ත්‍රිපිටකය
4. අග්ගඤ්ඤසුත්තං 4. අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය
වාසෙට්ඨභාරද්වාජා වාසෙට්ඨභාරද්වාජා
චතුවණ්ණසුද්ධි චතුවණ්ණසුද්ධි
රසපථවිපාතුභාවො රසපථවිපාතුභාවො
චන්දිමසූරියාදිපාතුභාවො චන්දිමසූරියාදිපාතුභාවො
භූමිපප්පටකපාතුභාවො භූමිපප්පටකපාතුභාවො
පදාලතාපාතුභාවො පදාලතාපාතුභාවො
අකට්ඨපාකසාලිපාතුභාවො අකට්ඨපාකසාලිපාතුභාවො
ඉත්ථිපුරිසලිඞ්ගපාතුභාවො ඉත්ථිපුරිසලිඞ්ගපාතුභාවො
මෙථුනධම්මසමාචාරො මෙථුනධම්මසමාචාරො
සාලිවිභාගො සාලිවිභාගො
මහාසම්මතරාජා මහාසම්මතරාජා
බ්‍රාහ්මණමණ්ඩලං බ්‍රාහ්මණමණ්ඩලං
වෙස්සමණ්ඩලං වෙස්සමණ්ඩලං
සුද්දමණ්ඩලං සුද්දමණ්ඩලං
දුච්චරිතාදිකථා දුච්චරිතාදිකථා
බොධිපක්ඛියභාවනා බොධිපක්ඛියභාවනා