බෝධිසත්ත්වානුශාසනා

අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බොධිසත්ත්ව කාලයේ දී ද නොයෙක් ජාති වලදී බෙහෝ ජනයාට අනුශාසනා කොට ඔවුන්ට වර්තමාන භාවයේ යහපත සිදු කර දුන් භව ද බොහෝ ජනයා දිව්‍යලෝක බ්‍රහ්මලෝක වලට යැවූ බව ද ජාතක කථාවලින් පෙනේ.