ත්‍රිපිටකය
8. නාගසංයුත්තං 8. නාග සංයුත්තය
1. සුද්ධිකසුත්තං 1. සුද්ධික සූත්‍රය
2. පණීතතරසුත්තං 2. පණීත රත සූත්‍රය
3. උපොසථසුත්තං 3. උපොසථ සූත්‍රය (1)
4. දුතියඋපොසථසුත්තං 4. උපොසථ සූත්‍රය. (2)
5. තතියඋපොසථසුත්තං 5. උපොසථ සූත්‍රය. (3)
6. චතුත්ථඋපොසථසුත්තං 6. උපොසථ සූත්‍රය (4)
7. සුතසුත්තං 7. ද්වයකාරී සූත්‍රය. (1)
8. දුතියසුතසුත්තං 8. ද්වයකාරී සූත්‍රය. (2)
9. තතියසුතසුත්තං 9. ද්වයකාරී සූත්‍රය. (3)
10. චතුත්ථසුතසුත්තං 10. ද්වයකාරී සූත්‍රය (4)
11-20. අණ්ඩජදානූපකාරසුත්තදසකං 11-20. අන්නදායක ආදී වූ සූත්‍ර දහය
21-50. ජලාබුජාදිදානූපකාරසුත්තත්තිංසකං 21-50. අන්නදායක ජලාබුජ ආදී වූ සූත්‍ර තිහ