ත්‍රිපිටකය
9. සුපණ්ණසංයුත්තං 9. සුපණ්ණ සංයුත්තය
1. සුද්ධිකසුත්තං 1. සුද්ධික සූත්‍රය
2. හරන්තිසුත්තං 2. හරින්ති සූත්‍රය
3. ද්වයකාරීසුත්තං 3. ද්වයකාරී සූත්‍රය. (1)
4-6. දුතියාදිද්වයකාරීසුත්තත්තිකං 4-6. දුතිය ද්වයකාරී ආදී වූ සූත්‍ර තුන
7-16. අණ්ඩජදානූපකාරසුත්තදසකං 7-16. දානුපකාර ආදී වූ සූත්‍ර දහය
17-46. ජලාබුජාදිදානූපකාරසුත්තතිංසකං 17-46. අන්නදායක ජලාබුජ ආදී වූ සූත්‍ර තිහ