ධූමපානය

එකල ආයුෂ්මත් පිළින්දිවච්ඡ තෙරුන් වහන්සේට ශිර්ෂාබාධයක් විය. ඒ බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැල කළ කල්හි හිස තෙල් ගැල්වීමට අනුදැන වදාළහ. එයින් පිළින්දිවච්ඡ තෙරුන්ට සුවයක් නො වී ය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැල කළ කල්හි නස්‍යකිරීම අනුදැන වදාළහ. එයින්ද සුවයක් නො ලැබිණ. ඒ බව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැල කළ කල්හි දුම්බීමට අනුදැන වදාළ සේක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුම්බීමට අනුදැන වදාළේ ගිලනුන්ට නිසා නො ගිලනුන්ට ධූමපානය නුසුදුසුය. දුම මුවින් උරා නාසයෙන් පිට කිරීමේදී හිසේ තදවී වේදනා කරන සෙම ගැලවී යාමෙන් හිසරදය සුව වේ. බෙහෙතක් වශයෙන් රෝගීන්ට අනුදැන වදාළ ධූමපානය විනෝදය පිණිස නො කළ යුතුය.