මහාශීලය.

යථා වා පනෙකෙ හොන්තෙ සමණබ්‍රාහ්මණා සද්ධාදෙය්‍යානි භොජනානි භුඤ්ජිත්වා, තෙ එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවිකං කප්පෙන්ති. සෙය්‍යථිදං? අංගං නිමිත්තං උප්පාදං සුපිනං ලක්ඛණං මූසිකච්ඡින්නං අග්ගිහොමං දබ්බිහොමං ථුසහොමං කණහොමං තණ්ඩුලහොමං සප්පිහොමං තෙලහොමං මුඛහොමං ලොහිතහොමං අංගවිජ්ජා වත්ථුවිජ්ජා ඛත්තවිජ්ජා සිවවිජ්ජා භූතවිජ්ජා භූරිවිජ්ජා අභිවිජ්ජා විසවිජ්ජා විච්ඡිකවිජ්ජා මූසිකවිජ්ජා සකුණවිජ්ජා වායසවිජ්ජා පක්ඛජ්ඣාං සරපරිත්තානං මිගවිජ්ජා ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරතො හොති. ඉදම්පිස්ස හොති සීලස්මිං.

ඇතැම් ශ්‍ර‍මණබ්‍රාහ්මණයෝ සැදැහැයෙන් දෙන බොජුන් වළඳා මෙබඳු තිරශ්චීනවිද්‍යාවෙන් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවිකාව පවත්වති. ඔවුහු කවරහු ද යත්? අත්පා ආදියේ පිහිටි ලකුණු බලා පලාපල කියන අංගශාස්ත්‍ර‍ය, නිමිති බලා පලාපල කියන නිමිත්තශාස්ත්‍ර‍ය, අසනිපාතාදි මහත් කරුණු බලා පලාපල කියන උත්පාදශාස්ත්‍ර‍ය, ස්වප්න පලාපල කීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, මේ ලකුණෙන් යුක්ත වූයේ රජ වේය යනාදීන් ලකුණු වලින් පලාපල කීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, මීයන් කෑ වස්ත්‍ර‍ බලා පලාපල කීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, ඒ ඒ දේවල් සිදුවන පරිදි ගිනි පිදීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, මෙබඳු සැන්දක ගිනි පිදීමෙන් මෙබඳු පල ඇත්තේය යි කියන ශාස්ත්‍ර‍ය, වීපොතු වලින් ගිනිපිදීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, කුඩුවලින් ගිනිපිදීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, සහලින් ගිනි පිදීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, ගිතෙලින් ගිනිපිදීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, තෙලින් ගිනිපිදීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, අබ ආදිය මුවින් ගෙන ගින්නෙහි ලා පිදීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, ලේ පිදීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය, ඇඟිලිඇට බලා පලාපල දක්වන අංගවිද්‍යාව, ගෘහවස්තු ආරාමවස්තූන් හි ගුණදෝෂ දක්වන වාස්තුවිද්‍යාව, අංගෙය්‍යමාසුරක්ඛාදීන් විසින් කර ඇති නීතිශාස්ත්‍ර‍ය, සොහොනෙහි සිට ශාන්ති කරන විද්‍යාවය, භූතවිද්‍යාව, කෙත්වල අස්වනු වැඩි කරන භූරිවිද්‍යාව, සර්පවිෂ බස්වන විද්‍යාව, විෂ නො වදින පරිදි ආරක්ෂා කරන විෂවිද්‍යාව, ගෝනුසු විෂ නැති කිරීමේ විද්‍යාව, මී විෂ නැසීමේ විද්‍යාව, පක්ෂීන්ගේ හා සිවුපාවුන්ගේ හඬින් හා ගමනින් පලාපල කීමේ විද්‍යාව, කපුටු හඬ තේරුම් ගැනීමේ විද්‍යාව, ජීවන කාලය දැනගන්නා විද්‍යාව, හී පහර වැළැක්වීමේ විද්‍යාව, මෘගපක්ෂීන්ගේ හඬ තේරුම් ගැනීමේ විද්‍යාව යන මොවුහු තිරශ්චීන විද්‍යාවෝය. මේ සසුනෙහි මහණතෙම ඒ තිරශ්චීන විද්‍යාවලින් ප්‍ර‍ත්‍යය සපයා ජීවත්වීම වූ මිථ්‍යාජීවයෙන් වැළකුණේ වෙයි. එය ඔහුගේ ශීලය ය.

යථා වා පනෙකෙ හොන්තො සමණබ්‍රාහ්මණා සද්ධාදෙය්‍යානි භොජනානි භුඤ්ජිත්වා තෙ එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවිකං කප්පෙන්ති. සෙය්‍යථිදං? මණිලක්ඛනං වත්ථලක්ඛනං දණ්ඩලක්ඛනං අසිලක්ඛනං උසුලක්ඛනං ධනුලක්ඛනං ආවුධලක්ඛනං ඉත්ථිලක්ඛනං පුරිසලක්ඛනං කුමාරලක්ඛනං කුමාරිලක්ඛනං. දාසලක්ඛනං දාසිලක්ඛනං අස්සලක්ඛනං මහිසලක්ඛනං උසභලක්ඛනං ගොලක්ඛනං අජලක්ඛනං මෙණ්ඩකලක්ඛනං කුක්කුටලක්ඛනං වට්ටකලක්ඛනං ගොධාලක්ඛනං කණ්ණිකාලක්ඛනං කච්ඡපලක්ඛනං මිගලක්ඛනං ඉතිවා ඉති එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරතො හොති, ඉදම්පිස්ස හොති සීලස්මිං.

ඇතැම් ශ්‍ර‍මණබ්‍රාහ්මණයෝ සැදැහැයෙන් දෙන බොජුන් වළඳා, මැණික්වලින් වන පලාපන පවසන මාණික්‍ය ලක්ෂණ විද්‍යාවය, වස්ත්‍ර‍යන්ගේ ගුණාගුණ දක්වන වස්ත්‍ර‍ලක්ෂණ විද්‍යාවය, මෙබඳු දණ්ඩක් දැරීමෙන් මෙබඳු පලාපන ඇත්තේය යි දඬුවල පලාපල පවසන දණ්ඩලක්ෂණ විද්‍යාවය, මෙබඳු කඩුවක් දැරීමෙන් මේ මේ පල ඇත්තේය යි කඩුවල පලාපල දක්වන අසිලක්ෂණ විද්‍යාවය, හී ආදියේ පලාපන දක්වන උසුලක්ෂණ ධනුලක්ෂණ ආයුධලක්ෂණ විද්‍යාය, මෙබඳු ස්ත්‍රියක වෙසෙන ගෙට මෙබඳු පලාපල ඇත්තේය මෙබඳු පුරුෂයකු වෙසෙන ගෙට මෙබඳු පලාපල ඇත්තේය යි දැක්වෙන ස්ත්‍රීලක්ෂණ පුරුෂලක්ෂණ, විද්‍යාය, කුමාරකුමාරී දාසිලක්ෂණය විද්‍යාය, අශ්වලක්ෂණ මහිෂලක්ෂණ වෘෂභලක්ෂණ ගවලක්ෂණ අජලක්ෂණ මෙණ්ඩකලක්ෂණ කුක්කුට ලක්ෂණ වට්ටකලක්ෂණ ගෝධාලක්ෂණ කර්ණිකාලක්ෂණ කච්ඡපලක්ෂණ මෘගලක්ෂණ විද්‍යාය යන මේ තිරශ්චීන විද්‍යාවලින් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවිකාව කෙරෙති. මේ සස්නෙහි මහණතෙමේ තිරශ්චීන විද්‍යාවලින් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවත්වීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. ඒ මිථ්‍යාජීවයෙන් වැළකීම ඒ මහණහුගේ ශීලය ය.

යථා වා පනෙකෙ හොන්තෙ සමණබ්‍රාහ්මණා සද්ධාදෙය්‍යානි භොජනානි භුඤ්ජිත්වා තෙ එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජිවෙන ජීවිකං කප්පෙන්ති. සෙය්‍යථිදං? රඤ්ඤං නිය්‍යානං භවිස්සති රඤ්ඤං අනිය්‍යානං භවිස්සති අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං උපයානං භවිස්සති බාහිරානං රඤ්ඤං අපයානං භවිස්සති බාහිරානං රඤ්ඤං උපයානං භවිස්සති අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං අපයානං භවිස්සති අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං ජයො භවිස්සති බාහිරානං රඤ්ඤං පරාජයො භවිස්සති බාහිරානං රඤ්ඤං ජයො භවිස්සති අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං පරාජයො භවිස්සති, ඉති ඉමස්ස ජයො භවිස්සති ඉමස්ස පරාජයො භවිස්සති. ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරහොත හොති. ඉදම්පිස්ස හොති සීලස්මිං.

ඇතැම් ශ්‍ර‍මණබ්‍රාහ්මණයෝ සැදැහැයෙන් දෙන බොජුන් වළඳා, අසවල් දින අසවල් නැකතින් අසවල් රජුගේ බැහැර යාම වන්නේය යනාදීන් රජුන්ගේ බැහැර යාම කලින් ප්‍ර‍කාශ කෙරෙති. එසේ ම ගිය රජුන්ගේ ආපසු ඊම ප්‍ර‍කාශ කෙරෙති, අපගේ රජු අසවල් දින සතුරු රජකු කරා යන්නේ ය යි ප්‍ර‍කාශ කරති, ගිය රජුගේ ආපසු පැමිණීම කලින් ප්‍ර‍කාශ කෙරෙති, බාහිර රජුන්ගේ පැමිණීම කලින් ප්‍ර‍කාශ කෙරෙති, බාහිර රජුන්ගේ බැහැරවීම කලින් ප්‍ර‍කාශ කරති, ආභ්‍යන්තරික රජුන්ට ජය වෙතැයි පවසති. බාහිර රජහු පරදිතියි පවසති, බාහිර රජුන්ට ජය වෙතැයි පවසති, ආභ්‍යන්තරික රජහු පරිදිතියි පවසති, මොහුට ජය වේය යි පවසති. මොහු පරදීය යි පවසති. මෙසේ ශාස්ත්‍ර‍ කියමින් තිරශ්චීන විද්‍යාවෙන් මිථ්‍යා ජීවයෙන් ජීවත් වෙති. මේ සසුනෙහි මහණ තෙමේ ඒ තිරශ්චීන විද්‍යාවෙන් ජීවත්වීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. එය ද මේ මහණහුගේ ශීලය ය.

යථා වා පනෙකෙ හොන්තෙ සමණබ්‍රාහ්මනා සද්ධාදෙය්‍යානි භොජනානි භුඤ්ජිත්වා තෙ එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවිකං කප්පෙන්ති, සෙය්‍යථිදං? චන්දග්ගාහො භවිස්සති සූරියග්ගාහො භවිස්සති නක්ඛත්තග්ගාහො භවිස්සති චන්දිමසුරියානං පථගමනං භවිස්සති චන්දිමසුරියානං උප්පථගමනං භවිස්සති නක්ඛත්තානං පථගමනං භවිස්සති නක්ඛත්තානං උප්පථගමනං භවිස්සති උක්කාපාතො භවිස්සති දිසාඩාහො භවිස්සති භූමිචාලො භවිස්සති දෙවදුන්දුහි භවිස්සති චන්දිමසුරියනක්ඛත්තානං උග්ගමනං ඔගමනං සංකිලෙසං වොදානං භවිස්සති එවං විපාකො චන්දග්ගාහො භවිස්සති එවං විපාකො සුරියග්ගාහො භවිස්සති එවං විපාකො නක්ඛත්තග්ගාහො භවිස්සති එවං විපාකං චන්දිමසුරියානං පථගමනං භවිස්සති එවං විපාකං නක්ඛත්තානං පථගමනං භවිස්සති එවං විපාකං නක්ඛත්තානං උප්පථගමනං භවිස්සති එවං විපාකො උක්කාපාතො භවිස්සති එවං විපාකො දිසාඩාහො භවිස්සති එවං විපාකො භූමිචාලො භවිස්සති එවං විපාකො දෙවදුන්භි භවිස්සති එවං විපාකං චන්දිමසුරියනක්ඛත්තානං උග්ගමනං ඔගමනං සංකිලෙසං වොදානං භවිස්සති ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරහො හොති. ඉදම්පිස්ස හොති සීලස්මිං.

ඇතැම් ශ්‍ර‍මණබ්‍රාහ්මණයෝ සැදැහැයෙන් දෙන බොජුන් වළඳා මෙබඳු තිරශ්චීන විද්‍යාවලින් ශාස්ත්‍ර‍ කියමින් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවිකාව කෙරෙති. කෙසේද යත්? අසවල් දිනයෙහි චන්ද්‍ර‍ග්‍ර‍හණයෙක් වන්නේය. අසවල් දිනයෙහි සූර්‍ය්‍යග්‍ර‍හණයක් වන්නේය. අසවල් දිනයෙහි නක්ෂත්‍ර‍ග්‍ර‍හණයක් හෙවත් ග්‍ර‍හසංයෝගයක් වන්නේය, චන්ද්‍ර‍සූර්‍ය්‍යයන්ගේ නියම මාර්ගයේ ගමන් වන්නේය, චන්ද්‍ර‍සූර්‍ය්‍යයන්ගේ අමාර්ගයෙහි ගමන් වන්නේය, නක්ෂත්‍ර‍යන්ගේ නියම මඟ යාම වන්නේය, නක්ෂත්‍ර‍යන්ගේ නො මඟ යාම වන්නේය, උල්කාපාත වන්නේය, දිසාඩාහයක් වන්නේය, භූමිකම්පාවක් වන්නේය, අහසගිගිරුමක් වන්නේය, චන්ද්‍ර‍ සූර්‍ය්‍ය නක්ෂත්‍ර‍න්ගේ උදාවීම වන්නේය. අසත්වීමක් වන්නේය, කිලිටිවීමක් වන්නේය, මෙබඳු විපාක ඇති සූර්‍ය්‍යග්‍ර‍හණයක් වන්නේය, මෙබඳු විපාක ඇති නක්ෂත්‍ර‍ග්‍ර‍හණයක් වන්නේය, මෙබඳු විපාක ඇති චන්ද්‍ර‍සූර්‍ය්‍යයන්ගේ නියම මඟ යාමක් වන්නේය, මෙබඳු විපාක ඇති නක්ෂත්‍ර‍යන්ගේ නියම මඟ යාමක් වන්නේය, මෙබඳු විපාක ඇති නක්ෂත්‍රයන්ගේ නො මඟ යාමක් වන්නේය, මෙබඳු විපාක ඇති උල්කාපාතයක් වන්නේය, මෙබඳු විපාක ඇති දිසාඩාහයක් වන්නේ ය, මෙබඳු විපාක ඇති භූමිචලනයක් වන්නේ ය, මෙබඳු විපාක ඇති අහස ගිගිරුමක් වන්නේය, මෙබඳුවිපාක ඇති චන්ද්‍ර‍සූර්‍ය්‍යනක්ෂත්‍ර‍යන්ගේ උදාවීමක් අස්තවීමක් කිලිටිවීමක් බැබළීමක් වන්නේ ය. මෙසේ ශාස්ත්‍ර‍ කියමින් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවත් වන්නාහ. මේ සසුනෙහි මහණ තෙමේ තිරශ්චීන විද්‍යාවෙන් මිථ්‍යාජීවයෙන් වැළකුණේ වෙයි. එය ද ඒ මහණහුගේ ශීලය ය.

යථා වා පනෙකෙ භොන්තෙ සමණබ්‍රාහ්මණා සද්ධාදෙය්‍යානි භොජනානි භුඤ්ජිත්වා තෙ එවරූපාය තිරච්ඡානවිජජාය මිච්ඡාජිවෙන ජීවිකං කප්පෙන්ති. සෙය්‍යථිදං? සුබ්බුට්ඨිකා භවිස්සති දුබ්බුට්ඨිකා භවිස්සති දුබ්භික්ඛං භවිස්සති ඛෙමං භවිස්සති භයං භවිස්සති රොගො භවිස්සති ආරොග්‍යං භවිස්සති මුද්දා ගණනා සංඛානං කාවෙය්‍යං ලොකායතං ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරතො හොති. ඉදම්පිස්ස හොති සීලස්මිං.

ඇතැම් ශ්‍ර‍මණබ්‍රාහ්මණයෝ සැදැහැයෙන් දෙන බොජුන් වළඳා, මෙබඳු තිරශ්චීන විද්‍යාවෙන් මිථ්‍යා ජීවයෙන් ජීවිකාව කෙරෙත්. කෙසේ ද යත්? නැකැත් බලා මැනවින් වැසි ඇති වන්නේ ය යි කලින් කියති. වැසි මඳ වන්නේ ය යි කියති. දුර්භික්ෂ වන්නේය සුභික්ෂ වන්නේය, භය නැති වන්නේය, භය ඇති වන්නේය, රෝග හටගන්නේය, රෝග දුරුවන්නේය යි කලින් කියති. ඇඟිලි සලකුණෙන් ගිණීමය, දිගට ම ගණන් කිරීමය, සමූහ වශයෙන් ගණන් ගැනීමය, කාව්‍යය ලෝකායතශාස්ත්‍ර‍ය යන මේවායින් කටයුතු කිරීමය යන මේ ක්‍ර‍මවලින් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවිකාව කෙරෙති. මේ සසුනෙහි මහණ එසේ තිරශ්චීන විද්‍යාවෙන් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවිකාව කිරීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. එය ද ඒ මහණහුගේ ශීලයය.්‍

යථා වා පනෙකෙ භොන්තෙ සමණබ්‍රාහ්මණා සද්ධාදෙය්‍යානි භොජනානි භුඤ්ජිත්වා තෙ එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවිකං කප්පෙන්ති, සෙය්‍යථිදං? ආවාහනං විවාහනං සංවදනං විවාදනං සංකිරණං විකිරණං සුභගකරණං දුබ්භගකරණං විරුද්ධගම්භකරණං ජිව්හානිත්ථද්ධනං හනුසංහනනං හත්ථාභිජප්පනං හනුජප්පනං කණ්ණජප්පනං ආදායපඤ්හං කුමාරීපඤ්හං දේවපච්හං ආදිච්චුපට්ඨානං මහතුපට්ඨානං අබ්භුජ්ජලනං සිරිව්හායනං ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරතො හොති, ඉදම්පිස්ස හොති සීලස්මිං.

ඇතැම් ශ්‍ර‍මණබ්‍රාහ්මණයෝ සැදැහැයෙන් දෙන බොජුන් වළඳා ආවාහයට නැකැත් කියති. විවාහයට නැකැත් කියති. බිඳී සිටින අඹුසැමියන්ට එක්වීමට නැකැත් කියති. වෙන්වනු රිසි අඹුසැමියන්ට වෙන්වීමට නැකැත් කියති. පොලියට ණයට දුන් ධනය ගැනීමට නැකැත් කියති. පොලියට ණයට දීමට නැකැත් කියති. ශ්‍රියාව ඇතිවීමට ගුරුකම් කරති. කාලකණ්ණි වීමට ගුරුකම් කරති. ගැබ් පිහිටීමට බෙහෙත් යොදති. දිව තද කිරීමට ගුරුකම් කරති. හකු තද වීමට ගුරුකම් කරති. කන් බිහිරි වීමට ගුරුකම් කරති. කණ්ණාඩියට දෙවියන් පමුණුවා ප්‍ර‍ශ්න විචාරති. කුමාරිකාවන්ට දෙවියන් ආරූඩ කරවා ප්‍ර‍ශ්න විචාරති. දේවදාසීන්ට දෙවියන් ආරූඩ කරවා ප්‍ර‍ශ්න විචාරති. ජීවිකාව පිණිස හිරු පුදති. මහබඹු පුදති. මන්ත්‍ර‍ ජප කොට මුඛයෙන් ගිනි පිට කෙරෙති. ශ්‍රී දේවිය කැඳවති. මේ ශාසනයෙහි මහණ තෙමේ එබඳු තිරශ්චීනවිද්‍යාවෙන් මිථ්‍යාජීවයෙන් දිවි පැවැත්වීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. එය ද ඒ මහණහුගේ ශීලයය.

යථා වා පනෙක හොන්තෙ සමණබ්‍රාහ්මණා සද්ධාදෙය්‍යානි භොජනානි භුඤ්ජිත්වා තෙ එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවකං කප්පෙන්ති. සෙය්‍යථිදං? සන්තිකම්මං පණිධිකම්මං භූතකම්මං භූරිකම්මං වස්සකම්මං වොස්සකම්මං වත්ථුකම්මං වත්ථුපරිකිරණං ආචමනං නහාපනං ජුහනං වමනං විරෙචනං උද්ධවිරෙචනං අධොවිරෙචනං සීසවිරෙචනං කණ්ණතෙලං නෙත්තතප්පනං නත්ථුකම්මං අඤ්ජනං පච්චඤ්ජනං සාලාකියං සල්ලකත්තියං දාරකතිකිච්ඡා මූලභෙසජ්ජානං අනුප්පාදානං ඔසධීනං පටිමොක්ඛො ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවා පටිවිරතො හොති, ඉදම්පිස්ස හොති සීලස්මිං.

ඇතැම් පින්වත් ශ්‍ර‍මණබ්‍රාහ්මණයෝ සැදැහැයෙන් දෙන බොජුන් වළඳා දෙවියන්ට බාරවීම් වශයෙන් ශාන්තිකර්ම කිරීම, ශාන්තිය ලැබීමෙන් පසු බාර ඔප්පු කිරීමය, භූතකර්මය, බිම්ගෙවල වෙසෙමින් පාඩම් කළ යන්ත්‍ර‍ යෙදීමය, පණ්ඩකයන් පුරුෂයන් කිරීමය, පුරුෂයන් පණ්ඩකයන් කිරීමය, ශාස්ත්‍රානුකූලව ගෙවල් තැනීමය, බිම්දොස් නසනු පිණිස පූජා පැවැත්වීමය, මන්ත්‍ර‍ ජලයෙන් මුව පිරිසිදු කිරීමය, මන්ත්‍ර‍ ජලයෙන් නැහැවීමය, ගිනි පිදීමය, වමනය කරවීමය, විරේචනය කරවීමය, ළය විරේක කරවීමය, අධෝවිරේචන කරවීමය, ශීර්ෂ විරේචන කරවීමය, කන් රෝගවලට තෙල් පිළියෙළ කිරීමය, ඇස්වලට බෙහෙත් කිරීමය, නස්‍ය කිරීමය, ඇස්වල පටල කපන අඳුන් පිළියෙළ කිරීමය, ඇස වැඩෙන සිසිල් බෙහෙත් පිළියෙළ කිරීමය, කටු ගසා ඇසට පිළියම් කිරීමය, ඇසෙහි සැත්කම් කිරීමය, ළදරුවන්ට පිළියම් කිරීමය, සර්වාංගයට ම වෙදකම් කිරීමය, බෙහෙත් සැර නැසීමට පිළියම් කිරීමය යන මේවායින් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවත් වෙති. මේ සසුනෙහි මහණ තෙම එබඳු තිරශ්චීන විද්‍යාවෙන් මිථ්‍යාජීවයෙන් ජීවත්වීමෙන් වැළකුණේ වෙයි. එද ඒ මහණහුගේ ශීලය ය.

අථ ඛො සො මහාරාජ භික්ඛු එවං සීලසම්පන්නො න කුතොචි භයං සමනුපස්සති යදිදං සීලසංවරතො. සෙය්‍යථාපි මහාරාජ ඛත්තියො මුද්ධාභිසිත්තො නිහතපච්චත්ථිකො න කුතොචි භයං සමනුපස්සති යදිදං පච්චත්ථිකතො, එවමෙව ඛො මහාරාජ භික්ඛු සීලසම්පන්නො න කුතොචි භයං සමනුපස්සති යදිදං සීලසංවරතො. සො ඉමිනා අරියෙන සීලක්ඛන්ධෙන සමන්නාගතො අජ්ඣත්තං අනවජ්ජසුඛං පටිසංවෙදෙති. එවං ඛො මහාරාජ භික්ඛු සීලසම්පන්නො හොති.

මහාසීලං

මහරජ, මේ ආර්‍ය්‍ය ශීලස්කන්ධයෙන් යුක්ත වන මහණ තෙමේ ශීලසංවරය හේතු කොට කිසි තැනකින් භයක් නො දකී. මහරජ යම්සේ මුදුනෙහි අභිෂේක කරන ලද නැසූ සතුරන් ඇති ක්ෂත්‍රිය තෙමේ කිසි තැනකින් සතුරන් හේතු කොට භයක් නො දක්නේ ද මහරජ, එපරිද්දෙන් ශීලයෙන් යුක්ත වන මහණ තෙමේ ශීලසංවරය හේතු කොට කිසිතැනකින් බියක් නො දක්නේය. හෙතෙමේ මේ ආර්‍ය්‍යශීලස්කන්ධයෙන් යුක්ත වූයේ ස්වසන්තානයෙහි නිරවද්‍ය සුඛය විඳී. මහරජ මෙසේ මහණ ශීලයෙන් යුක්ත වූයේ වේ.

මහාශීලයයි.

චූළසීල මජ්ඣිමසීල මහාසීල යන මේ විභාගය ධර්ම පිළිබඳ විභාගයක් නො ව පාළිය පිළිබඳ විභාගයකි. සසර දුකින් මිදෙනු පිණිස සැදැහැයෙන් බුදුසස්නෙහි පැවිදි වී සිටින සත්පුරුෂයෝ තමන්ට හිමි තමන් විසින් රැකිය යුතු ශීලය උගෙන එහි මැනවින් පිහිටා ශක්තිපමණින් බුදුවදන් ද උගෙන රථවිනීතපටිපදා මහාගොසිංගපටිපදා, මහාසුඤ්ඤතපටිපදා අනංගණපටිපදා ධම්මදායාදපටිපදා නාලකපටිපදා චන්දෝපමපටිපදා යන මේ ප්‍ර‍තිපදාවන් ද යථාශක්තියෙන් පුරමින් සමථවිදර්ශනාවන්හි යෙදී තමතමන්ගේ ප්‍ර‍ව්‍ර‍ජ්‍යාව සාර්ථක කර ගනිත්වා.

මහාකාරුණික වූ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෛර්‍ය්‍යාණික ශාසනයෙහි ගිහිගෙය හැර සසර දුකින් මිදීම සඳහා පැවිදිව උපසම්පාදව ලැබූ ශික්ෂාකාමීන්ට මඟ දක්වනු වස් රේරුකානේ චන්දවිමල මහාස්ථවිර නමැති අප විසින් ආරම්භ කරන ලද උපසම්පදාශීලය නමැති විනය ග්‍ර‍න්ථය මෙතෙකින් නිමියේය.