සතිය උපදින ආකාරය

නිතර ඇති වෙමින් පවත්නා සිත කමටහන් අරමුණක් වශයෙන් මෙනෙහි කිරීමක් - මෙනෙහි කිරීමක් පාසා මෙහි පුද්ගලයෙක් ය. සත්වයෙක් ය. මම ය. මාගේ ය. ස්ත්‍රියක් ය. පුරුෂයෙක් ය යි ගත යුතු හරයක් නැත. රූපාදී අරමුණු සිතන, අරමුණු දැනගන්නා සිත පමණක් ඇතැයි, සිහි කරන සති (සිහි) ය පහළ වෙයි. මෙසේ සංස්කාර ඝන නිමිත්ත ය යි කියන ලද සණ්ඨාන (සටහන) ප්‍රඥප්තිය ඉක්ම ගොස් අරමුණු සිතන, දැන ගන්නා සිත පමණක් ඇතැයි සිහි කරවන, වැටහීම උපදවන සතිය පහළ වෙයි. ඒ සතිය මතුමත්තෙහි ද සතිය හා ඥාණය වැඩි දියුණු වීමට උපකාර වෙයි. ඉක්බිති සිත ඇතුළු ස්කන්ධ ශරීරය මම ය මාගේ යයි තදින් ගන්නා තණ්හා දිට්ඨි කෙලෙස් ද දුරුවෙ යි.

චිත්තානුපස්සනාව නිමි.