ත්‍රිපිටකය
6. මොග්ගල්ලානසංයුත්තං 6.මොග්ගල්ලාන සංයුත්තය
1. පඨමඣානපඤ්හාසුත්තං 1. සවිතක්ක සූත්‍රය
2. දුතියඣානපඤ්හාසුත්තං 2. අවිතක්ක සූත්‍රය
3. තතියඣානපඤ්හාසුත්තං 3. සුඛ සූත්‍රය
4. චතුත්ථඣානපඤ්හාසුත්තං 4. උපෙක්ඛා සූත්‍රය
5. ආකාසානඤ්චායතනපඤ්හාසුත්තං 5. ආකාසානඤ්චායතන සූත්‍රය
6. විඤ්ඤාණඤ්චායතනපඤ්හාසුත්තං 6. විඤ්ඤාණඤ්චායතන සූත්‍රය
7. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනපඤ්හාසුත්තං 7. ආකිඤ්චඤ්ඤායතන සූත්‍රය
8. නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනපඤ්හාසුත්තං 8. නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන සූත්‍රය
9. අනිමිත්තපඤ්හාසුත්තං 9. අනිමිත්ත සූත්‍රය
10. සක්කසුත්තං 10. සක්ක සූත්‍රය
11. චන්දනසුත්තං 11. නන්දන සූත්‍රය