3. සමාධිමුඛෙන ථීන මිද්ධං වඤ්චෙති

සමාධියේ වේශයෙන් ථීනමිද්ධය වඤ්චා කෙරේ.

ශරීරයේ චලනය සමාධියට බාධාවක් බැවින් එක් ඉරියව්වකින් ම නිශ්චල ව වෙසෙමින් භාවනා කරන්නා වූ තැනැත්තා කෙරෙන් වීර්‍ය්‍යය පහ වී යන්නේය. ඒ අවස්ථාවේ දී සමහර විට යෝගාවචරයාගේ සිතට සමාධියේ ආකාරයෙන් ථීනමිද්ධය එළඹෙන්නේ ය. ගෝගාවචරයා එයට රැවටෙන්නේ ය. රැවටුනා වූ හේ ථීනමිද්ධය පිළිගෙන එයට වැඩෙන්නට ඉඩ දෙන්නේ ය. ථීනමිද්ධය නම් ධ්‍යාන මාර්ගඵලයන්ට ප්‍ර‍තිපක්ෂ වූ ඒවා ලැබීමට බාධා කරන්නා වූ නීවරණ ධර්මයකි.‍