අෂ්ටපානය

“අම්බපානය, ජම්බුපානය, චෝචපානය, මෝචපානය, මධුපානය, මුද්දිකපානය, සාලුකපානය, ඵාරුසකපානය” යි බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් භික්ෂූන්ට විකාලයෙහි වැළඳීමට අනුදැන වදාළ පාන අටක් ඇත්තේ ය. ඒවාට ගිලන්පස යයි කියති. සිල් සමාදන් වූ අයට ද ඒවා විකාලයේ වැළඳීම කැප ය.

  1. අම්බපානය, අඹවලින් සාදන පානය.
  2. ජම්බුපානය, ජම්බුගෙඩිවලින් සාදන පානය.
  3. චෝචපානය, ඉදුණු ඇටි කෙසෙල් ගෙඩිවලින් සාදන පානය.
  4. මෝචපානය, අන් කෙසෙල් ගෙඩිවලින් සාදන පානය.
  5. මධුපානය, අමු මුද්‍ර‍ප්පලම්වලින් සාදන පානය.
  6. මුද්දිකපානය, වියළි මුද්‍ර‍ප්පලම්වලින් සාදන පානය.
  7. සාලුකපානය, ඕලු ගෙඩිවලින් සාදන පානය.
  8. ඵාරුසකපානය, කටු (උගුරැස්ස) ගෙඩිවලින් සාදන පානය.

දෙහි, දොඩම්, නාරන්, බෙලි ආදි කුඩා පලතුරුවලින් සාදන ගිලන්පස ද කැපය. පැපොල් කොස් ආදි මහ පලතුරුවලින් සෑදූ පානය ගිලන්පස වශයෙන් අකැප ය.