ත්‍රිපිටකය
6. ලාභසක්කාරසංයුත්තං 6. ලාභසක්කාර සංයුත්තය
1. පඨමවග්ගො 1. ප්‍රථම වර්ගය
1. දාරුණසුත්තං 1. දාරුණ සූත්‍රය
2. බළිසසුත්තං 2. බාළිස සූත්‍රය
3. කුම්මසුත්තං 3. කුම්ම සූත්‍රය
4. දීඝලොමිකසුත්තං 4. දීඝ ලෝමී සූත්‍රය
5. මීළ්හකසුත්තං 5. පුනේළක සූත්‍රය
6. අසනිසුත්තං 6. අසනි සූත්‍රය
7. දිද්ධසුත්තං 7. දිද්ධ සූත්‍රය
8. සිඞ්ගාලසුත්තං 8. සිගාල සූත්‍රය
9. වෙරම්භසුත්තං 9. වේරම්බ සූත්‍රය
10. සගාථකසුත්තං 10. සගාථ සූත්‍රය
2. දුතියවග්ගො 2. දෙවැනි වර්ගය
1. සුවණ්ණපාතිසුත්තං 1. පාති සූත්‍රය
2. රූපියපාතිසුත්තං 2. පාති සූත්‍රය
3-10. සුවණ්ණනික්ඛසුත්තාදිඅට්ඨකං 3-10. සුවණ්ණ නික්ඛ සූත්‍රය ආදී වූ අට
3. තතියවග්ගො 3. තුන්වැනි වර්ගය
1. මාතුගාමසුත්තං 1. මාතුගාම සූත්‍රය
2. කල්‍යාණීසුත්තං 2. කල්‍යාණි සූත්‍රය
3. එකපුත්තකසුත්තං 3. පුත්‍ර සූත්‍රය
4. එකධීතුසුත්තං 4. ධීතු සූත්‍රය
5. සමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 5. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය
6. දුතියසමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 6. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය
7. තතියසමණබ්‍රාහ්මණසුත්තං 7. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය
8. ඡවිසුත්තං 8. ඡවි සූත්‍රය
9. රජ්ජුසුත්තං 9. රජ්ජු සූත්‍රය
10. භික්ඛුසුත්තං 10. භික්ඛු සූත්‍රය
4. චතුත්ථවග්ගො 4. සතරවැනි වර්ගය
1. භින්දිසුත්තං 1. භින්දි සූත්‍රය
2. කුසලමූලසුත්තං 2. මූල සූත්‍රය
3. කුසලධම්මසුත්තං 3. ධම්ම සූත්‍රය
4. සුක්කධම්මසුත්තං 4. සුක්ක සූත්‍රය
5. අචිරපක්කන්තසුත්තං 5. පක්කන්ත සූත්‍රය
6. පඤ්චරථසතසුත්තං 6. රථ සූත්‍රය
7. මාතුසුත්තං 7. මාතු සූත්‍රය
8-13. පිතුසුත්තාදිඡක්කං 8-13. පිතු සූත්‍රය ආදී වූ හය