අරහං යන වචනයේ නොයෙක් තේරුම්

භාෂාවක වචන වලින් ඇතැම් වචනයකට ඇත්තේ එක් තේරුමකි. ඇතැම් වචන වලට තේරුම් දෙක තුන සතර පහ ඇත්තේ ය. ඇතැම් වචනයකට බොහෝ තේරුම් ඇත්තේ ය. අරහං යන වචනය බොහෝ තේරුම් ඇති වචනයෙකි. මෙතෙකින් විස්තර කරන ලද්දේ අරහං යන වචනයෙහි දක්ෂිණාව පිළිගැනීමට සුදුසු ය යන තේරුම ය. බුද්ධගුණයන් අතුරෙන් දක්ෂිණාව පිළිගැනීමට සුදුසු බවවූ ගුණය ලෝකයාට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ගුණය වේ. ඒ නිසා දක්ෂිණාව පිළිගැනීමට සුදුසුය යන මේ තේරුම අරහං යන වචනයේ ප්‍රධාන තේරුම සැටියට කිය යුතු ය.

“අනුත්තරං ධම්මචක්කඤ්ච ආණාචක්කඤ්ච පවත්තෙතුං අරහතී ති අරහා” යි විග්‍රහ කොට “අනුත්තර වූ ධම්මචක්‍රය හා ආඥාචක්‍රය පැවැත්වීමට සුදුසුය යන අර්ථයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ අරහං නම් වෙතැ”යි ආචාර්යවරයෝ පවසති. මේ ක්‍රමය විශුද්ධිමාර්ගාදියෙහි දක්වා නැත. එසේ අර්ථය ගන්නා කල්හි තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි ඇති අනුත්තර ධර්මචක්‍රය හා ආඥාචක්‍රය පැවැත්විය හැකි ශක්තිය ද අරහං ගුණය වේ.