සිවුරට සුදුසු නුසුදුසු පුද්ගලයෝ

1. “අනික්කසාවෝ කාසාවං යෝ වත්ථං පරිදහිස්සති.

අපේතෝ දමසච්චේන න සෝ කාසාවමරහති.

-

2. යෝ ච වන්තකසාවස්ස සීලේසු සුසමාහිතෝ,

උපේතෝ දමසච්චේන ස වේ කසාවමරහති.

-

3. විපන්නසීලෝ දුම්මේධෝ පාකටෝ කාමකාරියෝ,

විබ්භන්තචිත්තෝ නිස්සුක්කෝ න සෝ කාසාවමරහති.

-

4. යෝ ච සීලේන සම්පන්නෝ වීතරාගෝ සමාහිතෝ,

ඕදාතමනසංකප්පෝ ස වේ කාසාවමරහති.

-

5. උද්ධතෝ උන්නලෝ බාලෝ සීලං යස්ස න විජ්ජති.

ඕදාතකං අරහති කාසාවං කිං කරිස්සති.”

(ඵුස්සත්ථෙර ගාථා)

“උද්ධතෝ චපලෝ භික්ඛූ පංසුකූලේන පාරුතෝ,

කපීව සීහචම්මෙන න සෝ තේනුපසෝභති.

(මහාකස්පථෙර ගාථා)

නො සන්සුන් සිත් ඇත්තා වූ චපල වූ මහණ තෙමේ පාංසුකූලය පොරවන ලදුයේ සිංහ සම පෙරවූ වඳුරකු සේ නො හොබනේ ය.