ත්‍රිපිටකය
11. වලාහකසංයුත්තං 11. වලාහක සංයුත්තය
1. සුද්ධිකසුත්තං 1. දේසනා සූත්‍රය
2. සුචරිතසුත්තං 2. සුචරිත සූත්‍රය
3-12. සීතවලාහකදානූපකාරසුත්තදසකං 3-12. අන්නදායක සීතවලාහක සූත්‍ර දහය
13-52. උණ්හවලාහකදානූපකාරසුත්තචාලීසකං 13-52. උණ්හවලාහක ආදී වූ සූත්‍ර සතලිහ
53. සීතවලාහකසුත්තං 53. සීත සූත්‍රය
54. උණ්හවලාහකසුත්තං 54. උණ්හ සූත්‍රය
55. අබ්භවලාහකසුත්තං 55. අබ්භ සූත්‍රය
56. වාතවලාහකසුත්තං 56. වාත සූත්‍රය
57. වස්සවලාහකසුත්තං 57. වස්ස සූත්‍රය