ත්‍රිපිටකය
9. ආටානාටියසුත්තං 9. ආටානාටිය සූත්‍රය
පඨමභාණවාරො ප්‍රථම බණවර
දුතියභාණවාරො දෙවන බණවර