සෘජුත්වයේ වේශයෙන් වඤ්චක අහිරිකානොත්තප්පයෝ

ප්‍ර‍කෘතියෙන් සෘජු බවක් නැතියන් කෙරෙහි සමහර විට සෘජුත්වයේ වේශයෙන් අහිරිකානොත්තප්පයෝ පහළ වෙති. ඔවුහු ඒ ලජ්ජා බිය නැති බව තමන්ගේ අවංක බව යැයි සිතා අන්‍යයන් සැඟවී කරන පව්කම් ප්‍ර‍සිද්ධියේ කරති.