ශික්ෂාකාමතා වේශයෙන් වඤ්චක කුක්කුච්චය

මෙය බොහෝ සෙයින් පැවිද්දන් කෙරෙහි උපදනා වඤ්චක ධර්මයකි. ශික්ෂාකාමී වූ ද ඇතැම් පැවිද්දෝ චිත්ත දුර්වලත්වය නිසා ද, කෙලෙසුන්ට වසඟ වීම නිසා ද, නො දැනීම නිසා ද, ඇතැම් සිකපද බිඳ ගනිති. ඔවුන් කෙරෙහි සමහරවිට “මාගේ ශීලය ශුද්ධ නැත ද ශීලය බිඳීමෙන් මට පාපයක් වීද” යනාදීන් ශික්ෂාකාමතා වේශයෙන් කුක්කුච්චය පහළ වේ.