2. ධර්ම භාග්‍යය

ෂටිභාග්‍ය ගුණයන්හි ධර්මය යනු තථාගතයන් වහන්සේට ඇත්තා වු ලෝකෝත්තර ධර්ම හා උත්තරීතර ශිලාදී ගුණයෝ ය. ලෞකික ධර්මයන් අතුරෙන් උසස් ධර්මයෝ ධ්‍යානාභිඥාවෝය. ලෝකොත්තර ධර්මයන් අතුරෙන් අර්හත්ඵලය හා නිර්වාණය උසස් ධර්මයෝ ය. ඒවා ඇති බැවින් තථාගතයන් වහන්සේ භගවා නම් වෙති. අසාධාරණඥන සය ද තථාගතයන් වහන්සේගේ විශේෂ ධර්ම සයකි.