ත්‍රිපිටකය
10. ගන්ධබ්බකායසංයුත්තං 10. ගන්ධබ්බ කාය සංයුත්තය
1. සුද්ධිකසුත්තං 1. සුද්ධික සූත්‍රය
2. සුචරිතසුත්තං 2. සුචරිත සූත්‍රය
3. මූලගන්ධදාතාසුත්තං 3. මූලගන්ධ සූත්‍රය
4-12. සාරගන්ධාදිදාතාසුත්තනවකං 4-12. සාරගන්ධ සූත්‍රය ආදී වූ සූත්‍ර නවය
13-22. මූලගන්ධදානූපකාරසුත්තදසකං 13-22. අන්නදායක මූලගන්ධ ආදී වූ සූත්‍ර දහය
23-112. සාරගන්ධාදිදානූපකාරසුත්තනවුතිකං 23-112. අන්නදායක සාරගන්ධ ආදී වූ සූත්‍ර අනූව