පටිච්චසමුප්පාද පාලිය

එවමෙතස කෙවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයෝ හෝති.

තේරුම

මෙසේ මේ අමිශ්‍ර වූ දුඃඛස්කන්ධයා ගේ පහළ වීම වේ.