බුද්ධඥාන තුදුස

බුද්ධඥාන නමින් ඥාන තුදුසක් ද පටිසම්භිදාමග්ගයෙහි වදාරා ඇත්තේ ය. තුදුස් බුදු නැණින් යුක්ත වන බැවින් ද තථාගතයන් වහන්සේ බුද්ධ නම් වෙති. බුද්ධඥාන තුදුස මෙසේ වදාරා ඇත.

“චුද්දස බුද්ධ ඤාණානි, දුක්ඛෙ ඤාණං බුද්ධ ඤාණං, දුක්ඛසමුදයේ ඤාණං බුද්ධඤාණං, දුක්ඛ නිරෝධ ඤාණං බුද්ධඤාණං, දුක්ඛනිරෝධගාමිණියා පටිපදාය ඤාණංබුද්ධ ඤාණං, අත්ථපටිසම්භිදෙ ඤාණං බුද්ධඤාණං, ධම්මපටිසම්භිදෙ ඤාණං බුද්ධඤාණං. නිරුත්තිපටිසම්භිදෙ ඤාණං බුද්ධඤාණං, පටිභානපටිසම්භිදෙ ඤාණං බුද්ධඤාණං, ඉන්ද්‍රියපරොපරියත්තෙ ඤාණං බුද්ධඤාණං, සත්තානං ආසයානුසයේ ඤාණං බුද්ධඤාණං, යමකපාටිහාරියෙ ඤාණං බුද්ධඤාණං, මහාකරුණාසමාපත්තියා ඤාණං බුද්ධඤාණං, සබ්බඤ්ඤුතඤාණං බුද්ධඤාණං, අනාවරණ ඤාණං බුද්ධඤාණං, ඉමානි චුද්දස බුද්ධඤාණානි ඉමෙසං චුද්දසන්තං බුද්ධඤාණං අට්ඨඤාණානි සාවකසාධාරණානි, ඡ ඤණානි අසාධාරණානි සාවකෙහි”

(පටිසම්භිදාමග්ග)

චතුර්දශ බුද්ධඥානයන් අතුරෙන් සත්‍යඥාන සතර දැක්විමට චතුස්සත්‍යය විස්තර කළ යුතු ය. චතුස්සත්‍ය සම්මාසම්බුද්ධ ගුණය විස්තර කිරිමේ දි සැකැවින් දක්වා ඇත. විස්තර වශයෙන් දනු කැමැත්තෝ අප විසින් සම්පාදිත චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය නමැති ග්‍රන්ථය කියවත්වා.