සත්‍ය පාරමිතාවේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ක්‍රමය

සත්‍ය පාරමිතාව පිරිය හැකි වීමට මුසාවාදයේ ආදීනවය මෙනෙහි කළ යුතු ය. සත්‍යයෙහි පිහටීමේ අනුසස් මෙනෙහි කළ යුතුය. සත්‍යවාදීන්ගේ හා සත්‍ය බලයෙන් ආත්මාර්ථය හා ලෝකාර්ථය සිදු කළ පුද්ගලයන්ගේ චරිත මෙනෙහි කළ යුතු ය.