්තං 8. දුතිය කල්‍යාණමිත්ත සූත්‍රය
2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 9-13. සීලසම්පදා ආදී සූත්‍ර පහ
7. යොනිසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 14. දුතිය යෝනිසෝ සූත්‍රය
1. ගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො 9. ගංගා පෙය්‍යාලය
1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 1. පාචීනනින්න සූත්‍රය
2-5. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තචතුක්කං 2-5. දුතිය පාචීනනින්න ආදී වූ සූත්‍ර හතර
6. ඡට්ඨපාචීනනින්නසුත්තං 6. ඡට්ඨ පාචීනනින්න සූත්‍රය
1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 7. සමුද්දනින්න සූත්‍රය
2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 8-12. දුතිය සමුද්දනින්න ආදී වූ සූත්‍ර පහ
2. දුතියගඞ්ගාපෙය්‍යාලවග්ගො 10. දුතිය ගංගා පෙය්‍යාලය
1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 1. පාචීනනින්න සූත්‍රය
2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතිය පාචීනනින්න ආදී වූ සූත්‍ර පහ
1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 7. සමුද්දනින්න සූත්‍රය
2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 8-12. දුතිය සමුද්දනින්න ආදී වූ සූත්‍ර පහ
1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 1. පාචීනනින්න සූත්‍රය
2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතිය පාචීනනින්න ආදී වූ සූත්‍ර පහ
1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 7. සමුද්දනින්න සූත්‍රය
2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 8-12. දුතිය සමුද්දනින්න ආදී වූ සූත්‍ර පහ
1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 1. පාචීනනින්න සූත්‍රය
2-6. දුතියාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 2-6. දුතිය පාචීනනින්න ආදී වූ සූත්‍ර පහ
1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 7. සමුද්දනින්න සූත්‍රය
2-6. දුතියාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 8-12. දුතිය සමුද්දනින්න ආදී වූ සූත්‍ර පහ
5. අප්පමාදපෙය්‍යාලවග්ගො 13. අප්පමාද වර්ගය
1. තථාගතසුත්තං 1. පඨම අප්පමාද සූත්‍රය
2. පදසුත්තං 2. දුතිය අප්පමාද සූත්‍රය
3-7. කූටාදිසුත්තපඤ්චකං 3-7. කූටාගාර ආදී වූ සූත්‍ර පහ
8-10. චන්දිමාදිසුත්තතතියකං 8-10. චන්දිම ආදී වූ සූත්‍ර තුන
6. බලකරණීයවග්ගො 14. බලකරණීය වර්ගය
1. බලසුත්තං 1. බල සූත්‍ර
2. බීජසුත්තං 2. බීජ සූත්‍ර
3. නාගසුත්තං 3. නාග සූත්‍ර
4. රුක්ඛසුත්තං 4. රුක්ඛ සූත්‍ර
5. කුම්භසුත්තං 5. කුම්භ සූත්‍ර
6. සූකසුත්තං 6. සූඛ සූත්‍ර
7. ආකාසසුත්තං 7. ආකාස සූත්‍ර
8. පඨමමෙඝසුත්තං 8. මේඝ සූත්‍ර
9. දුතියමෙඝසුත්තං 9. දුතිය මේඝ සූත්‍ර
10. නාවාසුත්තං 10. නාවා සූත්‍ර
11. ආගන්තුකසුත්තං 11. ආගන්තුක සූත්‍ර
12. නදීසුත්තං 12. නදී සූත්‍ර
7. එසනාවග්ගො 15. ඒසනා වර්ගය
1. එසනාසුත්තං 1. ඒසනා සූත්‍ර
2. විධාසුත්තං 2. විධා සූත්‍ර
3. ආසවසුත්තං 3. ආසව සූත්‍ර
4. භවසුත්තං 4. භව සූත්‍ර
5. දුක්ඛතාසුත්තං 5. දුක්ඛතා සූත්‍ර
6. ඛිලසුත්තං 6. ඛීල සූත්‍ර
7. මලසුත්තං 7. මල සූත්‍ර
8. නීඝසුත්තං 8. නීඝ සූත්‍ර
9. වෙදනාසුත්තං 9. වේදනා සූත්‍ර
10. තණ්හාසුත්තං 10. තණ්හා සූත්‍ර
11. තසිනාසුත්තං 11. තසිනාසුත්තං
8. ඔඝවග්ගො 16. ඕඝ වර්ගය
1. ඔඝසුත්තං 1. ඕඝ සූත්‍ර
2. යොගසුත්තං 2. යෝග සූත්‍ර
3. උපාදානසුත්තං 3. උපාදාන සූත්‍ර
4. ගන්ථසුත්තං 4. ගන්ථ සූත්‍ර
5. අනුසයසුත්තං 5. අනුසය සූත්‍ර
6. කාමගුණසුත්තං 6. කාමගුණ සූත්‍ර
7. නීවරණසුත්තං 7. නීවරණ සූත්‍ර
8. උපාදානක්ඛන්ධසුත්තං 8. උපාදානස්ඛන්ධ සූත්‍ර
9. ඔරම්භාගියසුත්තං 9. ඕරම්භාගියසංයෝජන සූත්‍ර
10. උද්ධම්භාගියසුත්තං 10. උද්ධම්භාගියසංයෝජන සූත්‍ර