කකචූපම අවවාදය

සියලු ම බෝසතුන් විසින් නො කිපී, විසිය හැකි වීමට කකචූපම ඕවාදාදිය මෙනෙහි කිරීම ද සුදුසු ය. කකචූපම අවවාදය මෙසේ ය-

“උභතො දණ්ඩකෙන පි චෙ භික්ඛවෙ කකචෙන චොරා ඔවරකා අංගමංගාන ඔකන්තෙය්‍යුං, තත්‍රාපි යො මනො පදූසෙය්‍ය. න මෙ සො තෙන සාසනකරො”

“මහණෙනි, නීච කර්ම කරන්නා වූ සොරු ඉදින් තොපගේ ශරීරය හරස් කියතින් කපත් ද, එකල්හි දු යමෙක් කිපේ නම් එයින් ඒ තැනැත්තා මාගේ අනුශාසනය කරන්නේ නොවේ’ ය යනු එහි තේරුම යි. සොරුන් විසින් තමා ගේ ශරීරය සරස් කියතෙන් කපමින් වද දෙන කලක වුව ද නො කිපිය යුතුය, යනු තථාගතයන් වහන්සේගේ අනුශාසනය ය.