සාත්ථක සම්පජඤ්ඤය

යෑම් ඊම් ආදී කටයුතු කරනු කැමැත්තක් ඇති වූ කල්හි, එක් වරට ම නො කොට එය කිරීමෙන් ඇති වන හෝ නො වන ප්‍රතිඵලය හෝ ප්‍රයෝජනය සලකා බලා ප්‍රයෝජනයක් තිබේ නම් කළ යුතු ය. නො තිබේ නම් නොකළ යුතු ය. මෙසේ ප්‍රයෝජනයක් ඇති බව හෝ නැති බව පළමු කොට සලකා බැලීම සාස්ථක සම්පජඤ්ඤ ය යි.