මිලින්‍දප්‍ර‍ශ්න ගැටපද විවරණය

අකථාව ම මය (695) = කථාවක් නැති බව ම ය;

අකර්තව්‍ය (766) = නො කට යුතු;

අකර්මජ (36918) = කර්මයෙන් නූපන්;

අකර්මණ්‍ය (47222) = කර්මයට නුසුදුසු, අලස;

අකාමකරණීයයෝ (3288) = නො කැමැත්තෙන් කටයුත්තෝ;

අකාලික (13537) = සුදුසු කාලයට අයත් නො වූ;

අකිංචන (29519) = කිසිවක් නැති. නිර්ධන;

අකිඤ්චනස්වභාව (48221) = කිසිවක් නැති ගතිය;

අකෘත්‍යකර (49325) = නො කට යුතු කාරණ;

අඛණ්ඩකාරි (11114) = නො කඩ කොට කරණ;

අගද (4479) = බෙහෙත්;

අගාරික වූ (49318) = ගිහිගෙයි වූ;

අග්‍ර‍දක්ෂිණීය (30132) = අග්‍ර‍ පූජාවන්ට සුදුසු;

අංගජාතය (1493) = රහසඟ;

අංගමංගානුසාරී (5534) = අවයවයන්හි හැසිරෙණ;

අංගුලි ප්‍ර‍ණමන (49531) = ඇඟිලි නැමීම;

අඟුරුමස් (38535) = අඟුරුවලින් පිළිස්සූ මස්;

අචිත්තක සමුට්ඨාන (36510) = කල්පනා කොට ශික්ෂාපදය උල්ලංඝනය කිරීමක් නැති ව ඇති වන;

අවිත්තීකෘත (30731) = සකස් කොට නො කළ

අචෙතන (2209) = චෙතනා නැති;

අචෙලකයන්ට (53635) = නිර්වස්ත්‍ර‍ තවුසන්ට;

අජටාකාශ (793) = ජටා හෝ අවුල් නැති හිස් අහස;

අජපථයෙහි (40416) = එළුවන්ට පමණක් යා හැකි දුර්ගම මග;

අජිනචර්මය (25912) = අඳුන් දිවිසම;

අජ්ඣොත්ථරණය (4742) = වසා පැතිර සිටීම, මැඩීම;

අජ්ඣොසිත (899) = ගැලුනු;

අඥානතායෙහි (731) = නො දත් කමෙහි;

අඤ්ජලිය කොට (26123) = ඇඳිලි බැඳ

අඤ්ඤමඤ්ඤූපනිස්සිත (5811) = ඔවුනොවුන් ඇසුරු කළ;

අට්ටාල (46319) = අටල්ල, මුර ගෙය;

අණවන්නේ (6720) = නියම කරන්නේ;

අණ්ඩජ (36913) = බිජුවටින් උපදනා;

අතැඹුල (33535) = අත්ලෙහි වූ නෙල්ලි ගෙඩිය;

අතික්‍රාන්ත (113) = ඉක්මුනු;

අතිගම්භීර (1714) = ඉතා ගැඹුරු, අවබොධයට දුෂ්කර;

අතිතිඛිණ (40126) = ඉතා සියුම්;

අති ප්‍ර‍වර (40120) = ඉතා උතුම්;

අතිප්‍ර‍සන්න ව (338) = ඉතා පැහැදී;

අතිභාරිත (40129) = ඉතා බර;

අතිමනොඥ (3823) = ඉතා සිත්කලු;

අතිසංචාරයෙන් (4019) = අධික හැසිරීමෙන්;

අති සුඛුම (1077) = ඉතා සියුම්;

අති සූක්ෂ්ම ස්ථානාස්ථාන ගත (23) = ඉතා සියුම් තැනට නෙ තැනට පැමිණ;

අතුණු බහනින් (38727) = බඩවැලින්;

අතුල්‍යප්‍ර‍ඥාවතුන් (13435) = අසමාන නුවණැත්තන්;

අතෘප්තික ව (56323) = නො සෑහී;

අතෙකිච්ඡ (48416) = පිළියම් රහිත;

අත්තවාදූපාදානය (7933) = දැඩි කොට ගත් ආත්මවාද දෘෂ්ටිය;

අත්තානුවාදදෘෂ්ටි (17926) = ආත්මයක් ඇතැ යි ගන්නා දෘෂ්ටිය (මෙය ආත්මානුවාද දෘෂ්ටි විය යුතු)

අත්තුක්කංසන (58424) = තමා උසස් කොට කියා පෑම, ආත්ම වර්ණනාව;

අත්පසට (36530) = සමීපයට;

අත් පා මල (3918) = අත් පා බැඳි මලපුඩු;

අත්‍යර්ථයෙන් (26424) = ඒකාන්තයෙන්;

අදක්ෂිණාර්හ (32725) = දක්ෂිණාවට නුසුදුසු;

අදර්ශනයට (8438) = නො පෙණීමට;

අදෘශ්‍යාඤ්ජන (613) = යම් කිසිවක ආලෙප කිරීමෙන් එය නො පෙණෙන්නට සලස්වන අඳුන;

අද්ධානය (5817) = දීර්ඝ මාර්ගය;

අර්ථචර්යා (54822) = හිත වැඩෙහි හැසිරීම;

අර්ථ විවරණය (430) = තේරුම පැහැදිලි කිරීම;

අධඃ ශීර්ෂ කොට (20910) = හිස යටිකුරු කොට;

අධිකාර (11422) = අධික වූ ක්‍රියා;

අධිගම අන්තර්ධානය (16127) = මාර්ගඵලාවබොධය නැති වීම;

අධිගමධාරී (2883) = මග පල දරණ;

අධිගමය (4216) = අවබොධය;

අධිවාසනක්ෂාන්තිය (1397) = ඉවසීම නමැති ක්ෂමාව;

අධොගලිත (3921) = පහතට එල්ලෙන;

අධ්‍යාචාරය (15424) = මෙවුන්දම් සෙවීම;

අනාගාරිය (10329) = ගෙයක් නැති, ගිහි නුවූ;

අනන්තපුණ්‍ය නිර්මිත වූ (33913) = අපමණ පිණින් මැවුනු;

අනභිරතියෙක් (54810) = නො ඇල්මෙක්;

අනවද්‍යගොචරයෙහි (48237) = නිවැරදි තන්හි හෝ අරමුණෙහි;

අනවරාග්‍ර‍ (57817) = කෙළවර නැති;

අනාගාමිඵලයට (4136) = කාම භාවයෙහි උත්පත්තිය ගෙණ දීමේ ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන් සිඳ දැමූ අනාගාමිමාර්ග සිතේ විපාක සිතට;

අනාපත්ති (19434) = ඇවැත් නැති;

අනාවරණඥාන (30434) = ආවරණයක් නැති ව නො පැකිල පවත්නා නුවණ;

අනාවරණීය (19214) = වැළැක්විය නො හැකි;

අනිකෙතවාසී (26623) = ගෙයක නො වසන;

අනිකෙතසයන (5129) = ගෙයක නො නිදන;

අනිබද්ධසයනයෙන් (66519) = නිතර නො නිදීමෙන්;

අනිමිත්තකෘතදිශා (2337) = අනියමිත දෙස;

අනීලජලප්‍රවෙශයෙන් (13824) = සුලඟ හා ජලය ඇතුල්වීමෙන්;

අනිෂ්ටානුභව (55738) = අනිටු අරමුණෙහි රස විඳීම;

අනිකට්ඨ පාරිෂද්‍ය ජනයා (36228) = බල ඇණි පිරිස;

අනීතික (4347) = උපද්‍ර‍ව (පීඩා) රහිත;

අනුගාමික (28938) = අනුව යන;

අනුතුජ (36919) = සෘතුවෙන් නූපන්;

අනුනයප්‍ර‍තිඝයෙන් (20314) = ආශාවෙන් හා ක්‍රොධයෙන්;

අනුපකාරී ව (26926) = උපකාර නො කරන්නෝ ව;

අනුපද්‍ර‍ ව (4532) = උවදුරු නැති;

අනුපම (19111) = උපමා රහිත;

අනුපාදානිර්වාණය (7623) = භවයෙහි උත්පත්තිය නො ගෙණ නිවණට පැමිණීම;

අනුපාදිශෙෂපරිනිර්වාණය (3734) = උපාදි නම් වූ පඤ්චස්කන්ධය ඉතිරි නුවූ නිවණ, රහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුන් පිරිනිවීමෙන් වන නිවණ;

අනුව්‍යංජන (873) = දෙතිස් මහාපුරුෂ ලක්ෂණයන්ට දෙවනුව සිට ලක්ෂණ ප්‍ර‍කාශක කුඩා ලකුණු;

අනුමාර්ජනය (10529) = නැවත නැවත විමසීම;

අනුලිප්ත (51118) = නො තැවරුණු, නො ගෑවුනු;

අනුසයයෙක් (5211) = සිතෙහි ලැග ගෙණ පවත්නා ප්‍ර‍ත්‍යය, ලැබුනු විට නැඟී සිටින, කාමරාග ප්‍ර‍තිඝාදි ක්ලේශ කෙනෙක්;

අනූන (19927) = නො අඩු;

අනෙකප්‍ර‍කාරවරභාණ්ඩ පරිපූරිත (224) = නොයෙක් ආකාර උතුම් බඩුවලින් පුරවන ලද;

අනෙක ප්‍ර‍කාර වස්ත්‍රාපණයෙන් (36) = නන් අයුරු වූ රෙදි සාප්පුවලින්;

අනොත්තප්පය (55634) = පවට නො බිය බව;

අනෝදාරික (55830) = දළ නො වූ;

අනොපමෙය්‍ය (40136) = උපමා රහිත;

අනොරපාර (44826) = මෙතෙර එතෙර නැති;

අන්තඃපුර (223) = රජබිසෝවරුන් වසන ඇතුළු මාලිගාව, ඇතුළු නගරය;

අන්තරට්ඨකය (56226) = අතර දින අට;

අන්තරායකාරීහු (3883) = අන්තරාය කරන්නෝ;

අන්තර්ධාන ව (928) = අතුරුදහන් ව;

අන්තිම දෙහධාරි (28717) = අන්තිම සිරුර දරණ (නැවත නූපදනා බැවිනි);

අන්තෙවාසිකයා (11011) = ආචාර්යයන් යටතෙහි වසන්නා;

අන්ධකාර වන ගහනයෙහි (2634) = අඳුරු ඝන කැලෑවෙහි;

අන්‍යථාත්වයක් (28112) = වෙනස් වීමක්;

අන්‍යදෘෂ්ටිකයකු (2610) = බුද්ධාගමෙන් පිටත් බාහිර ආගම් අදහන්නෙකු;

අන්‍යොපදෙශවිරහිත ව (32214) = අනුන්ගේ උපදෙශයක් නැති ව;

අන්වෙෂණයට (48330) = සෙවීමට;

අපගත (41027) = ඉවත් වූ;

අපිරිමිතජලධාරී (41222) = අපමණ දිය දරණ;

අපරිමිතානන්තාපාර (5297) = පරතෙර රහිත;

අපිස් (28620) = ආසා රහිත;

අපුනරාවර්තික (34123) = පෙරළා නො එන්නේ;

අප්පවාරිතසංඥාවෙන් (36533) = නො පවරන ලද ය ය හැඟීමෙන්;

අප්‍ර‍තිපුද්ගල (32521) = විරුද්ධ හෝ සමාන පුද්ගලයෙකු නැති;

අප්‍ර‍තිභාග (32520) = අසමාන;

අප්‍ර‍තිම (32520) = ප්‍ර‍තිමා රහිත, අසමාන;

අප්‍ර‍වෘත්තියගේ (25524) = නො පැවැත්මේ;

අබ්භොකාසිකංගය (50331) = එළිමහන් තැන විසීම නමැති ධුතංගය;

අබ්භ්‍යන්තරය (43116) = ඇතුළ;

අබ්භ්‍යවකාශයෙහි (9916) = එළිමහන් තැනෙහි;

අභාවිතචිත්තයන් (9916) = නො වඩන ලද සිත්;

අභිඥාපාරමිතාවට (48236) = උතුම් ඥානයෙහි කෙළවරට;

අභිනන්දනය (24115) = සතුටු වීම;

අභිනීහාර (28835) = ප්‍රාර්ථනා;

අභිභවනය (16014) = මැඩ පැවැත්වීම;

අභිමානයෙන් (2534) = අහංකාරයෙන්;

අභිරතිය (4407) = ආශාව;

අභිවාදනය (933) = වැඳීම;

අභිවෘද්ධි පරිශුද්ධ ශ්‍රෙෂ්ඨජාතයෙන් (51116) = වැඩීමෙන් පිරිසිදු උසස් ඉපැත්මෙන්;

අභිසංඛරණ (7133) = සකස්කිරීම;

අභිසමය අන්තරාය (35315) = අවබොධයට උපද්‍ර‍ව

අභෙද්‍ය (899) = නො බිඳියහැකි;

අභ්‍ර‍වලාහක (19713) = මෙඝයට අධිපති දෙවියා;

අමාතෘ (29038) = නො මෑනියන්;

අමූලික (24919) = මුල්රහිත (බොරු;

අයම්විතරින් (40712) = දිග පළලින්;

අයොනිසොමනස්කාර (23721) = නුනුවණින් මෙනෙහි කිරීම;

අයොමය (2554) = යකඩින් කළ;

අරති සිත් (41031) = නො ඇලෙන සිත්;

අර ද (32421) = ගරාදි ද;

අරහත්ත ඝාතනය (28534) = රහතුන් නැසීම;

අරුණු (1216) = පිණ්ඩපාතය සඳහා භික්ෂූන් ගෙදරට වැඩි විට ගෙයි පිදිය යුතු ආහාර නැති කල්හි ‘නැතැ’ යි යන වචනය කියන්ට මැළි වූ ගෙහිමියන් අහර නැති බව හඟවන පිණිස පුරාතනයෙහි ව්‍යවහාර කළ වචනයක්;

අර්ධරාත්‍රිය (37728) = මධ්‍යම රාත්‍රිය;

අර්හත්ඵලයට (4136) = අර්හත් මාර්ගචිත්තයට අනතුරු ව ඇති වන ඒ චිත්තයෙහි විපාක සිතට;

අර්හත්ඵලවිමුක්ති (47615) = රහත්ඵලයට පැමිණ සියලු කෙලෙසුන් ගෙන් හා සසර දුකින් මිදීම;

අර්හධ්වජ (3553) = සිවුර, රහතුන්ගේ කොඩිය හෙවත් ලකුණ;

අලග්න (54430) = නො ඇලුනු;

අලජ්ජියා (3057) = ලජ්ජා නැත්තා (නැවත නැවත ඇවතට පැමිණෙන්නා);

අලාතචක්‍ර‍ (57921) = අඳුරෙහි පෙනෙල්ලක් වේගයෙන් කරකවන විට පෙණෙන ගිනි රෝදය;

අල්පරජස්ක (3199) = මඳ කෙලෙස් ඇති;

අල්පශ්‍රැත වූ (56317) = නූගත්;

අල්පාබාධික (28914) = නිරොගී;

අල්පෙශාඛ්‍ය (754) = අප්‍ර‍ධාන;

අල්ලක් සාත් (33717) = අල්ලක් පමණත්;

අල්ලචර්ම (866) = තෙත් සම;

අවක්‍රාන්ති (1487) = බැස ගැණීම, පිහිටීම;

අවධ්‍යස්වරූප හෙයින් (2989) = නො නැසිය යුතු ස්වභාව ඇති හෙයින්;

අවස්සුත (2057) = වැගුරුණු;

අවික්ෂිප්තචිත්තයෙන් (1079) = නො විසුරුණු සිතින්;

අවික්ෂිප්ත ව (35021) = නොයෙක් අරමුණුවල යෙදුනු සිත් නැති ව;

අවිඤ්ඤාණක සවිඤ්ඤාණක (53914) = සිත ඇති නැති;

අවිද්‍යාධ්‍යානයට (723) = මෝඩකම නමැති ධ්‍යානයට;

අවිද්‍යාව (6114) = මොහය;

අවිලංඝනීය (326) = ඉක්මවිය නො හැකි;

අවිශද (1978) = නො පැහැදිලි;

අවිසංවාදක (49726) = නො රවටන;

අවිසාරද (2518) = නිර්භය නො වන;

අව්‍යාකෘත (5227) = කුශලාකුශල වශයෙන් ප්‍ර‍කාශ නො කළ විපාක සිත් හා ක්‍රියා සිත්;

අව්‍යාධිකයෝ (34429) = ලෙඩ නැත්තෝ;

අශික්ෂිත (26519) = නො හික්ම වන ලද (හීලෑ නො කරණ ලද);

අශීතිවර්ෂයෙහි (17) = අසූ වියෙහි;

අශීත්‍යනුව්‍යංජන ලක්ෂණ (31139) = සිරුරෙහි අසූවක් කුඩා ලක්ෂණ;

අශුභාලම්බනයෙහි (5492) = අසුබ අරමුණෙහි;

අශෙෂ වචනයෙක (2846) = අර්ථය ඉතුරු නො වූ වචනයෙකි;

අශෛක්ෂ වූ (52617) = රහත් වූ; (හික්මුම අවසන් කළ);

අශ්‍ර‍ද්ධික (34338) = ශ්‍ර‍ද්ධා රහිත;

අෂ්ටදුෂ්ටක්ෂණයෙන් (57323) = පින් කළ නො හැකි කාල අටෙන්;

අෂ්ටවිද්‍යා (461) = විදර්ශනා ඥාන, මනොමය සෘද්ධි, සෘද්ධිවිධ ඥාන, දිව්‍යශ්‍රොත්‍ර, පරචිත්ත විජානන, පූර්වෙනිවාසානුස්මෘති, දිව්‍යචක්ෂුර්, ආශ්‍ර‍ වක්ෂය යන ශ්‍රෙෂ්ඨ ඥානඅ ට;

අෂ්ට විංශති ගුණගණාංගයකින් (2796) = ගුණාංග විසි අටකින්;

අෂ්ටවිංශද් (49424) = අටවිසි;

අෂ්ටවුතපද (10614) = මිලිඳු රජතුමා සත් දවසක් පිරූ ගුණ අට;

අෂ්ටොත්තරශත (7927) = අටක් අධික සියය, 108;

අසංසර්ග කථා (4888) = නො එක් වීම, (එකල බව) පිළිබඳ කථා;

අසංසෘෂ්ට (3344) = අමිශ්‍ර‍ (සංසර්ග රහිත);

අසංඛත (3638) = ලොකොත්තර, (හෙතුවකින් පිළියෙල නො වූ);

අසඤ්චලිත (30114) = නො සැලුනු;

අසනි (4018) = හෙන;

අසන්නිධිභක්ෂි (56716) = තබා ගෙණ නො වළඳන්නේ;

අසම (19111) = සමානයෙකු නැති;

අසමසම (32519) = අසමයන්ට සම;

අසමුච්ඡින්න (54322) = නො සිඳින ලද;

අසම්භීත ව (238) = නො බිය ව;

අසරණීභූත (4136) = පිහිටක් නැති;

අසාමයික (4312) = කාලයෙහි නොවන (අකාල);

අසාරුප්‍ය (8630) = නුසුදුසු, අයොග්‍ය;

අසුචිසංකස්සරසමාචාර (20923) = අපිරිසිදු සැක සහිත හැසිරීම්;

අස්තගිරි පර්වතය (852) = බස්නාහිර දිග ඇතැයි සැලකූ කන්ද, ඉර බැස යන තැන;

අස්ථානයට (4229) = නො පැමිණිය යුතු තැනට;

අස්ථි (899) = ඇට;

අස්ථිචර්මමාත්‍ර‍ වූ (33930) = ඇට සම් පමණක් වූ;

අස්වසා (1177) = සනසා;

අස්සද්ධි (55614) = ශ්‍ර‍ද්ධා රහිත බව;

ආකඩ්ඪනය (27224) = ඈඳීම;

ආකුලාකුල (29624) = වෙසෙසින්, අවුල්;

ආකොටනය (43518) = ගැසීම;

ආගමධාරී (2883) = පර්යාප්ති ධර්මය දරණ;

ආඝාතනයෙහි (13123) = වරද කරුවන්ට වධ දෙන තැන;

ආඝ්‍රාණය (6514) = නැහැයෙන් ගඳ සුවඳ දැන ගැණීම;

ආචාර්යමුෂ්ටි (17711) = ගුරුවරයා අතෙහි ම තබා ගත යුතු ධර්මශාස්ත්‍රසාරය;

ආජඤ්ඤරථ (4962) = සාරථියාගේ අදහස් අනු ව ක්‍රියා කරණ උතුම් අසුන් යෙදූ රිය;

ආජීවය (49411) = දිවි පැවැත්ම;

ආජීව පාරිශුද්ධි ශීලයෙන් (5815) = වැරැදි ආජිවයෙන් වෙන් ව යහපත්සේ ජීවිකාව කිරීම වූ ශීලය;

ආඥාචක්‍ර‍ය (13119) = අණසක, රොදයක් මෙන් අවට පැතිරෙණ අණ;

ආතපය (6325) = අව්ව;

ආත්ම පරොපක්‍ර‍මයකින් (4375) = තමන්ගේ හෝ අනුන්ගේ උපක්‍ර‍මයකින්;

ආදාසය (6331) = කැටපත; කන්නාඩිය;

ආදිකර්මික (6835) = පළමු වරට කරණ;

ආදින්නධුර (56328) = ගත් විය දඬු ඇත්තේ;

ආදීනවයක් (8629) = දොෂයක්;

ආධිපත්‍යය (5911) = අධිපති බව;

ආධ්‍යාත්මික (6018) = සිතෙහි පවත්නා;

ආනාපානසති (4661) = ආශ්වාසය හා ප්‍ර‍ශ්වාසය අරමුණු කොට පවත්වන සිහිය;

ආනෙඤ්ජසමාධිය (47728) = අරූපාවචර සමාධිය;

ආපදර්ථයක් (11120) = විපතෙහි දී අවශ්‍ය අර්ථයක්;

ආපාථගත (42611) = ඉදිරිපත් වු;

ආපොසාරුව (585) = ආපො රසය, දිය ගතිය;

ආභිදෙසික (41815) = පිළුණු;

ආභොගයෙක් (11515) = කල්පනාවෙක්;

ආභොගමනසිකාරය (3831) = සිතා බැලීම.

ආමය (47212) = නො පැසුනු ආහාර රසය;

ආමසනය (435) = ස්පර්ශ කිරීම, අතගෑම;

ආමිසදාන (36223) = සිවුපසය දිම;

ආමිසප්‍ර‍තිවිභක්තිය ද (899) = සිවුපසය බෙදීම ද;

ආම්‍රොද්‍යාන (22312) = අඹ උයන;

ආයතිසංවරයෙහි (5893) = මතු හික්මීමෙහි;

ආයාචන (1564) = ඉල්ලීම;

ආයාම (40628) = දිග;

ආයුසංවත්තනික වූ (2245) = ආයුෂ පැවැත්මට හෙතු වූ;

ආයුසංස්කාර (1426) = නාමරූපයන් සකස් කරණ ජීවිතෙන්ද්‍රිය;

ආරාමිකයෙක්මි (936) = ආරාමයෙහි මෙහෙ කරන්නෙක්මි;

ආරොදන (50114) = වැලපීම;

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය (899) = බුද්ධාදි ආර්යයන්ට අයත් සම්මා දිට්ඨි, සංකප්ප, වාචා, කම්මන්ත ආජීව, වායාම, සති, සමාධි යන අංග අටක් ඇති මාර්ගය;

ආර්යවීථි (11723) = ආර්යයන් ගිය මාර්ගය හෝ ක්‍රියා කළ ක්‍ර‍මය;

ආර්යොපවාද (1548) = ආර්යයන්ට අපවාද කිරීම හෝ ආක්‍රොශ පරිභව බිණීම;

ආලකය (68913) = ඊ ඇද අරිණ උපකරණය;

ආලම්බන (1514) = එල්බෙන දෙය;

ආලම්බනොපනිධ්‍යානාදි (48217) = ධ්‍යාන භාවනා ආදි;

ආලෙපනය (53721) = ගැල්වීම;

ආලොපයෙහි (31527) = පිඬුවෙහි;

ආවරණයක් (4509) = වැස්මක්;

ආවර්ජන (58) = මෙනෙහි කිරීම;

ආවෙඨනය (348) = වෙළීම;

ආවෙසනය (30030) = නිවස;

ආශීවිෂයෙකු (27236) = සර්පයෙකු;

ආශ්චර්යාද්භූත වූ (123) = පුදුම වූ;

ආශ්වාසප්‍ර‍ශ්වාසයෝ (374) = ඇතුළට ඇද ගන්නා වාතය හා පිටත නික්මෙන වාතය;

ආසංකාපරිසංකායෙන් (52427) = සැකයෙන් හා මහත් සැකයෙන්;

ආසෙවිත (50929) = ලඟට පැමිණ සෙවනා ලද;

ආස්තරණය (24736) = ඇතිරිල්ල;

ආස්වාදයක් (33423) = රස විඳීමක්;

ආහච්චපද (1826) = සම්බුද්ධ දෙශිත සූත්‍ර‍ය;

ඇලි ඇතු (3838) = සුදු ඇතා;

ඇළකඳුරෙන් (4111) = දියෙන් හෑරී ගිය ඇළ;

ඉතරීතර (56211) = ලැබෙන පරිදි;

ඉන්ද්‍ර‍ඛීලයක් (55526) = නුවර දොරටුවෙහි පිහිටූ කණුවක්;

ඉන්ද්‍ර‍ ධනුවක් සේ (56921) = දේදුන්නක් සේ;

ඉන්ද්‍ර‍ නීල මාණික්‍යරත්න ගුළ ප්‍ර‍තිභාග (2703) = උතුම් ඉඳු නිල්මිණි ගුළියක් වැනි;

ඉන්ද්‍රියසංවර ශීලය (47329) = ඇස් ආදි ඉඳුරන් හික්මවා ගැණීම නමැති ශීලය;

ඉරියාපථය (1311) = ඉරියව්ව;

ඉලුක්කෝලයෙන් (47713) = තෝමරයෙන්;

ඉෂ්ටානුභවලක්ෂණ (5593) = ඉෂ්ටාලම්බනයෙහි රස විඳීම ලක්ෂණ කොට ඇති;

ඉහාත්මභාවයෙහි (43834) = මේ අත්බැව්හි;

ඊර්ෂ්‍යා ප්‍ර‍කෘති ව (19030) = ස්වභාවයෙන් නො ඉවසීම් ගතියෙන් යුක්ත ව;

ඊශ්වර (5720) = ප්‍ර‍ධාන;

උක්කා (10231) = පන්දම, හුළු එළිය;

උච්ඡාදන (3286) = ඉලීම;

උච්ඡෙදදෘෂ්ටිය (68319) = මරණින් මතු උත්පත්තියක් නැතැ යි යන කල්පනාව;

උතුනී (14822) = මල්වර වූ ස්ත්‍රී;

උතුරිණාමජ (16515) = සෘතු වෙනස් වීමෙන් හට ගත්;

උතුවක් මෙන් (57933) = තරාදි තටුවක් මෙන්;

උත්තරීතර (28715) = වඩා උසස්;

උත්තාන (42012) = උඩුකුරු;

උත්තානසෙය්‍යක (479) = උඩුකුරු ව නිදන්නා;

උත්තානී (19627) = ප්‍ර‍කට වූ;

උත්ත්‍රාස (28035) = තැති ගැණුම්;

උදක ඝට (35813) = දිය කළ;

උදක වික්ඛල්ල (44033) = දිය සහිත මඩ වගුරක්;

උදක ප්‍ර‍සාද මාණික්‍ය රත්නය (4115) = සක්විති රජුන්ට අයත් දිය පහදවන මිණිරුවන;

උදකවාහක (22427) = ගඟ;

උදරාර්ථය පිණිස (2496) = බඩ වැඩුම් පිණිස;

උදයත්ථගාමිනීප්‍ර‍ඥා (16034) = උදයව්‍යයය අවබොධ කරණ ප්‍ර‍ඥාව;

උදයව්‍යයානුදර්ශන (55933) = ඉපදීම හා විනාශය නැවත නැවත බැලීම;

උදාන (8027) = ප්‍රීති වාක්‍ය;

උදිතොදිත (2992) = ඉතා උසස්;

උද්දෙසික (1953) = කියන, දක්වන;

උද්දෙසප්‍ර‍තිපෘච්ඡා (57524) = ඉගෙණීම හා ප්‍ර‍ශ්න කිරීම;

උද්ධතාදී (5561) = නො සන්හුන් බව ආදි;

උද්ධුමාතක (4664) = පිළිකුල් වූ ඉදිමී ගිය මළ සිරුරු;

උද්‍යානයාත්‍රායෙහි (3363) = උයන් ගමනෙහි දී;

උද්වෙගයට (2832) = කලකිරීමට;

උනු සත්හවුරුදු (43927) = සත්හවුරුද්දට අඩු;

උන්දූරයාගේ (5602) = මීයාගේ;

උන්නතාවනතයක් (54327) = ‘උසස් වෙමි, පහත් වෙමි’ යන අදහසක්, සතුට හා අසතුට;

උපගණ්හන (4418) = ලං කර ගැණීම;

උපඝාතයෙන් (43621) = උවදුරෙන්;

උපචය (55331) = වැඩීම, රැස්වීම;

උපචිකා (55023) = වේයා;

උපධි රහිත වූ (4873) = සත්වයන් සංසාරයෙහි නවත්වන කාම, ස්කන්ධ, ක්ලේශ, අභිසංස්කාර යන හතර නැති;

උපනිඃක්ෂෙප (9119) = ලඟ තැබීම;

උපශාන්ත (11412) = සන්හුන්;

උපසංහරණය (16023) = පැමිණවීම;

උපස්තම්භන (4230) = රුකුල් දීම;

උපාදාන (3821) = දැඩි ලෙස ගැණීම;

උපාධ්‍යායයන් වහන්සේ (1726) = වරද නිවරද දක්වා අවවාද දෙන ආචාර්යයන් වහන්සේ;

උපායන (4229) = තෑගි;

උපායාස (7920) = දැඩි සිත් තැවුල;

උපෙක්ෂක ව (38329) = මැදහත් ව;

උප්පාදට්ඨිතිභංගය (47112) = ඉපැද්ම, පැවැත්ම හා විනාශය;

උභතොකොටික ප්‍ර‍ශ්නය (11330) = මෙය මෙසේ කීවොත් මේ දොෂය වෙයි, එසේ නො කියා මෙසේ කීවොත් මේ දොෂය වෙයි, කිය හැකි කෙලෙසකින් වත් බේරුමක් නැති ගැටලු ප්‍ර‍ශ්නය;

උභයකර්ණඡිද්‍රයෙන් (33821) = දෙකන් සිදුරෙන්;

උභයකුලපරිශුද්ධතාවෙන් (50232) = මවු පිය දෙපසෙහි පිරිසිදු බවෙන්;

උභය ජානුකයෙහි (5169) = දෙදණෙහි;

උරච්ඡදන ධාරණතායෙනුදු (3354) = සිවුර දරණ බැවිනුදු; (පපුව වසන හෙයින් සිවුර උරච්ඡදන නමි.)

උලූක (39524) = බකමූණු;

උෂ්ණාභිතප්ත (11537) = උෂ්ණයෙන් තැවුනු;

ඌමිවේගය (48619) = රැළ වේගය;

ඌර්ධ්වංගම (55233) = උඩට යන;

ඌර්ධ්වපාද (20910) = උඩුකුරු වූ පා ඇති;

ඌර්ධ්වමුඛ (1467) = උඩුකුරු මුහුණ ඇති;

ඌර්ධ්වාධොසරස (5613) = උඩ යට හරහ;

ඌර්මි ජාලාවෙන් (52925) = රැළ සමූහයෙන්;

සෘද්ධිපාද (5474) = සෘද්ධියට ආධාර වන ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමංසා යන සතර;

සෘතුත්‍රයට (‍3361) = හෙමන්ත, ගිම්හාන, වස්සාන යන සෘතු තුණට;

සෘතුපරිවර්තනයෙන් (4375) = සෘතු පෙරළීමෙන්;

සෘෂිප්‍ර‍ව්‍ර‍ජ්‍යා (15024) = තවුස් පැවිද්ද;

එකලා ව ම (26024) = තනිව ම;

එක්වන් (37214) = නිතර;

එකදෙශමාත්‍ර‍යක් (4474) = එක් කොටසක් පමණක්;

එකනින්නාද (33729) = එකම නාදයෙන් පිරුණක්;

එකපදිකමාර්ග (3862) = එක් අයෙකුට පමණක් යා හැකි පටු අඩිපාර;

එකබුද්ධ ධාරණීය ය (32315) = එක් බුදුවරයෙකු දැරීමට සුදුසු ය;

එකශ්‍රැතියෙන් (265) = එක් වරක් ඇසීමෙන්;

එකංසව්‍යාකරණීය (17725) = එකාන්තයෙන් පිළිතුරු දියයුතු;

එකාදශස්ථානයක (55215) = එකොළොස් තැනක;

එකාන්තාභිවෘද්ධික (49413) = එකාන්තයෙන් වැඩ සාදන;

එකාසනිකාංගය (28812) = දවසට එක් වරක් වැළඳීමේ අංගය;

එකාහමත (58133) = මැරි එක් දවස් වූ;

එකීභාවයට (7322) = එක්වීමට;

එකුන්තිස් (3362) = විසිනව;

එකුන්අනූවක් (55930) = අසූනවයක්;

එකොද්දෙශයෙන් (2211) = එකම වරක් කියවා ගැණීමෙන්;

ඔටඨපදාකාර (33917) = ඔටු පයක් වැනි;

ඔඤාත (31016) = පහත් කොට දන්නා ලද;

ඔදරික වූ (50025) = සිය බඩ පුරවා ගැණීම පමණක් සිතන;

ඔනත (4526) = නැමුනු, යටත්;

ඔනමන (1409) = නැමීම;

ඔනාහයෙක් (42819) = බැඳීමක්;

ඔපපාතික (15211) = ගැබෙහි පිළිසිඳ ගැණීම් ආදිය නැති ව එකවරට ම අංග සම්පූර්ණ ව උපන්;

ඔභාසන (4526) = බැබළීම;

ඔලීගල්ලය (29629) = කුණුවල;

ඔසාරණ (48417) = ඇතුළත් කර ගැණීම;

ඔළාරික (5736) = දළ මහත්;

ඖපක්‍ර‍මිකයෙන් (43320) = උපක්‍ර‍මයෙන් වූ දෙයින්;

ඖරස (37930) = කුස උපන්;

කක්ෂපුටවණිග් ජන සමූහයා (310) = කිසිල්ලෙහි බඩු පොදිය ගන්වා ගෙණ ඇවිදින වෙළඳ සමූහයා;

කක්ෂලොමයන් (20028) = කිසිල්ලෙහි ලොම්;

කටුමිකා (9031) = කෘත්‍රිමිකා, අනුන් විසින් ඇති කළ;

කටු සැමිටියෙන් (2672) = කටු සහිත කසයෙන්;

කතකරණීයයා (1704) = කරණ ලද කටයුතු ඇත්තා;

කන්තුකම්‍යතා (55525) = කරණු කැමති බව;

කථාභිඤ්ඤාණ (8114) = කථාව සිහි කරවීම;

කථාසල්ලාප (79) = එක් ව කරණ කථාව;

කදෝපැණියන් (5314) = කලාමැදිරියන්;

කනක (882) = රන්;

කන්දර (327) = කඳුවල දිය නැවතී තිබෙන තැන;

කන්වයින් (5165) = කොට්ට;

කපි නිද්‍රාවට (4278) = වඳුරු නින්දට;

කප්ගින්නක් සේ (57922) = කල්පාන්තයෙහි හටගත් ගින්නක් මෙන්;

කප්පක පුරුෂ තෙම (28229) = සරහන පුරුෂයා; (කපුවා)

කබලිංකාහාරය (3409) = පිඬු වශයෙන් බුදින ආහාරය;

කමඬලාවෙන් (39028) = කෙණ්ඩියෙන්;

කඹුරුසමින් (14015) = ගිනිඅඟුරු වළට පිඹින මයිනහමින්;

කර්කශ විපාක (27816) = කටුක විපාක;

කර්ණරසායන (24) = කණට මිහිරක් එළවන;

කර්ණලතායෙහි (29616) = කන් පෙත්තෙහි;

කර්ණිකාව (5867) = කෙමිය;

කර්මබහුල (1024) = කටයුතු අධික;

කර්මවිපාකජ (1673) = කර්ම විපාකයෙන් උපන්;

කර්මසාදෘශ්‍යයෙන් (43224) = කර්මයට සමාන බැවින්;

කර්මස්ථාන මිලයෙන් (47819) = කමටහන් නැමැති මිලයෙන්;

කර්මාරපුත්‍ර‍ (12115) = කඹුරුපුත් (ලෝකුරු)

කර්මාවරණය (18511) = කර්ම සංඛ්‍යාත ආවරණය; මාර්ග ඵල ලැබීමට බාධක වන පඤ්චානන්තර්ය කර්ම;

කලත්‍ර‍ (39237) = භාර්යා;

කලන්දකයාගේ (51326) = ලේනාගේ;

කලලරූපය (4717) = මවුකුස උපදින ලදරුවාගේ පළමු ව ඇතිවන ඉතා කුඩා රූපය;

කලල් කඩක් (41231) = කලාල කැබෙල්ලක් (පැදුරක්);

කලාපග්‍ර‍හණය කොට (37516) = මිටි (සමූහ) වශයෙන් ගෙණ;

කලියුගයෙහි (16210) = කල්පයෙහි අධර්ම බහුල වූ සතර වැනි භාගයෙහි;

කලීරච්ඡෙදයෙන් (25016) = හුණ ආදි ගොබයක් සිඳින්නාක් මෙන්;

කල්‍යාණ ධර්ම සමන්නාගත වූ (39931) = යහපත් දහමින් යුත්;

කසළකුදු (50620) = රොඩු ද;

කස්සක (18525) = ගොවියා;

කළු හමු (36828) = කළු තණ නම් ධාන්‍ය වර්ගය;

කාකස්වර (997) = කවුඩු හඬ, එබඳු රළු හඬ ඇති;

කාංක්ෂා විමතිපථයන් (3036) = සැක විමති සහිත කරුණු;

කාංක්ෂාවිනොදනය (825) = සැක දුරුකිරීම;

කාංක්ෂාස්ථාන (1059) = සැක තැන්;

කාණකච්ඡපොපමාවක් (27528) = කණ කැස්බෙකු උපමා කිරීමක්;

කාමතෘෂ්ණා (5728) = ඉෂ්ට රූපාදිය පැතීම් වශයෙන් පවත්නා ලොභය;

කාමනිශ්ශ්‍රිත වූ (54816) = කාම ඇසුරු කළ;

කාමුම්මත්තක ව (29728) = කාමයෙන් උමතුව;

කාමූපදාන (7932) = දැඩි වශයෙන් වූ කාමතෘෂ්ණාව;

කාමූපදානාදී චතුර්විධ උපාදාන (5924) = කාම, දිට්ඨි, සීලබ්බත, අත්තවාද යන දැඩි ලෙස ගන්නා සතර වැදෑරුම් ක්ලේශ සතර;

කාමෙසනා (13911) = කාම වස්තූන් සෙවීම;

කාමොඝාදී චතුර්විධ ඔඝ (4222) = කාමොඝ, භවෙඝ, දිට්ඨොඝ, අවිජ්ජොඝ යන සත්වයන් සසරෙහි ගල්වන මහ ගංවතුර සතරක් වැනි කෙලෙස් සතර;

කායඅකර්මණ්‍ය ලක්ෂණ (34915) = නාම කායය ක්‍රියාවන්ට නුසුදුසු වීම ලක්ෂණ කොට ඇති;

කායසෘජුත්වය (55618) = නාම කයේ සෘජු බව;

කායකුසීත (31214) = අලස කය ඇති ව;

කායගතාසති (34331) = කය අනුව ගිය සිහිය;

කායප්‍ර‍ගල්භය (5464) = කයෙහි දරදඬු ගතිය;

කායප්‍ර‍ශබ්ධිය (5561) = නාම කයේ සන්සුන් බව;

කායප්‍රාගුණ්‍යතාව (55614) = නාමකයේ ප්‍ර‍ගුණ බව;

කායලහුතාව (5565) = නාම කයේ සැහැල්ලු බව;

කායවාක්සමාචාරයෙන් (53829) = කය වචන දෙකේ මනා හැසිරීමෙන්;

කායවාචාවිඤ්ඤත්තියට (48329) = කයින්, වචනයෙන් ඇඟවීමට;

කායවිඤ්ඤාණය (3129) = කය ඇසුරුකර උපදිනා සුඛ සහගත හෝ දුඃඛසහගත සිත් දෙක;

කායික (5136) = කය පිළිබඳ;

කායිකාබාධ (16731) = කයෙහි හටගත් රොග;

කාරුම්භක (34734) = වල් පැළෑටි විශෙෂයක්;

කාලත්‍ර‍යවර්ති (49422) = තුන් කල්හි පවත්නා;

කාලායස (5859) = යකඩ;

කාලික (5069) = කාලයට අයත්;

කාෂ්ට (4338) = දර;

කාෂ්ට ද්වයක් (45716) = වියලි ලී දෙකක්;

කැකුලම් සා (31038) = කැකුලමට සාලා;

කිරි පීරක් (2899) = කිරි දහරක්;

කීර්තනය (17416) = කීම;

කුකුස් (31424) = සැක;

කුක්කුට බීජයක් (26917) = කුකුළු බිත්තරයක්;

කුක්කුච්චය (55639) = පසුතැවිල්ල;

කුටිලභාවකර (55617) = වක් බව කරණ;

කුඩු පුවක් (13720) = හාල් කුඩුවිල්න පිසූ කැවුමක්;

කුථිත (34623) = කැකෑරුණු;

කුත්ථකීපිල්ලිකබිලාදි (3654) = කඩි කුහුඹු මිල් ආදි;

කුම්භකාරයා (6232) = මැටි බඳුන් සාදන්නා;

කුම්භය (58418) = කළය;

කුරවීකනාද (51029) = කොවුල් හඬ;

කුලප්‍ර‍සූත (2992) = කුලයෙහි උපන්;

කුශලකාරීහු (26430) = කුසල් කරන්නාහු;

කුශලසම්භාරය (1907) = පින් රැස;

කුශලාර්ථීන් (35518) = කුසල් කැමැත්තවුන්;

කුශලාලොකය (47816) = කුසල් නමැති එලිය;

කුශලී (2654) = කුසල් ඇති;

කුශීතය (49418) = අලසය;

කුළුගෙණ (3149) මතුපත් කොට (මුදුනෙහි තබා);

කූපාදිය (953) = ලිං ආදිය;

කූර්මයා (5229) = ඉබ්බා;

කෘතකෘත්‍යතාව (47633) = කරණ ලද සිවුමග කට යුතු ඇති බව;

කෘපණ (50937) = දීන, බැගෑපත්;

කෙතකී (4895) = වැටකේ;

කෙදාරයෙහි (43532) = කෙතෙහි‍, කුඹුරෙහි;

කෙසරුකර්ණිකායෙන් (51119) = රේණු හා මොට්ටුවෙන්;

කෙළතොලු (34637) = දොඩමලු;

කොක්නාවෝ (36821) = වෘකයෝ;

කොතුහල (624) = කුහුල්;

කොතුහලමංගලික (1127) = උදෑසන සුභසම්මතයන් දැකීම, ඇසීම, ගමනක් යන විට ශුභ නිමිත්තයන් හමුවීම යන ආදියෙන් ඵල ලැබෙතැ යි විශ්වාස කරන්නා;

කොදෙව් (33628) = කුඩා දූපත්;

කොප්‍ය (19226) = වෙනස්;

කොමපිඬු (13710) = යවසාලින් කළ ආහාරයකි;

කොමුපිළි (36825) = කොමු ගසෙහි කෙඳිවලින් වියූ වස්ත්‍ර‍;

කොළමඩු (5088) = කොළ වලින් තැනූ මඬු;

කායවික්‍ර‍ය (331) = මිල දී ගැණීම හා විකිණීම;

ක්‍රීඩාප්‍ර‍සෘත (39419) = ක්‍රීඩාවන්හි ඇලී;

ක්ලේශපරිනිර්වාණයෙන් (52319) = කෙලෙස් පිරිනිවීමෙන්, කෙලෙසුන් නැසීමෙන්;

ක්ලේශපාපවිතර්ක (5434) = කෙලෙස් වැඩෙන ලාමකකල්පනා;

ක්ලේශබන්ධනයෙන් (28125) = කෙලෙස් බැඳුමෙන්;

ක්ලේශමලාපගමනයෙන් (5432) = කෙලෙස් මල බැහැර වීමෙන්;

ක්ලේශව්‍යපශමන (2052) = කෙලෙස් සංහිඳෙන;

ක්ලේශාවරණය (18828) = මාර්ග ඵල වසා ලන කෙලෙස්, නියත මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය;

ක්ලේශොපාධි (47232) = අපාය දුකට හෙතුවන ලොභාදිය;

ක්ෂයභංගාදී (55933) = ගෙවීම, බිඳීම ආදි;

ක්ෂාර (2556) = කාරම්;

ක්ෂුද්‍රානුක්ෂුද්‍ර‍ ශික්ෂාපද (1626) = කුඩා වූ සහ ඊට වඩා කුඩා වූ ද ශික්ෂාපද;

ක්ෂුධාග්නි (49338) = සාගින්න;

ක්ෂුධාවෙන් (769) = බඩගින්නෙන්;

ඛඞ්ගය (974) = කඩුව;

ඛඞ්ග ධරා (26818) = කඩු දරා;

ඛණ්ඩඵුල්ල පටිසංඛරණ (36115) = කැඩුම් බිඳුම් අළුත්වැඩියා කිරීම;

ඛන්ධසාඛා පලාස සම්පන්න වූ (35030) = කඳ අතු කොළ යුත්;

ඛන්ධාවාරයට (38723) = කඳවුරට;

ඛලිත (11122) = පටලැවුනු;

ඛලුපච්ඡාභත්තිකංගය (50330) = භොජන පවාරණය කොට නැවත අතිරිත්ත කරවීමෙන් කැප කරවා ගත් හෝ ගිලනෙකු ඉතිරි කළ හෝ බොජුන නො වළඳන භික්ෂූහු ගේ එසේ නො වැළඳීම නමැති ධුතංගය;

ඛාණුකණ්ටකකඨලාදී (23211) = කණු කටු කැබිලිති ආදි;

ඛිපනය (5113) = දැමීම;

ඛිප්පාභිඤ්ඤ (36128) = වහා නිවන් අවබොධ කරණ;

ඛෙලපාතනය (50033) = කෙල ගැසීම;

ගගනානුගත (37831) = අහසට නැඟුනේ;

ගණනපථය (2418) = ගණන් මාර්ගය, ගණනෙන් දැක්විය යුතු තරම් ප්‍ර‍මාණය;

ගණසංගණිකා දොෂයෙන් (2707) = සමූහයා හා එක් ව විසීමේ දොෂයෙන්;

ගණාචාර්ය (629) = සමූහයාට ගුරු වූ;

ගණ්ඨිතයෙක (1979) = තද ගැටයෙකි;

ගද්‍ර‍භ (51531) = කොටළු;

ගන්ධාපනය (46325) = සුවඳ ද්‍ර‍ව්‍ය විකුණන වෙළඳ සැල;

ගමනපථ (43522) = ගමන් මග;

ගාමඝාතකයෝ (4175) = ගම් පහරන්නෝ;

ගැලක් (6813) = කරත්තයක්;

ගැල් නාභි (40616) = රථයේ බොස්ගෙඩිය;

ගැල් සාර්ථවාහයකු (25314) ; ගැල් පදවන්නකු;

ගිරිශිඛර (28032) = කඳු මුදුන්;

ගුත්තියෙන් (31332) = රැකීමෙන්;

ගුප්තද්වාරතායෙහි (54512) = රැකි දොරටු ඇති බැව්හි ද;

ගුළ්හ (29326) = සැඟවුනු;

ගෘහවාස්තු (17213) = ගෙබිම;

ගෘහසම්මාර්ජන (4447) = ගේ හැමදීම;

ගෘහස්ථ ප්‍ර‍ව්‍ර‍ජිත සජ්ජනයන් ගෙන් (417) = ගිහි පැවිදි සත්පුරුෂයන්ගෙන්;

ගෙලඤ්ඤය (55615) = ගිලන්බව;

ගෙහනිශ්‍රිත (5323) = ගෙය ඇසුරු කළ තෘෂ්ණා සහගත;

ගොනැස් (4512) = ගෙයි වහලෙහි යොදන වක් වූ ලීය, පරාලය;

ගොපනය (4822) = රැකීම;

ග්‍ර‍ථනයෙන් (56725) = ගෙතීමෙන්;

ග්‍ර‍න්ථිස්ථානය (15822) = ගැටලුතැන;

ග්‍ර‍හණයක් (1965) = ගැණීමක්;

ග්‍ර‍හණවිරහිත (54410) = ගැණීම් නැති;

ග්‍රාමජ්‍යෙෂ්ඨයා (18118) = ගමෙහි ප්‍ර‍ධානයා;

ග්‍රාමභොජක ජ්‍යෙෂ්ඨයක්හට (50820) = ප්‍ර‍ධාන ගම්මුලාදෑනියෙකුට;

ග්‍රාමික (1016) = ගම්වැසි;

ග්‍රීෂ්මාභිතප්ත (44730) = උෂ්ණයෙන් ඉතා තැවුනු;

ඝට්ටනය (705) = ගැටීම;

ඝනතර තිමිරාන්ධකාරය (4419) = ඉතා තද අඳුර;

ඝනතර පර්වත ප්‍ර‍තිච්ඡන්න (59410) = ඉතා ඝන පර්වතයකින් වැසුනු;

ඝනාන්ධකාරයෙහි (466) = තද අඳුරෙහි;

ඝාතනය (23737) = නැසීම;

චකිත වන්නේ ය (3506) = තැති ගන්නේ ය.

වංක්‍ර‍මණ (52529) = සක්මන;

චතුරංගිණී සෙනාවෙන් (227) = ඇත්, අස්, රිය, පාබල යන අවයව සතරක් ඇති සෙනාවෙන්;

චතුර්මහාභූතික වූ (56323) = සතර මහා භූතයන්ගෙන් හටගත්;

චතුර්විධ ආහාර (31315) = ඛාද්‍ය, භොජ්‍ය, ලෙය්‍ය, පෙය්‍ය;

චතුර්විධ සෘද්ධිපාදයෙහි (48232) = ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමංසා යන සතරෙහි;

චතුර්විධ යොනි (51816) = අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංසෙදජ, ඔපපාතික යන ඉපදීම් සතර;

චතුර්විධ ශීලස්කන්ධයෙහි (3331) = ප්‍රාතිමොක්ෂ, ඉන්ද්‍රිය සංවර, ආජීවපාරිශුද්ධි, ප්‍ර‍ත්‍යය සන්නිශ්‍රිත යන සිවුවැදෑරුම් ශීලයෙහි;

චතුර්වෛශාරද්‍ය (854) ; සර්වඥබව, ක්ෂීණාශ්‍ර‍ව බව, නෛර්යානික ධර්මයන් දන්නා බව, අන්තරායකර ධර්මයන් දන්නා බව යන සතරෙහි නිර්භය භාවය;

චතුස්සත්‍ය ධර්මයන් (4613) = දුඃඛ, සමුදය, නිරොධ, මාර්ග යන සත්‍යධර්ම සතර.

චතුස්සත්‍යප්‍ර‍තිච්ඡාදක (46312) = සිවුසස් වසන;

චතුස්සාගර (48320) = සිවු සයුර;

චන්දන කුංකුමාදිය (53523) = සඳුන් කොකුම් ආදිය;

චපලතාවෙන් (10918) = චංචල භාවයෙන්;

චාටු කම්‍යතාවෙන් (52016) = රැවටීමෙන්;

චාපයාගේ (5244) = දුන්නේ;

චිකිත්සාකාර (21830) = වෛද්‍ය;

චිත්ත දූෂණය (54129) = සිත කිලිටි වීම;

චිත්තවික්ෂෙපයට (773) = සිත් කැලඹුමට;

චිත්ත විතර්කයෙක් (28116) = සිත්හි කල්පනාවෙක්;

චිත්තසන්තානයෙහි (47510) = චිත්ත පරම්පරාවෙහි;

චින්තාමාණික්‍යරත්නයාගේ (33324) = සිතූ පැතූ සැපත් දෙන මැණිකෙහි;

චිත්‍ර‍කාරයන් (2705) = සිත්තරුන්;

චිත්‍ර‍කථි (2710) = විසිතුරු කථා ඇති;

චෙතොපණිධි (15628) = චිත්ත ප්‍රාර්ථනාව;

චෙතොවශිප්‍රාප්ත (43830) = සිත වසඟ කර ගැණීමට පැමිණි;

චෞරවිලොපනයෙහි (49831) = සොරුන් නැසීමෙහි;

ඡත්‍ර‍සලාකා (30419) = සැත් හිරටු (කුඩ නන)

ඡන්දරාගය (17414) = තද ආශාව;

ඡන්නස්ථානයෙක (50729) = සෙවිලි කළ තැනක;

ඡවිරාග (33227) = සිවියෙහි (සමෙහි) පාට;

ඡායූපමාව (3330) = සෙවනැල්ල සමාන කිරීම;

ඡින්න වෘක්ෂ පතනාකාරයෙන් (22632) = කැපූ ගසක් වැටෙන අයුරින්;

ඡින්නතාල වෘක්ෂයක් (17632) = සිඳින ලද තල් ගසක්;

ඡෙද්‍ය භෙද්‍ය (5106) = සිඳිය යුතු බිඳිය යුතු (දඬුවම් කල යුතු);

ජංඝපෙසනියයෙන් (52020) = පණිවුඩ ගෙණ යෑමෙන්;

ජඨරාග්නි (22415) = ආමාසගත ගින්න;

ජඩ මූඪ තෙම (34232) = චපල වූ මෝඩ තැනැත්තේ;

ජනරඤ්ජනය (1055) = ජනයා සතුටු කිරීම;

ජනවංචන ප්‍රයොගයෙහි (52015) = ජනයා රවටන ක්‍රියායෙහි;

ජන විවික්ත (10726) = ජනයාගෙන් තොර;

ජනශූන්‍යාගාරයෙහි (5502) = ජනයා නැති ගෙහි;

ජන සංගණිකාකාමි (56310) = ජනයා හා එක්වනු කැමැති;

ජනහෘෂ්ට (30513) = ජනයන් සතුටු කළ;

ජම්භීර (38422) = දොඩම්;

ජලචර (14020) = දියෙහි හැසිරෙණ;

ජලජ (23416) = දියෙහි හට ගත්;

ජල සළායෙන් (25419) = දිය සුළියෙන්;

ජලස්නානය (530) = වතුර නෑම;

ජලාබුජ (36813) = දලබුවෙන් (මවුකුස) උපදින;

ජවනිකා (4168) = තිර;

ජාගරියානුයොගයෙහි (54513) = නිදි දුරු කිරීමෙහි ද;

ජාතභූමිය (9529) = උපන් බිම;

ජාතිස්මරණ නුවණ (9123) = පෙර ජාතීන් සිහි කරණ නුවණ;

ජින දෙශනාව (4025) = බුද්ධ දෙශනාව;

ජිනසුනුභාවයට (50029) = බුද්ධපුත්‍ර‍භාවයට;

ජීර්ණභාවයට (7724) = දිරීමට;

ජීර්ණව ගිය හෙයින් (28934) = දිරා ගිය හෙයින්;

ජීවිකාවෘත්තියෙහි (8912) = ජීවත් වීමෙහි;

ජෙට්ඨාපචායන ධර්මය (26910) = වැඩිහිටියන් පිදීමේ ගුණය;

ජොතිපාසාණය (6325) = සූර්ය රශ්මියට ඇල්ලූ විට ගිනි උපදවන ගල් විසෙස: පළිඟු ගල;

ජ්වලිතප්‍ර‍ජ්වලිත වූ (29933) = දැල්වුනු, වෙසෙසින් දැල්වුනු;

ඥානඛඞ්ගය (56017) = නුවණ නමැති කඩුව;

ඤාණ සම්ප්‍ර‍යුක්ත චිත්තයෙන් (46432) = ඤාණය හා යෙදුනු සිතින්;

ඩබරවිග්‍ර‍හ විවාදශීලී වූ (5639) = ස්වභාවයෙන් කලකොලාහල කරණ;

ඩා සෙලවෙන (33818) = දහඩිය දමන;

ඨපනියප්‍ර‍ශ්න ( - ) = පිළිතුරු නො දී තැබිය යුතු ප්‍ර‍ශ්නය;

ඨාන චංකමික (28810) = සිටීම සක්මන යන ඉරියවුවලින් යුත්;

තත් කෘත්‍ය සාධක (3593) = ඒ කට යුතු සිද්ධ කරණ;

තත්‍ර‍මධ්‍යස්ථතාව (55539) = මැදහත් බව;

තථාගතප්පවෙදිත (28218) = බුදුන් දවස පැවසූ;

තෘණොදකය (2399) = තණ හා දිය;

තර්පණය (3052) = සතුටු කිරීම;

තළාකයෙහි (1607) = විලෙහි;

තසිත (44729) = පිපාසිත;

තාල පනස නාලිකෙරාදි (52013) = තල් කොස් පොල් ආදි;

තාලම්පට (708) = කයිතාලම්;

තාලවණ්ටයකින් (11521) = විජිනි පතකින්;

තින්දුක (26530) = තිඹිරි;

තිඹිරිගෙයක් (32314) = වැදුම් ගෙයක් (සූතිකාගාරයක්);

තිරශ්චීන (43911) = තිරිසනා;

තිලකවාදීන් (664) = ශ්‍රෙෂ්ඨ වාදීන්;

තිලකායමාන (51316) = තිලකයන් වැනි;

තිලෝගුරු (11) = කාම-රූප-අරූප හෝ ස්වර්ග-මාර්‍ත්‍ය-පාතාල යන තුන්ලොවට ආචාර්ය වූ;

තීක්ෂණ (114) = තියුණු;

තීර්ථකයන්ට (616) = මිසදිටුවන්ට;

තිර්ථායතනයෙහි (26827) = තීර්ථකශාසනයෙහි;

තුංග (3518) = උස්;

තුච්ඡ (34130) = හිස්;

තුරිතාතුරිත චාරිකා (49312) = ඉක්මන් - නො ඉක්මන් චාරිකා;

තුරුක් තෙල් (49730) = සුවඳ වර්ගයක්;

තුලාකූට (40217) = හොර තරාදියෙන් කිරා දීම;

තුලාවගේ (5157) = තරාදියේ;

තෘප්තියට (53512) = සෑහීමට;

තෙල අසුන් (38411) = අර (ඔය) අශ්වයන්;

ත්‍රිධාප්‍ර‍භින්න වූ (40627) = තුන් අයුරකින් බිඳුනු (තුන් තැනකින් බිඳුනු)

ත්‍රිපරිවර්තයක් (52911) = වට තුණක්;

ත්‍රිපිටක (2217) = සූත්‍ර‍- අභිධර්ම-විනය යන බුද්ධ වචනය;

ත්‍රිමද ගලිත ( - ) = දෙකන්-පුල්ලිංග යන තුන් තැනින් මද ගලන;

ත්‍රිවිද්‍යාධර (17332) = පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ දන්නා නුවණ-දිව ඇස - ආශ්‍ර‍වක්ෂය කරණ නුවණ යන ඤාණ තුණ දරණ;

ත්‍රිවිධ කුශල කෘත්‍යය (7024) = දාන - ශීල - භාවනා යන තුන් වැදෑරුම් පුණ්‍ය ක්‍රියා;

ත්‍රිවිධ තෘෂ්ණාවන් (4812) = කාම-භව-විභව යන ආසා;

ත්‍රිවිධ බොධි (45825) = බුද්ධ බොධි-පච්චෙක බොධි - ශ්‍රාවක බොධි යන තුණ;

ත්‍රිවිධ වූ රොගුප්පත්ති (34226) = වා - පිත් - සෙම් යන රෝග ඉපැත්මේ හේතූන් තුණ;

ත්‍රිවිධ ශික්ෂායෙහි (32228) = අධිසීල - අධිචිත්ත - අධිපඤ්ඤා යන ශික්ෂා තුණෙහි;

ත්‍රෛතල (451) = තුන්ලොව;

ත්වව (36830) = පොත්ත;

ථලජ (23418) = ගොඩ හටගත්;

ථලයෙහි (4003) = ගොඩබිම;

ථනසිත (57519) = කිරි බොන;

ථාම (44017) = ශක්තී;

ථිනය (5571) = සිතේ මැලි ගතිය;

ථිරාථිර බව (25130) = ශක්තිය ඇති නැති බව;

ථුතිථොමිත (49939) = ස්තුතියෙන් ස්තුති කරණ ලද;

ථෙය්‍යසංවාසක ( - ) = පැවිද්දට හානි පැමිණ ද පැවිද්දෙකු මෙන් පෙණී සිටින්නා;

දක්ෂිණීය (4028) = දීමට සුදුසු;

දඟ හැරීම් (31031) = ගැට හැරීම්;

දණ්ඩ ප්‍රාප්ත (5436) = දඬුවමට පැමිණි;

දණ්ඩන භයින් (19026) = දඬුවමට බියෙන්;

දන්ත කඩක් (27013) = දත් කැබෙල්ලක්;

දරථ ( - ) = පීඩාව, වෙහෙස;

දර්පයෙන් (58424) = ආඩම්බරයෙන්;

දසකසිණාරමුණු (54029) = පඨවි, ආපො, තෙජො, වායු, නීල, පීත, ලොහිත, ඔදාත, ආකාස, ආලොක යන කසිණ අරමුණු දශය;

දසනඛ සමොධානයෙන් (5398) = නිය දසය එක් කිරීමෙන්, දෙ අත් එක් කිරීමෙන්);

දානනිස්සන්දඵල (1405) = දානය හෙතු කොට ගෙණ වූ යහපත් විපාකය;

දානව (36816) = අසුර විශෙෂයක්;

දානසෙතුසංක්‍ර‍මණයෙන් (30713) = දාන නමැති ඒදඬු-පාලම් වලින්;

දානොපකරණ (3534) = දානය පිණිස වුවමනා කරණ ද්‍ර‍ව්‍ය;

දායාද පුත්‍ර‍ (2913) = උරුම ලබන පුතා;

දාර පිඹුරු (38325) = දාර නම් වූ පිඹුරා;

දාසිත්වයට (1938) = දාසියක බවට;

දික්ශුද්ධිය (53213) = දිශාවන්හි පිරිසිදු බව, උතුර ආදි දිශාවන් නිසි සේ විනිශ්චය කර ගැණීම;

දියත්තක් (4718) = දිය ටිකක්;

දිවස්හුල (25513) = මහාපරාධ කළ ජීවතුන් තබන හුල;

දිව්‍යචක්ෂුරභිඥානය (28612) = දිවැස;

දිවයශ්‍රොත්‍ර‍ධාතුව (944) = දෙවියන්ගේ කන වැනි, ඈත සියුම් ශබ්ද පවා ඇසිය හැකි, පිත්තශ්ලේෂ්මාදීන් පීඩිත නො වූ, ධ්‍යානාදි බලයෙන් නිපන් විශිෂ්ට ඥානය;

දීපික (5207) = දිවි;

දුඃඛනිරොධාර්යසත්‍යය (47016) = දුක් නැති කිරීමට හෙතුවන නිර්වාණය වූ ආර්ය සත්‍යය;

දුදුළෙන් (53226) = දුර්ගයෙන්;

දුප්පසහ (103) = මැඩ පැවැත්විය නො හැකි;

දුමස්දළු (13329) = කුණු වූ මස් දළු;

දුරනුබොධ (430) = අවබොධ කට නො හැකි;

දුරාසද (102) = ලං විය නො හැකි;

දුර්ගත (50937) = දුගී;

දුර්දර්ශන (31737) = දක්නට අපහසු බව;

දුර්දර්ශනීය (59410) = දැකීම අපහසු;

දුර්වලග්‍ර‍හණික වු (3645) = අහර පැසවන ගින්න අඩු;

දුෂ්ශීල භයංකර වූ (21013) = දුශ්ශීලයන්ට බියකරු වූ;

දුෂ්කරක්‍රියා (33815) = කිරීමට අපහසු ක්‍රියා;

දුෂ්ප්‍ර‍තිපන්න (30422) = වැරැදි සේ පිළිපන්;

දුෂ්ප්‍ර‍තිවෙධභාවය (34528) = අවබොදයට අපහසු බව;

දුහුල් (3147) = සිහින් වස්ත්‍ර‍;

දෘෂ්ටධර්මයෙහිත් (2971) = මෙ ලොවත්;

දෘෂ්ටධර්මසුඛවෙදනීය (13635) = මේ අත්බැව්හිම සැප වින්දහැකිවූ;

දෘෂ්ටිජාල (1139) = මිථ්‍යා දෘෂ්ටි නමැති දැල;

දෘෂ්ටිවාදයෙන් (1738) = ආගම ධර්මයන් පිළිබඳ වාදයෙන්;

දෙකටසනක් තැන් (50710) = හඬ සණ දෙකක් පමණ තැන්;

දෙගං භිත්ති (22311) = ගඟේ ඉවුරු දෙක;

දෙපක්ෂයෙන් (33817) = දැළෙන්;

දෙපත්ලස (26230) = දෙපතුල ලඟ

දෙවාතිදෙව වූ (28120) = දෙවියන්ට ද වඩා ශ්‍රෙෂ්ඨ දෙවි වූ;

ද්‍රැමෙන්ද්‍ර‍යා (52817) = වෘක්ෂ රාජයා (උතුම් ගස);

ද්වීපදොත්ත (46017) = දෙපා ඇත්තන්ට උතුම් බුදුරජ;

ධනභොගසාරයෙන් (1914) = ධනයෙන් හා පරිභොග කටයුතු වස්තුසාරයෙන්;

ධනුශ්ශිල්පයෙහි (7621) = දුන්නෙන් විදීම උගන්වන ශාස්ත්‍රයෙහි;

ධමකයෝ (3637) = පිඹින්නෝ;

ධර්මචරියා (246) = ධර්මයෙහි හැසිරීම, සුචරිත ක්‍රියා;

ධර්මචින්තාවන් (6029) = ධර්මාලම්බන සිතීම්;

ධර්මදීපගති පරායණ (35513) = දහම් නමැති පිහිට;

ධර්මතාව (11323) = ස්වභාවය;

ධර්මසන්තතිය (485) = ධර්ම පරම්පරාව;

ධර්මාභිසමය (2411) = ධර්මාවබොධය;

ධවලච්ඡත්‍ර‍ය (45934) = සේසත;

ධාත්වධික (55320) = ධාතු අධික;

ධාර්මිකාපණිකයෝ (48526) = දැහැමි වෙළෙන්දෝ;

ධුතාංගභූමිකර්ම (49526) = ධුතාංගයනට ආධාර වූ කර්ම;

ධුතාංගයන් (2427) = කෙලෙස් කම්පා කිරීමට ඉවහල් වන පංසුකුලිකංගාදි තෙළෙස් කරුණු;

නගර ගුත්තිකයෝ (48519) = නගර ආරක්ෂකයෝ;

නගර ජෝතිකයෝ (4846) = නගරය බබුළුවන්නෝ ය, (පහන් දල්වන්නෝ);

නගර වඩ්ඩකී (899) = නුවර වඩුවා, නගරයක් නිසි සේ බෙදා සාදන ශිල්පියා;

නගුලිස (31310) = නඟුලෙහි වියගහ සවි කරණ ලීය;

නංගල බලි කර්මය (31119) = නඟුලට හෝ ඊට අධිපති දේවතාවට පිදේනි දීම;

නංගුලායුධය (56011) = නගුල නමැති අවිය;

නදි දුර්ගයක් (54610) = ගහක යෑමට අපහසු තැනක්;

නභස්තලයෙහි (40716) = අහස් තලයෙහි;

නරදම්‍යසාරථි ( - ) = දමනය කට යුතු පුරුෂයන් හික්මන;

නරාවළෙක (26531) = ඉතා ගැඹුරු දුගඳ හමන වළෙක්හි;

නරොරාග (40127) = (නර උරග) මිනිස්, සර්ප;

නව ආඝාත වස්තු (2407) = ක්‍රොධය ඉපදීමට ආධාර වන ‘මෙ තෙම මට අනර්ථ කෙළේ ය. කරයි, කරන්නේ ය යන ලෙසින් තමා පිළිබඳ තුණක් ද, එසේ ම තමාගේ හිතවතුන් පිළිබඳ තූණක් ද, ‘මෙ තෙම මාගේ සතුරනට යහපත කෙළේ ය, කරයි, කරන්නේ ය, යන ලෙසින් තුණක් දැ යි මෙසේ නව වැදෑරුම් අදහස්;

නව උපොසථය (35516) = පුර අව දෙ පක්ෂයෙහි පස්වැනි, අටවැනි, තුදුස්වැනි, පසළොස් වැනි තිථි ලත් පොහෝ දවස් අට හා පටිජාගරණ උපොසථ දින ද යන නවය නොහොත් චාතුද්දසී, පඤ්චදසී, සාමග්ගි සඟ පොහෝ, ගණ, පොහෝ, පුඟුල් පොහෝ, සුත්තුද්දෙස, උපොසථ, පාරිසුද්ධි උපොසථ, අධිට්ඨාන යන නවය;

නවසත්තාවාස (58317) = සත්වයන් වසන නානත්තකාය, නානත්තසඤ්ඤී, නානත්තකාය එකත්තසඤ්ඤී, එකත්තකාය නානත්තසඤ්ඤී, එකත්තකාය එකත්තසඤ්ඤී යන සතර ද, අරූපලොක සතර ද, ආසඤ්ඤ සත්තය දැ යි යන ස්ථාන නවය;

නව සලිලයෙන් (14526) = අළුත් වතුරෙන්;

නවාංගශාස්තෘ ශාසන (46) = සුත්ත, ගෙය්‍ය ව්‍යොකරණ, ගාථා, උදාන, ඉතිවුත්තක, ජාතක, අබ්භුතධම්ම, වෙදල්ල යන අංග නවයක් ඇති බුදු සසුන;

නහමක් කරවු (40816) = නො කරවු;

නහාපන (3286) = නැහැවීම;

නානාදෙශානීත (36) = නොයෙක් රටවලින් ගෙණෙන ලද;

නාභි පරාමර්ශනය (25826) = නැබ පිරිමැදීම;

නාභි මණ්ඩලාකාරයෙන් (49238) = නැබ මඬුල්ලක අයුරින්;

නාමරූප (5416) = චිත්ත චෛතසික හා රූපය;

නාරංග (38422) = නාරං;

නාවාලකනයාගේ (52921) = නැව නවත්වන නැංගූරමේ;

නාළිකාදියෙන් (44513) = නැළි ආදියෙන්;

නික්ලේෂී (3818) = කිලෙස් නැති;

නිග්‍ර‍හ (1229) = නින්දාව;

නිචිත (1909) = රැස් කරණ ලද;

නිදිවර්ජිත (44421) = නින්ද දුරු කිරීම;

නිපුණ (31737) = සියුම්;

නිමන්ත්‍ර‍කයකු (27812) = කැඳවන්නකු;

නිම්මුජ්ජනය (1415) = ගැලීම;

නිමෙසන්තරය (25034) = ඇසිපිය හෙලන තරම් කාලයක අතර;

නිම්නස්ථාන (43326) = පහත්තැන්;

නිරග්ගික (45314) = ගින්නක් නැති;

නිරපෙක්ෂක ව (4816) = බලාපොරොත්තු රහිත ව;

නිරවද්‍ය දර්ශනය (28317) = නිවැරදි දැකීම;

නිරවශෙෂ (14721) = ඉතුරු නැති;

නිරාමිස (50516) = ආමිස නැති, යාවකාලිකය හැර සෙසු පාන වර්ග හා ගිතෙල් ආදි දේ;

නිරිසත්වයෝ (7716) = නරකයෙහි උපන් සත්වයෝ;

නිරුත්තර (8120) = තමාට වඩා ශ්‍රෙෂ්ඨයකු නැති;

නිරොධසමාපත්තිය (1114) = චිත්තනිරොධයට පැමිණීමේ සමවත, අනාගාමීන් සහ රහත්හු ඉහාත්මභාවයෙහි නිවන්සුව විඳිනු සඳහා සමවදින සමාපත්තිය;

නිර්ගාථක (21015) = ගාථා රහිත;

නිර්ගුණ්ඨි (29935) = නික;

නිර්ජට නිර්ගුම්බ (123) = අවුල් නැති;

නිර්මල ධවලච්ඡත්‍ර‍ය (30427) = පිරිසිදු සේසත;

නිර්වාණාර්ථ වශික වූ (57419) = නිවන් නමැති ප්‍රයොජනයට වසඟ වු;

නිර්වාපණය (4477) = නිවීම;

නිර්වෙඨනය (349) = නිවීම;

නිර්වෙමතික ශ්‍ර‍ද්ධාව (51129) = සැක රහිත ශ්‍ර‍ද්ධාව;

නිල කොට (26824) = විධාන කොට;

නිවෙසනය (1049) = ගෙය;

නිශ්ශ්‍රීත (54910) = ඇසුරු කළ;

නිශ්‍රෙණිය (49920) = ඉණිමග;

නිශ්‍රීක දර්ශනය (5371) = ශෙභා රහිත නින්දිත දැකීම;

නිෂද්‍යා (52529) = හිඳීම;

නිෂෙවිත (50950) = නිතර සෙවුනා ලද;

නිෂ්ඨා (16919) = අවසන් කිරීම;

නිෂ්පර්යාය වචනයෙක (2846) = අනික් ක්‍ර‍මයක් නැති එකාන්ත වචනයෙකි.

නිසදායක (53827) = නිස දෙන;

නිස්තෙජස්ක ව (366) = තෙජස (ආනුභාව) නැති ව;

නිස්සරණය (45616) = කෙලෙසුන් ගෙන් ගැලවීම, නිවණ;

නීචාසනයක් (2115) = මිටි අසුනක්;

නීලොත්පලදලාකාර (21519) = නිලුපුල් පෙති වැනි;

නුහුනුවෝ (4034) = නොහැක්කෝ;

නෙමිත්තක බව ය (5387) = කයින් හෝ වචනයෙන් යමක් අඟවන ගතිය;

නෙයියාඩම් (4166) = නැටුම්;

නෛර්යාණික (48428) = නීවණට පමුණුවන;

නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය (545) = නික්මීම;

නො සරුප් (37519) = නුසුදුසු, (නො ගැළපෙන) ;

පක්ෂ ග්‍ර‍හණය (3253) = පක්ෂයක් ගැණීම;

පග්ඝරණය වන්නේ ය (23124) = වැගිරෙන්නේ ය;

පජ්ජුන්නය (51918) = මෙඝය;

පඤ්චකාමයෙහි (3029) = රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ යන කාමවස්තු පසෙහි;

පඤ්ච චෙතොඛිල ( - ) = බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, සික්ඛා යන කරුණු සතර පිළිබඳ සැක හා සබ්‍ර‍හ්මචාරීන්ට කිපීම ද යන සිතට උල් වැනි කරුණු පස;

පඤ්චනීවරණයන් (4032) = කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, ථීනමිද්ධ, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා යන සිතේ දියුණුව වසා දමන ධර්ම පස;

පඤ්චමහා ගංගාවෝ (8127) = ගංගා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී යන ගංගා පස;

පඤ්චමහාගතීන් (51213) = නරක, ප්‍රෙත, තිරශ්චීන, මනුෂ්‍ය, දෙව යන ගති පස;

පඤ්චවිධඥෙය මණ්ඩලයෙහි (115) = සංස්කාර, විකාර, ලක්ෂණ, නිර්වාණ, ප්‍ර‍ඥප්ති යන පස් වැදෑරුම් වූ දතයුතු ධර්ම විෂයෙහි;

පඤ්චවිමුක්ති (4327) = තදංග, විෂ්කම්භණ, සමුච්ඡේද, ප්‍ර‍තිප්‍ර‍ශ්‍ර‍බ්ධි, නිස්සරණ යන විමුක්ති පස;

පඤ්චානන්තරිය (3031) = මවු මැරීම, පියා මැරීම, රහතන් මැරීම, බුදුන්ගේ ඇඟින් ලේ සෙලවීම, සංඝයා භෙද කිරීම යන අනන්තර ජාතියෙහි විපාක දෙන කර්ම පස;

පටිපාටිය (6024) = පිළිවෙළ;

පටිප්ඵරිත (52414) = විරුද්ධ ව පැතුරුණු;

පටිප්පස්සම්භනය (46437) = සංසිඳීම;

පටිභාන (9924) = වැටහීම;

පටියත්තමය (34024) = පිළියෙළ වූයේ ම ය;

පටිසන්ථාරමාත්‍ර‍යක් (134) = පිළිසඳර පමණක්;

පටිසල්ලාන (1705) = විවේකය;

පටුගමෙක්හි (50922) = නොයෙක් දෙසින් වෙළෙඳුන් පැමිණෙන ගමක, නගරයක;

පණ්ඩකයා (1091) = නපුංසකයා;

පණ්ඩර (34612) = සුදු (පිරිසිදු);

පතිරූපදෙස (10934) = යොග්‍ය දෙශය;

පත්කොට (22715) = නවා;

පත්තක්ඛන්ධ (721) = යටට නැමුනු කර ඇති, අධො මුඛ වූ;

පත්ථිත ය (49414) = පතන ලද ය;

පදාලනයකර (41233) = පළා;

පනාමය (23824) = අපනමය, නෙරපිම;

පන්ථමර්කටයාගේ (5752) = මඟ දැල් බඳින මකුළුවාගේ;

පපටිකා (2322) = පතුර;

පබ්බාජන (2744) = නෙරපීම, පිටමං කිරීම;

පබ්භාර (4523) = නැමුනු;

පබ්භාරයක් (56523) = ගුහාවක්;

පරචිත්ත විජානන ඥානය (28612) = අනුන් සිත් දැනීමේ නුවණ;

පරදුක්ඛාපනයෙන් (40031) = අනුන්ගේ දුක් බැහැර කිරීමෙන්;

පරමව්‍යාධියෙන් (34226) = දරුණු රොගයකින්;

පරමසණ්හසුඛුම (34638) = ඉතාමත් සිහින්, සියුම්;

පරමාර්ථය (3730) = උසස් බලාපොරොත්තුව;

පරවාදීභ කුම්භ විදාරණ කෙශරීන්ද්‍ර‍ භූත (11132) = විරුද්ධවාදී නමැති හස්තීන්ගේ කුඹු පැළීමෙහි සිංහරාජයකු වැනි;

පරශත්‍රැ පීඩාවක් (220) = පරසතුරු උවදුරක්;

පරාපවාදයෙක් (10317) = අනුන් කරණ දොෂාරොපණයෙක්;

පරාමර්ශනය (14725) = ස්පර්ශ කිරීම;

පරාංමුඛවීම් නම් (2663) = අහක බලා ගතිම් නම්;

පරික්ෂෙප (4168) = වටකිරීම;

පරිචාරක (29918) = පිරිවරා හැසිරෙණ මෙහෙකාර;

පරිඥාත ( - ) = හොඳින් දන්නා ලද;

පරිඤ්ඤෙය්‍ය (808) = පිරිසිඳ දත යුතු;

පරිත්ත අප්ප ථොක (44039) = ඉතා මඳ;

පරිදාහ (49819) = දැවිල්ල;

පරිපාකය (5214) = මේරීම, සම්පූර්ණ වීම;

පරිභව (1212) = නින්දා;

පරිභූත වන්නේ ය (30831) = පරිභව කරණ ලද්දෙක් වන්නේ ය;

පරිභොග (251) = අනුභවය, පාවිච්චිය;

පරිමර්දන (3286) = පිරිමැදීම;

පරියායවචන (10010) = සමානාර්ථ ඇති වචනය;

පරිවර්තනය (14623) = පෙරළීම;

පරිළාහ (11520) = දැවීම;

පරිහරණය (8531) = පවත්වාගැණීම;

පර්ණශාලා ප්‍රවෙශය (‍2646) = පන්සලට පිවිසීම;

පර්ණාකාර (4229) = පඬුරු;

පර්‍ය්‍යන්ත (17329) = කෙළවර;

පර්යාය වචන (22019) = සමාන අර්ථ ඇති වචන;

පර්වතශිඛර ( - ) = කඳු මුදුන;

පලාලපුංජය (51927) = පිදුරු කැටිය;

පලුග්ග (29326) = වෙසෙසින්, බිඳී ගිය;

පවිචිත්ත ( - ) = අතිශය විවෙකයෙන් යුත්;

පසළොස්චරණ ධර්මයන් (2919) = උත්තම ශීලය; ඉන්ද්‍රිය සංවරය, භොජනමාත්‍ර‍ඥත්වය, නිද්‍රා වර්ජනය, ශ්‍ර‍ද්ධාව, හ්රීය, අපත්‍ර‍පාව, බහුශ්‍රැතත්වය, පරා ක්‍ර‍මය, ස්මෘතිය, ප්‍ර‍ඥාව, ධ්‍යාන සතර යන ධර්ම පසළොස;

පසුඝාතන ගල රුධිර (29636) = සිවුපාවුන් නැසීමෙන් උන්ගේ ගෙලේ ලේ;

පස්කඳ (3115) = රූප, වෙදනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන ස්කන්ධ පස;

පස්පලවතින් (3714) = බුලත් විටට ගන්නා කපුරු, තකුල්, නාරං පොතු, ලමඟ, (කරාබු නැටි) ඉඟුරු යන ද්‍ර‍ව්‍ය පසින්;

පස්මරුන් ( - ) = පඤ්චමාරයන්, ඛන්ධ - ක්ලේශ - අහිසංඛාර මච්චු, දෙවපුත්ත යන මොහු පඤ්චමාරයෝ ය;

පස්මුල් (5031) = බෙලි, මිදි, තොටිල, පළොල්, ඇද්දෙමට යන මුල් පස හෝ එලබටු, කටුවැල්බටු, අස්වැන්න, පුස්වැන්න, ගොකටු යන මුල් වර්ග පස;

පස්විකා (31316) = ප්‍ර‍ත්‍යවෙක්ෂා කොට (ප්‍රයොජනය නුවණින් සලකා);

පළිබොධ (1433) = උවදුරු, හිරිහැර;

පළිරොධ විරහිත (54426) = කරදර නැති;

පාංශු විරහිත (5421) = පස් නැති;

පාණිප්‍ර‍හාරයෙහි (25014) = අතින් පහර දීමෙහි;

පානීයාහරණ (4447) = පැන් එළවීම;

පාබල සෙනාව (418) = අශ්වාදීන් පිට නො නැඟි යුද භට සේනාව;

පාරිභට්ටකතාවෙන් (52019) = දරුවන් නැලවීම ආදි මෙහෙ කිරීමෙන්;

පාරිභොගික (1143) = පරිභොගයට (පාවිච්චියට) අයත්;

පාවුස්සික (1363) = වර්ෂා කාලයට අයත්;

පාෂාණවර්ෂා (43630) = ගල් වැසි;

පාසය (18635) = මලපුඩුව;

පෑපත නගා (28231) = පැහැ ගන්වා (ලක්ෂණ කොට);

පිටඅටුව (50911) = හේත්තුවන ලෑල්ල;

පිටකත්‍ර‍යධාරි (424) = සූත්‍ර‍-අභිධර්ම-විනය යන පිටකත්‍ර‍ය දරණ;

පිටිතොල හයා (21820) = අත් පිටු පස තබා;

පියුම්සර (39329) = පියුම්විල්හි

පිරිවහාපියන්නට (1630) = කට පාඩමින් කියන්නට;

පිහිත (24524) = වසන ලද;

පිළිසඳර කථා (306) = සතුටු සාමිචි කථාව;

පිළිසරණ (7528) = පිහිට;

පිළිකට්ටු (3716) = රෙදි පොදිය;

පීඨසප්පි (27726) = පිලා, අත් පා කොරා;

පීණනය (4248) = පිණවීම;

පුක්කුසයෝ (85) = මලමූත්‍රාදි අශුචි බැහැර දමන්නෝ;

පුරාණදුතියිකා (1497) = පරණ භාර්යාව

පුරුෂකාර (11418) = පුරුෂ වීර්යයෙන් කට යුතු ක්‍රියාව;

පුලවරාශීන්ගේ (50136) = පණු කැලන්ගෙන්;

පූර්වකුශල කර්මය (435) = අතීත අත්බැව්හි කළ පින්කම;

පූර්වකෘතපුණ්‍යතාවකින් (43833) = පෙර කළ පින් ඇති බවකින්;

පූර්වජිනානුශාසනා ප්‍රවෙණි වංශය (30320) = පෙර බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනා පිළිවෙළ;

පූර්වභාග ප්‍ර‍තිපදාව (49431) = මුල් ප්‍ර‍තිපත්තිය;

පූර්වයොගය (52) = පළමු යෙදීම;

පූර්වවාසනා බලයෙන් (148) = පෙර පුරුදු බලයෙන්;

පූර්වලිඛිත (933) = පෙර ලියන ලද;

පූර්වාචාර්යයන් (2927) = පෙර සිටි ආචාර්යවරයන්;

පුර්වනුශාසනාප්‍රවෙණි වංශය (30318) = පරම්පරාගත පැරැණි අනුශාසනා;

පූර්වාහ්නසමයෙහි (1929) = පෙරවරු කාලයෙහි;

පූර්වෙනිවාසානුස්මෘතිඥානය (28613) = පෙර විසූ කඳ පිළිවෙළ සිහි කිරීමේ නුවණ;

පෘච්ඡාවිසර්ජනද්වයයෙන් (28) = ප්‍ර‍ශ්න - විසඳීම් දෙකින්;

පෘථිවිචලනය (1352) = පොළොව සෙලවීම;

පෘථිවි ප්‍ර‍දාලනය කොට (33524) = පොළොව පලා ගෙණ;

පෘථුලාංගණ (46033) = පළල් මිදුල්;

පෙණාහිකාවගේ (5698) = කෑඳැත්තාගේ;

පෙය්‍ය (44226) = පිය පුතු;

පෙසකාර ධීතු (49231) = පෙහෙර දුව (රෙදි වියන්නාගේ දුව);

පෙහෙරුන් (32712) = රෙදි වියන්නන්;

පෙළාන්තරගත (2828) = පෙට්ටිය ඇතුළට ගිය;

පොකුරු පතකින් (38927) = නෙළුම් කොළයකින්;

පොත්ථකනිබන්ධ (9118) = පොත්හි ලියා තැබීම;

පොථනය කරන්නේ ය (39220) = තළන්නේ ය;

පොථිත (24316) = තලන ලද;

පොරොත්තු (215) = නැවැත්වීම;

පෞර්ණමී (37827) = පසළොස්වක්;

ප්‍ර‍ග්‍ර‍හණය (58832) = එසවීම;

ප්‍ර‍චණ්ඩ (35031) = ඉතා සැඩ;

ප්‍ර‍ජා (30412) = සත්වයා;

ප්‍ර‍ඥප්ති ව්‍යවහාරය (3015) = පැණවීම් වචනය, නාමය;

ප්‍ර‍ඥානෙත්‍ර‍ය (2572) = නුවණ නමැති ඇස;

ප්‍ර‍ඥාවිචයබොධ්‍යංගය (977) = ප්‍ර‍ඥාව රැස් කරණ ධම්මවිචය නම් බොධ්‍යංගය;

ප්‍ර‍ණිධි (47422) = ප්‍රාර්ථනාව;

ප්‍ර‍තිකූල්‍ය (4328) = පිළිකුල් කටයුතු;

ප්‍ර‍තිකූලකාරී (49510) = විරුද්ධ ක්‍රියා කරණ;

ප්‍ර‍තිඝයෙන් (5581) = ද්වෙෂයෙන්;

ප්‍ර‍තිච්ඡන්න (1084) = වැසුනු;

ප්‍ර‍තිපක්ෂ පසමිතුරන් (220) = විරුද්ධකාරයන්;

ප්‍ර‍තිබාළ්හතාවෙනුත් (42931) = විරුද්ධතාවෙනුත්;

ප්‍ර‍තිබාහනය (9437) = වැළැක්වීම;

ප්‍ර‍තිමණ්ඩිත (3121) = යුක්ත;

ප්‍ර‍තිවචන (44528) = පිළිතුරු;

ප්‍ර‍තිවිභක්තභොගිතාවෙන් (5255) = බෙදා වැළඳීමෙන්;

ප්‍ර‍තිවෙධය (48427) = අවබොධය;

ප්‍ර‍තිවෙධ ධර්මයන් (19112) = අවබොධ වූ ධර්මයන්;

ප්‍ර‍තිශත්‍රෑන් (5005) = සතුරන්;

ප්‍ර‍තිෂ්ඨා (1152) = පිහිට, උපකාරය;

ප්‍ර‍තිෂ්ඨාන (3919) = පිහිටීම;

ප්‍ර‍තිසන්ධි විඥාන චිත්තය (5524) = උත්පත්තිය සිදු කරණ සිත;

ප්‍ර‍තීත්‍යසමුත්පාද චක්‍ර‍ය (6018) = රෝදයක් වැනි වු සංස්කාරාදි ඵලයන් උපදවන අවිද්‍යාදි හෙතු රාශිය;

ප්‍ර‍ත්‍යන්ත (729) = පිටිසර;

ප්‍ර‍ත්‍යවෙක්ෂා (2013) = කල්පනා කිරීම;

ප්‍ර‍ත්‍යුත්ථානයෙන් (4446) = ගෞරව පිණිස ආසනයෙන් නැගී සිටීමෙන්;

ප්‍රත්‍යෙකබොධි (1337) = පසේ බුදු වීම;

ප්‍ර‍ථම බොධිමූලයෙහි (11315) = බුදු වීමෙන් පසු පළමු එක්විසි අවුරුදු කාලයෙහි;

ප්‍ර‍දාලනය (211) = පැළීම, දුරු කිරීම;

ප්‍ර‍බන්ධොත්පත්ති (55333) = පරම්පරා වශයෙන් ඉපැත්ම;

ප්‍ර‍හෘති (3186) = ආදි;

ප්‍ර‍මුදිතජනක වන්නාහ (34816) = සතුට උපදවන්නාහ;

ප්‍රයොග හීන (41411) = උත්සාහ රහිත;

ප්‍ර‍වරගණීන්ද්‍ර‍භූත වූ (2173) = උතුම් සමූහයකට ස්වාමි වූ;

ප්‍ර‍වරඤාණපජ්ජොතය (14818) = උතුම් නුවණ නමැති පහන;

ප්‍ර‍ශස්‍යතර වූ (3297) = අතිශයින් ප්‍ර‍ශංසා කට යුතු;

ප්‍ර‍ස්‍ර‍වණ වන්නේ ය ( - ) = වෑස්සෙන්නේ ය;

ප්‍ර‍හාණය (9410) = දුරු කිරීම;

ප්‍රාණජීවය (6526) = ප්‍රාණ නමැති ජීවය;

ප්‍රාතිමොක්ෂ ශීලස්කන්ධය (4021) = භික්ෂූන්ගේ හික්මීමට පැණවූ ශික්ෂාපද රැකීමෙන් වන ශීල සමූහය;

ප්‍රාතිහාර්ය (43732) = පෙළහර;

ප්‍රාන්තසෙනාසනය (51927) = වනයෙහි ඉතා ඈත සෙනසුන;

ප්‍රාර්ථනීය (38) = පැතිය යුතු;

ප්‍රාර්ථිත වූ (33535) = ප්‍රාර්ථනා කරණ ලද;

ප්‍රාසාදාභිරූඪ ව (41014) = පහයට නැඟී;

ප්‍රාසාදික (25612) = පැහැදීම;

ප්‍රීතිජනනය (45019) = ප්‍රීතිය ඉපදවීම;

එනීන්ද්‍ර‍ග්‍ර‍හණයට (59321) = නාගරාජයා ගැණීමට;

ඵලපිණ්ඩයෙක් (36134) = ගෙඩියක්;

ඵලසමංගියෝ ය (4803) = ඵලයෙන් යුක්තයෝ ය;

ඵලාපණකයෝ (48433) = පලතුරු වෙළෙන්දෝ;

ඵෙණමාලාකුල (35735) = පෙණ සමූහයෙන් අවුල්;

බධිරයෙකු (51729) = බීරෙකු;

බලිබර්දයන්ගේ (31319) = ගවයන්ගේ

බළිසයෙන් (58219) = බිළියෙන්;

බලිසයනය (477) = උඩුකුරු ව නිදා ගැණීම;

බහුලීකෘත (2562) = බහුල වශයෙන් කළ;

බහුශ්‍රැතයන් (219) = බොහෝ ඇසූ පිරූ තැන් ඇති අය, උගතුන්;

බාළිසික තෙම (58219) = බිලි බාන්නා;

බාහිත (28714) = බැහැර කළ;

බිම්බොහන (24922) = කොට්ට;

බිළාරයා ගේ (5518) = බළලාගේ;

බීජගාම (3924) = පැළවන ඇට ආදි දේ;

බුදනු සිහි (9319) = බුදුගුණ නැවත නැවත සලකන සිහිය;

බුද්ධකෘත්‍යයන් (16) = බුදුකෙනකුන් විසින් කළ යුතු වැඩ;

බුද්ධගතාසතිය (9318) = බුද්ධගුණ නැවත නැවත සලකන සිහිය;

බුද්ධාන්තරයක් (62) = බුදුරුවන් දෙනමක් අතර කාලයක්;

බොජ්ඣංග (3920) = බොධි නම් වූ මාර්ගඥානයන්ට කාරණාව සිටින සති, ධම්මවිචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපෙක්ඛා යන ධර්ම සමූහය;

බෞධ්‍යංගය (5473) = බොජ්ඣංග ධර්ම;

බ්‍යාමප්‍ර‍භාව (8719) = බුදුරදුන් අවට විහිදෙන බඹයක් පමණ ආලොකය;

බ්‍ර‍හ්මලොකූපගත වූ සේක (2981) = බඹලොව උපන් සේක;

බ්‍රාහ්මණ වර්ණයෙන් (39314) = බමුණු වෙසින්;

භක්තකෘත්‍යය (1314) = බත්කිස, අහර වැළඳීම;

භක්ෂ්‍යාභක්ෂ්‍ය (51816) = කෑ යුතු නො කෑ යුතු;

භංගාභිමුඛාවස්ථාව (55335) = බිඳීමට එළඹුණු අවස්ථාව;

භජනය (4331) = සෙවනය කිරීම;

භණ්ඩණ කලහ විග්‍ර‍හ (53838) = දබර කෝලාහල:

භය සන්ත්‍රාස (27931) = බිය තැතිගැණුම්

භවත්‍රයෙහි (3364) = කාම රූප, අරූප යන තුන් භවයෙහි;

භවාග්‍ර‍ය (4874) = භවයේ කෙළවර (නෙවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය);

භාගිනෙය්‍ය (27535) = බෑනා;

භාගී (5129) = කොටස් කරුවෙක්;

භාරිත වූ (44027) = භාර ඇති;

භාවිත (4414) = වැඩූ;

භාවිතාවක් (3503) = දියුණු කිරීමක් (පුරුදු කිරීමක්);

භාස්කර (5938) = සූර්යයා;

භික්ෂාටනය (2852) = පිඩු පිණිස හැසිරීම;

භින්න ජීවක සංඛ්‍යාවට (30732) = බිඳින ලද ද්වි පැවතුම් ඇත්තෙක යන ගණනට;

භූතගාම (3926) = ගස්වැල් ආදිය;

භෙරිමුඛ (35836) = බෙර ඇහැ;

භෛෂජ්‍යය (4481) = බෙහෙත;

භෛෂජ්‍යක්‍රියා (2898) = බෙහෙත් කිරීම;

භෛෂජ්‍යානුලිම්පන (49619) = බෙහෙත් ගැල්වීම;

භොගව්‍යසන (25414) = සම්පත් නැසීම;

භොජනීය (8916) = අනුභව කටයුතු;

භ්‍ර‍මණ කණ්ටකයෙන් (33926) = බුරුම කටුවෙන්;

භ්‍රාතෘන් (26830) = සහෝදරයන්;

භ්‍රාන්ත (29625) = භ්‍ර‍මණය වූ (එක් අරමුණක නො පවත්නා);

භ්‍රෑයුග්මය (15333) = දෙ බැම;

මච්ඡවිලොපනයෙහි (24032) = මසුන් ඇල්ලීමෙහි;

මණ්ඩලමාලක (2015) = මණ්ඩලාකාර වූ ධර්මශාලාව;

මධුපටලයක් (2741) = මීවදයක්;

මධුඵාණිතාදියෙන් ( - ) = මීපැණි - උක්සකුරු ආදියෙන්;

මධුරධ්වනි මෘදංග (41018) = මිහිරි හඬ ඇති මිහිඟු බෙර;

මධුර ස්වර ගර්ජනා (2631) = මිහිරි හඬින් කරණ ඝොෂාව;

මනස් සමාචාරය (4952) = සිතේ හැසිරීම;

මනාපික (5453) = මන වඩන;

මනුෂ්‍යලොකොත්පත්තිය (1017) = මිනිස්ලොවෙහි ඉපදීම;

මනොප්‍ර‍ණිධානය (33513) = සිතින් ප්‍රාර්ථනා තැබීම;

මනොනන්දනීය (7234) = සිත සතුටු කිරීමට සමර්ථ;

මනොවිඤ්ඤාණය (6615) = ද්වි පඤ්ච විඤ්ඤාණය හා මනො ධාතු ත්‍රිකය ද හැර ඉතිරි සිත් හැත්තෑ හය හෝ එකසිය අට;

මන්ත්‍ර‍යන් (1328) = ශාස්ත්‍ර‍, විද්‍යා;

මහාභොගීහ (755) = මහත් වූ භොග ඇත්තේ ය;

මන්දායුෂ්කයෝ (751) = අඩු ආයුෂ ඇත්තෝ;

මයුර පිඤ්ජයක් (31135) = මොනර පිල් කලඹක්;

මරණ පරායණ ව (26015) = මරණය පිහිට කොට;

මරණාන්තිම (577) = මරණය කෙළවර කොට ඇති;

මර මරා (39337) = තළ තළා;

මර්කටයාගේ (52511) = වඳුරාගේ;

මල්දාරා (33722) = මල් දහර (මල් වැසි);

මසලු (41928) = මාසයෙන්, කපන;

මහ කරුණා සමාපත්ති ඤාණය (1259) = මහා කරුණාව අරමුණු කොට ඉපැදවූ ධ්‍යානයට පැමිණීම;

මහාඝනශෛලපර්වතය (54131) = තනි ගල් කන්ද;

මහා චතුෂ්පද ඝාතක වූ ආශී විෂයකු (29625) = සිවුපාවුන් නසන මහා සර්පයකු;

මහානාගයෝ (10432) = මහා ශ්‍රෙෂ්ඨයෝ (මෙහි නාග ශබ්දය ශ්‍රෙෂ්ඨාර්ථයෝ ය);

මහාපුණ්‍ය භක්ත පරිවෙශනයකට (34315) = පිණට බත් කෑ හැකි තැනකට (මහ දන්සැලකට);

මහාපුෂ්කරණියට (56531) = මහා පොකුණට;

මහාවහ්නිස්කන්ධය (14431) = මහා ගිනිකඳ;

මහාවිතර්කසම්ප්‍ර‍හාරයෙහි (52929) = මහ විතර්කයන්ගේ යුද්ධයෙහි;

මහා සාර්ථවාහ සෙනාව (49335) = මහත් තවලම් පිරිස;

මහෙශාඛ්‍ය (522) = ශ්‍රෙෂ්ඨ;

මහොදරය (38726) = මහබඩ;

මාගවිකයාගේ (58125) = මුව වැද්දාගේ;

මාතෘඝාතක (43914) = මව මැරූ තැනැත්තා;

මාත්‍ර‍ඥතාවය (4957) = පමණ දන්නා බව;

මාත්සර්ය (53336) = මසුරු;

මානකූට (40217) = හොර මිනුම්;

මාතිකා (42313) = ඇළ (කාණුව);

මාරවාරණ කෙශරින්ද්‍ර‍භූත වු (21627) = මාර නමැති ඇතුට කෙශර සිංහයෙක් වූ;

මාමිනීශාස්ත්‍ර‍කාරයා (53219) = නැව් පැදවීමේ ශාස්ත්‍ර‍ය දන්නා;

මිත්‍ර‍ සන්ථව (54117) = මිතුරන් හා එක්වීම;

මිථ්‍යාප්‍ර‍තිපන්න (2038) = වැරැදි සේ පිළිපන්;

මිද්ධය (5571) = චෛතසිකයන්ගේ මැළි ගතිය;

මිනිස්පථය (27010) = මිනිසුන් වසන පෙදෙස;

මිහිමඬල ( - ) = පොළොව;

මුක්ත කෙශී (41028) = මිදු කෙස් ඇති;

මුග්ගසූප්‍යතාවෙන් (52017) = මුං ඇට ව්‍යඤ්ජනය සේ සැබෑ - බොරු මුසු කථාවෙන්;

මුඤ්චනයෙන් (330) = මිදීමෙන්;

මුට්ඨස්සතිය (47125) = මුළා සිහිය;

මුණ්ඩක වාදයෙන් (29814) = හිස මුඩුකළ තැනැත්තා ය යන කථාවෙන්;

මූර්ඡිත ව (25617) = සිහි මුළාව;

මූලබීජ (501) = පැළවීමේ ශක්තිය ඇති අල හා මුල්;

මූලොච්ඡින්න (28030) = මුලින් ම සිඳන ලද;

මෘත්‍යුයෙහි (4357) = මරණයෙහි;

මෘදංගාදි (55416) = මිහිඟුබෙර ආදි;

මෘදුක (5059) = මෘදු වූ, තද නො වු;

මෙණ්ඩකයා (6936) = බැටළුවා;

මෙර සා (48026) = මේරූ පර්වතය පමණ;

මෛත්‍රිසමංගී (2569) = මෛත්‍රියෙන් යුත්;

මොඝපුරුෂ (21712) = හිස් පුරුෂයා;

මොහනීයයෙහි (4406) = මුළාව ඇති කරණ දෙයෙහි;

මොහාන්ධකාරය (21) = මෝඩකම නමැති අඳුර;

මෝවිට (33728) = ගැටිය;

යගුළිය (45423) = යකඩ ගුළිය;

යථාශක්තීන් (2620) = ශක්තිය ඇති පරිද්දෙන්;

යථාස්ථානයට (33220) = නිසිතැනට;

යන්ත්‍ර‍මාරුවකින් (16621) = යන්ත්‍රයෙහි වාරුව හෝ උපකරණයකින්;

යමකප්‍රාතිහාර්යය (12627) = බුදුරජානන් වහන්සේ විසින් දැක්වූ ශරීරයෙහි එක් එක් රොමයකින් ගිනි කඳක් හා දිය කඳක් ද එකවර නිකුත්වන සේ පෙණුනු මහාප්‍රාතිහාර්යය;

යවලාවකයන් (391) = යව කපන්නන්;

යාචයොගී (28715) = ත්‍යාගශීලී;

යුගග්‍රාහලක්ෂණ (53335) = එකට එක කිරීම හෝ කීම ලක්ෂණ කොට ඇති;

යුද්ධමුණවල් (3479) = යුද පෙරමුණු;

යොගාවචර (398) = භාවනාවෙහි යෙදුනු තැනැත්තේ;

යොනකසුඛුමාලිනී (7817) = යොනක දෙශවාසී සියුමැලි කාන්තාව;

යොනිසොමනස්කාරය (3825) = නුවණින් මෙනෙහි කිරීම;

රක්තකම්බිලිය (2138) = රතු ලොමමය වස්ත්‍ර‍ය;

රක්තචන්දනසාරාන්තරයෙහි (34824) = රත්හඳුන් අරටුව තුළ;

රක්තපායා (57221) = පූඩාවා (කූඩැල්ලා);

රජනීය (4405) = ඇලුම් කටයුතු;

රජස් මල කර්දම (4169) = දූවිලි-අසූචි-මඩ;

රජොජල්ලයෙන් (34412) = දූවිලි හා දැලි;

රතනුප්පාදනයෙන් (5009) = රුවන් ඉපදවීමෙන්;

රථපඤ්ජරය (3136) = රියමැදිරිය;

රන්ඉද්ද (38536) = රනින් කළ කූර;

රන්ධ්‍ර‍ කොට (48023) = සිදුරු කොට;

රන්බාපත (3366) = රනින් කළ බාපත, (බාපත නම් උළුවස්සේ උඩ හරස් ලීය යි);

රන්නිෂ්කදහසක් (39020) = රන් කාසි දහසක්;

රසකාරක (31528) = අරක්කැමි;

රාජකෘත්‍යසංවිධානයෙහි (333) = රාජකාර්යයන් පිළියෙළ කිරීමෙහි;

රාජසුඛුමාල (3125) = රජ හෙයින් සියුමැලි;

රාජූපජීවික (3186) = රජු වෙත ජීවත්වන;

රාත්‍යවශෙෂය (10416) = රාත්‍රිය පිළිබඳ ඉතුරු කොටස;

රැහැණි ව (38624) = කිපී;

රිදීසංඛයෙන් (5036) = රිදියෙන් කළ හක්ගෙඩියෙන්;

රුප්පණාර්ථයෙන් (55336) = වෙනස්වන (නැසෙන) අරුතින්;

රූක්ෂ (5621) = රළු;

රොගුප්පාදක (2222) = රොග උපදවන;

රොපණය (5432) = වැවීම;

ලක (58833) = ඉලක්කය;

ලක්ෂණොපනීධ්‍යානාදි (48218) = අනිත්‍යත්වාදි ත්‍රිලක්ෂණයෙන් සලකන විදර්ශනාභාවනාව ආදි;

ලංඝනය (9818) = පැනීම;

ලජ්ජාවිච්ඡෙදනී (14618) = ලැජ්ජාව සිඳ දමන්නී;

ලජ්ජිපෙසල (52517) = ලජ්ජා ඇති, ප්‍රියශීලි (සිල්වත්);

ලතු (4718) = ලාකඩ;

ලවණරස (7511) = ලුණුරස;

ලහුකපරිවර්තන (1817) = සැහැල්ලු පැවැත්ම;

ලාබුලතාවගේ (5264) = ලබුවැලේ;

ලාහාග්‍ර‍ යොශොග්‍ර‍ ප්‍රාප්ත විය (29019) = ලාභයෙන් - යශසින් - අගතැන් පැමිණියේ විය;

ලාමක (19113) = පහත්;

ලාමකවිතර්ක (49418) = පහත් අදහස්;

ලාස්ස (12111) = නැළි හතර;

ලැව්ගින්නක් (24420) = වනයෙහි අතු ගැටීමෙන් හටගන්නා ගින්න;

ලිංගඅන්තර්ධානය (16126) = ශ්‍ර‍මණවෙශය අතුරුදහන් වීම;

ලිංගත්ථෙන භාවයට (36325) = මහණවෙස සොරකම් කළ බවට;

ලුලිප්ත (49727) = ආලේප කළ;

ලුග්ග (29326) = නැසුනේ;

ලුඤ්චනය (32629) = සිඳීම;

ලුද්ධතර (1768) = ඉතා ලොභි වූ;

ලුලිත (35815) = කැලඹුනේ;

ලූඛචීවරයෝ (4818) = රළු සිවුරු;

ලෙඛනීය වූ බෙහෙත් (21833) = දොස් සිඳීමට සුදුසු බෙහෙත්;

ලෙඩ්ඩු (35221) = ගල්කැට;

ලෙය්‍ය (44228) = ලෙවිය යුතු;

ලොකපාලකයන් (2722) = ලොව රකින්නන්;

ලොකාන්තරික මහා නරක (33527) = ලොක තුණක් අතර ඇති නරකය;

ලොකාමිස (5321) = පස්කම් සැප;

ලොකායත මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ශාස්ත්‍ර‍ය (1337) = ලොකයෙහි පැතර ගිය විතණ්ඩ ශාස්ත්‍ර‍ය හා මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ප්‍ර‍කාශක ශාස්ත්‍ර‍ය, ස්වමතය ඔප්පු කිරීමෙන් පමණක් පරමත ඛණ්ඩණය උගන්වන ශාස්ත්‍ර‍ය හා උච්ඡෙදවාදය ද ලොකායතන ශාස්ත්‍ර‍ නම් වේ.

ලොකුත්තර (10011) = ලොව එතර කරණ ලොවින් එතර වූ;

ලොමහර්ෂණය (25) = ලොවූ දහගැණීම, ලොම් කෙළින් සිටීම;

ලොහිතචන්දන (45033) = රත්හඳුන්;

ලොහිතපක්ඛන්දිකා (16418) = ලේ අතීසාරය;

ලොහිතුප්පාදක (43915) = බුදුන්ගේ ශරීරයෙන් ලේ නික්මවන්නා;

වකුල (4896) = මූනමල්;

වග්ගුලියාගේ (57127) = වවුලාගේ;

වජ්‍රොපම (5316) = වජ්‍ර‍යකට දියමන්තියකට සමාන උපමා ඇති;

වඤ්චාප්‍ර‍වෘත්ති (5341) = රැවටිලි පැවතුම්;

වට්ටංගුල්‍යාදි (31139) = වට ඇඟිලි ආදි;

වට්ටනාවලිය (33918) = ගුළි මාලය, නවගුණවැල;

වඩබාග්නිය (9936) = මුහුදෙහි ඇතැයි සැලකෙන වෙළඹකගේ මුඛය වැනි ගිනිදළුව;

වණච්ඡවි (41814) = තුවාලයේ සිවිය (හම);

වණපොත් (1626) = කටපාඩම්;

වතිප්‍ර‍කාර (36129) = වැට පවුරු;

වධ්‍යයා (42028) = වධ කට යුත්තා (දඬුවම් දියයුත්තා);

වනෂණ්ඩය (54026) = වනලැහැබ;

වපුට (31221) = වපුරා;

වරප්‍ර‍වරානර්ඝ (48423) = ඉතා වටිනා;

වරභවන ශතසහස්‍රයෙන් (227) = උතුම් ප්‍රාසාද ලක්ෂ ගණනින්;

වර්ණ පාදබන්ධන (22918) = අකුරු හා පද බැඳුම්;

වශීප්‍රාප්ත වූ (19810) = යටතට පැමිණි;

වශීභාවප්‍රාප්ත (28615) = වසඟ බවට පැමිණි;

වස්තුපුටයන් (317) = බඩුපොදි;

වස්ත්‍ර‍ ගුහ්‍යය (21123) = රහසඟ;

වස්සිකා (34719) = සමන්මල්;

වහ්නිසන්තාප (3579) = ගින්නෙන් තැවීම;

වාක් ප්‍ර‍ණිධානය (33514) = වචනයෙන් ප්‍රාර්ථනාව තැබීම;

වාග්භෙද්‍ය කර (30920) = වචනය බිඳ (වචනයෙන් කියා);

වාචුග්ගත (1331) = කටපාඩම් කිරීම;

වාතපානය (6412) = කවුළුව;

වාතසමුට්ඨාන (16434) = වාතයෙන් හට ගැණීම ඇති;

වාතාතප (35713) = (වාත ආතප) සුළං අවු;

වාදමථනය (49011) = වාද මැඩීම;

වාමග්‍රාහී (4237) = වරදවාගත්තෝ (අනාදරයෙන් ගත්තෝ);

වාරන තුරඟ (57212) = ඇත් අස්;

වාලරජ්ජුව (2062) = ලොම් රැහැන;

වාලවෙධීරුපීන් (25633) = රොමයන් දෙපළු වන සේ විදීමෙහි දක්ෂයන්;

වාස්තුවිද්‍යාවෙන් (52025) = ගෙබිම් ශාස්ත්‍රයෙන්;

වැසිසළු සිවුරක් (32615) = වැසි කාලයෙහි ප්‍රයොජන ගණු ලබන වස්සික සාටිකා සිවුරක්;

වැහැරි සිවුර (25911) = රුක් පට්ටාවලින් කළ සිවුර;

විකිරෙන්නේ ය (32320) = විසිරෙන්නේ ය;

විකුණ ගන්නා (4089) = මිලදීගන්නා;

විකොපනය (3676) = කැඩීම, බිඳීම;

වික්ෂිප්ත (29623) = විසුරුණු;

විචාරය (7225) = චිත්තචෛතසිකයන් අරමුණෙහි හසුරු වන චිත්තගතිය;

විචිත්‍ර‍විතාන (4167) = විසිතුරු වියන්;

විජයධ්වජය (51232) = ජයකොඩිය;

විජානන ( - ) = දැන ගැණීම;

විජිනිපත්‍ර‍ය ( - ) පවන් අත්ත;

විජ්ජුල්ලතාවෙන් (2632) = විදුලියෙන්;

විඤ්ඤත්තියට (30617) = (වචනයෙන්) හැඟවීමට, ඉල්ලීමට;

විතර්කය (7218) = චිත්තචෛතසික ධර්මයන් අරමුණට නංවන චිත්ත ගතිය;

විදර්ශනා (2013) = ලොකය අනිත්‍ය දුඃඛ-අනාත්ම වශයෙන් සැලකීම;

විදුරෙන් (48531) = දියමන්තියෙන්;

විද්වජ්ජන වූ (39916) = පණ්ඩිත වූ;

විද්‍යාධර (26511) = දෙව විශෙෂයක්;

විද්‍යාධරයකු (18710) = විද්‍යාබලයෙන් අහසින් ගමන් කරන්නෙකු;

විධමනය (32320) = නැසීම;

විධූපන (16666) = හතරැස් පවන්පත;

විධ්වංසනය (423) = විනාශ කිරීම;

විනයනය (31130) = හික්මවීම;

විනයභාව (54929) = වෙන්වීම;

විනිපාත (7121) = අවසඟ ව වැටෙන දුක් බහුල තැන;

විපරීත (35519) = පෙරළුනු (වෙනස් වූ);

විපාකූපභොගි (36812) = විපාක විඳින;

විපිළිසර (42439) = පසුතැවිලි;

විබුධ (5124) = නුවණැති;

විභජනය (7529) = බෙදීම;

විමල (3421) = පිරිසිදු;

විමලාතිප්‍ර‍සන්න අනාවිල (56529) = පිරිසිදු - පහන් - නොකැලඹුනු;

විමුක්තික්‍රීඩාව (56533) = කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීම නමැති ක්‍රීඩාව;

විමුක්ති ඥාන දර්ශන ( - ) = ප්‍ර‍ත්‍යවෙක්ෂාඥානය;

විමොක්ෂ වශයෙන් (30337) = කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීම් වශයෙන්;

විරමණයෙන් (4842) = වෙන් වීමෙන්;

විරූහණාර්ථයෙන් (3135) = පැළවෙන අරුතින්;

විලොකනය කෙරෙමින් (33521) = බලමින්;

විවරයකට (18427) = සිදුරකට;

විවික්ත වූ (48332) = විවෙකී වූ;

විශද ( - ) = පිරිසිදු;

විශුද්ධදෘෂ්ටිය (55915) = පිරිසිදු දැකීඹ;

විශුද්ධතර (34826) = ඉතා පිරිසිදු;

විශුද්ධශ්‍ර‍ද්ධාදෘෂ්ටි (55834) = පිරිසිදු ශ්‍ර‍ද්ධාව හා දෘෂ්ටිය;

විෂපීත (2594) = විෂ පොවනලද;

විෂම චෙතනාවකින් (29512) = වැරැදි අදහසකින්;

විසංඥ ව (3962) = සිහි නැති ව;

විසභාග (9114) = සමාන නො වු, වෙනස්;

විසිමුන්දෙක් (31111) = මුදු විස්සක්;

විස්තීර්ණ (1181) = පැතුරුණු;

විස්තාර (40129) = පැතුරුණු;

විස්ඵුරණයෙන් (3571) = පැතිරීමෙන්;

විස්සත්ථ ව (5923) = විශ්වාසී ව, සැක නැති ව;

වීර්‍ය්‍යධ්වජ (4817) = වීර්ය නමැති කොඩිය;

වීර්ය ධුරධොරය්හ (31323) = වීර්ය නැමැති ධුරය උසුලන්නා;

වීර්‍ය්‍යසන්තාපාග්නි (5405) = වීර්ය නමැති තවන ගිනි;

වෘක්ෂාග්‍ර‍යට (2662) = ගස මුදුනට;

වෘෂ්ටිය (19616) = වැස්ස;

වෙදත්‍ර‍ය (26626) = සෘච්-යජුෂ් සාමන් යන වෙද තුණ;

වෙමත්තතාව (40919) = වෙනස් බව;

වෙය්‍යාකරණ ඡළංගශාස්ත්‍ර‍ (32122) = ව්‍යාකරණ ඇතුළු ශාස්ත්‍රාංග සය, ව්‍යාකරණ-ශික්ෂා-කල්ප-නිරුක්ති- ඡන්දස්-ජ්‍යොතිෂ් යන සය;

ව්‍යතික්‍ර‍මණය (20437) = කැඩීම;

ව්‍යවස්ථානය (1028) = නියම කිරීම; පිරිසිඳීම,

ව්‍යාඛ්‍යානයෙන් (51318) = විස්තර කිරීමෙන්;

ව්‍යාධිය (511) = රොගය;

ව්‍යාපාද විතර්ක (4649) = ක්‍රොධ සහගත කල්පනා;

ව්‍යාපෘත (48518) = යෙදුනු;

ව්‍යාප්ත වූ (2641) = පැතුරුණා වූ;

ව්‍යායාමයෙන් (6218) = උත්සාහයෙන්;

ව්‍යාලමෘගනිසෙවිත (5231) = නපුරු සතුන් විසින් ඇසුරු කළ;

ශඨ (27916) = කපටි;

ශතපුණ්‍යධරත්වාදි (25337) = පින් ලකුණු සියයක් දැරීම් ආදි;

ශත්‍රැමථනය ( - ) = සතුරන් මැඩීම;

ශමචර්යා (246) = කෙලෙස් සංසිඳවීම පිණිස වූ ධාර්මික පැවැත්ම;

ශරීර පටිජග්ගනයෙහි (31537) = ශරීර පොෂණයෙහි;

ශරීරායාසයෙන් (22319) = ශරීරයෙහි පීඩාවෙන්;

ශස්ත්‍රයෙන් (5497) = ආයුධයෙන්;

ශස්ත්‍රවෙගප්‍ර‍තිපීඩිත වන ලදු ව (43528) = අවි පහරින් පෙළී;

ශස්‍යොද්ධරණ (43639) = උගුළන හෝ කපන;

ශෘර්දූලයා (51922) = දිවියා;

ශාලාවනොද්‍යානයෙහි (18) = සල් උයන්හි;

ශාසනප්‍ර‍තිරූප (51113) = ශාසනයට ගැළපෙන;

ශාසනානභිරති (49419) = සස්නෙහි නො ඇල්ම;

ශාසනායුඃප්‍රවෙණිය (16130) = ශාසනයාගේ ආයු පරම්පරාව;

ශාශ්වත (1775) = හැම කල්හි පවත්නා;

ශික්ෂණය (389) = පුහුණු කිරීම;

ශික්ෂාපදව්‍යතික්‍ර‍මණය (53430) = සික පද මැඩීම;

ශික්ෂාප්‍ර‍ත්‍යාඛ්‍යානය කොට (21018) = ශික්ෂා ප්‍ර‍තික්ෂෙප කොට;

ශිරොමස්තක (43728) = හිස මත;

ශීල ගොපනය (38332) = සිල් රැකීම;

ශීලභූෂණසෘෂිගණ (54411) = සිල් බරණින් සැරසුනු සෘෂි සමූහයා;

ශුක්ලපක්ෂාභිවර්ධමාන (38035) = පෙරපස වැඩෙන;

ශුෂ්කවලාහක ගර්ජනා (22928) = වැසි නැති ගෙරවුම් හඬ;

ශුෂ්ක විදර්ශක (36715) = හුදු විදර්ශනාව පමණක් උපදවා ක්ලේශක්ෂය කළ අභිඥාදිය නැති රහතන් වහන්සේ;

ශුෂ්ක වූ (57426) = වියළි;

ශූන්‍ය ( - ) = හිස්;

ශූන්‍යාගාරයෙහි (5282) = හිග් ගෙහි;

ශූන්‍යතා ප්‍ර‍තිසංයුක්ත (206) = හිස්බව පළ කෙරෙණ කථාවෙන් යුක්ත;

ශෘංග (3635) = අඟ;

ශෘංගිවෙර (7316) = ඉඟුරු;

ශෛක්ෂ්‍යයෝ ය (4803) = රහතුන් වහන්සේ හැර සෙසු මග ඵල ලාභීහු නික්මෙන හෙයින් ශෛක්ෂයෝ ය;

ශොත්‍ර‍ය (44223) = කණ;

ශොභන (8329) = හොබනා, යහපත්;

ශ්‍ර‍මනකවාදයෙන් (29820) = නින්දිත ශ්‍ර‍මණයා යන කථාවෙන්;

ශ්‍ර‍මණප්‍ර‍තිපදා වචනයෙක (2849) = පැවිද්දන්ගේ ප්‍ර‍තිපත්තිය පැවසෙන වචනයෙකි;

ශ්‍ර‍මණසාරූප්‍ය (28410) = ශ්‍ර‍මණයන්ට ගැළපෙන;

ශ්‍ර‍මණානුච්ඡවික ( - ) = ශ්‍ර‍මණයන්ට සුදුසු;

ශ්‍ර‍වණප්‍ර‍ගුණධාරණයෙන් (425) = ඇසීම - පුහුණුකිරීම - දැරීම යන මෙයින්;

ශ්‍රොතාපත්තිඵලයට (4135) = සොතාපත්තිමග්ග සිතට අනතුරුව ඇති වන ඒ ඒ චිත්තයෙහි විපාක සිතට;

ශ්‍රොතෘජනමනඃප්‍ර‍සාදජනක වූ (434) = අසන ජනයන්ගේ සිත්හි සතුට උපදවන්නාවූ;

ශ්වෙතවර්ණ ප්‍රාකාර පංක්තියෙන් (222) = සුදු පවුරු පෙළින්;

ෂට්විධ වූ සංඥාව (55433) = සවැදෑරුම් හැඟීම;

ෂඩ්භිඥාලාභිත්වයෙන් (118) = ඉද්ධිවිධ, දිබ්බසොත, පරචිත්ත විජානන, පුබ්බෙනිවාසානුස්සති, දිබ්බචක්ඛු, ආසවක්ඛය යන ඤාණ සය ලැබීමෙන්;

ෂඩායතනයන් (598) = චක්ඛු, සොත, ඝාණ, ජිව්හා, කාය, මන යන ආයතන සය;

ෂඩ් අසාධාරණ ඥානයෙන් (28821) = අන්‍යයන් හා සාධාරණ නො වූ ඥාන සයකින්;

සංයුක්ත (11233) = එකට යෙදුනු;

සංවෘත (4832) = වසන ලද;

සංවෘති දෙවියන් (1928) = දෙවියනැ යි සම්මත වූ රජුන්;

සංසක්තයක් (5023) = ඇලීමක්;

සංසන්දනය (15910) = ගැළපීම;

සංසාරභීරුක ගුණභූෂණ (50918) = සසරට බිය වන ගුණ නමැති අබරණ ඇති;

සංසෘෂ්ටි විරහිත (5427) = සංසර්ග රහිත;

සංසෙදජ (36813) = කුණු ආදියෙහි තෙතමනින් උපදනා;

සංස්කාර ධර්ම (6125) = හේතුවලින් හටගන්නා දෙය;

සංස්කාර විපරිණාම (31326) = හේතුවෙන් හටගත් ධර්මයන්ගේ වෙනස් වීම;

සකල නගරාංග ශ්‍රී සමෘද්ධි සම්පන්න ශ්‍රී වර්ධන පුරයට (44) = සියලු නගරාවයවයන් ගෙන් සැදුම් ලත් ශ්‍රී වර්ධන පුර නැමැති නගරයට;

සකලිකා (16417) = කැබැල්ල, ගල්පතුර;

සකෘදාගාමි ඵලයට (4135) = කාම භවයෙහි එක් වරකට වඩා උත්පත්තිය ගෙණ දීමේ ශක්තිය සිඳ දැමූ සකදාගාමි මග්ග සිතේ විපාක සිතට;

සක්ඛරා (25519) = ගල්කැට;

සක්ලේශයාහට (23328) = ක්ලේශ සහිතයාහට;

සගයෙනි (626) = යහළුවෙනි;

සංකාරස්ථානයෙහි (51531) = කසළ ගොඩෙහි;

සංකුපථයෙහි (40417) = උල් සවිකර එහි බැඳී රැහැන්හි එල්ලී යා යුතු පර්වත මාර්ගයෙහි;

සංඛලීකබන්ධනයෙන් (18333) = හැකිල්ලෙන් (මාංචුවෙන්) බැඳීමෙන්;

සඟළ සිවුර (2235) = දෙපට සිවුර;

සංඝාටි ( - ) = දෙපට සිවුර;

සංඥා (3229) = හැඳිනීම;

සජොතිභූත (9737) = දැල්වෙන;

සජ්ඣායනා (359) = පාඩම් කීම;

සංජානන (711) = හැඳින ගැණීම;

සණ්ඨාන (410) = සටහන;

සණ්හ සුඛුම ශාන්ත ප්‍ර‍ණීත සමාපත්ති (5007) = ඉතා සියුම් ශාන්ත වූ උතුම් ඵල සමවත්;

සතර සෘද්ධිපාදයෝ (4324) = සෘද්ධියට අත්තිවාරම් වන ඡන්ද - චිත්ත - විරිය - විමංසා යන සතර;

සතර සතිපට්ඨානයෝ (4323) = කාය, වේදනා, චිත්ත, ධම්ම යන සිහිය පිහිටුවිය යුතු ධර්ම සතර;

සතර සංග්‍ර‍හ වස්තු (1054) = දාන, ප්‍රිය වචන, අර්ථචර්යා, සමානාත්මතා යන සතර;

සතසහස්‍ර‍රාව (173) =සිය දහස් නාද;

සති සම්මොසය (41435) = සිහි මුළාව;

සතෙකිච්ඡ (48416) = පිළියම් සහිත;

සතොස් (28620) = ලත් දෙයින් සතුටුවීම;

සත්කායදෘෂ්ටිය (31727) = ආත්මයක් ඇත යන දෘෂ්ටිය

සත්තූපලද්ධියෙක් (3697) = සතෙකු-පුද්ගලයෙකු ලැබීමෙක්;

සත්ප්‍රායසම්පජඤ්ඤය (53019) = කටයුත්තක් කිරීමේ දී එහි හොඳ නොහොඳ සලකා බැලීම;

සත්වකාය පරියාපන්න වූ (2819) = සත්ව සමූහයාට ඇතුළත් වූ;

සදන්හල් (3824) = දානශාලා සය;

සද්ධර්මාමෘතවර්ෂාවෙන් (2633) = සදහම් අමා වැස්සෙන්;

සද්ධින්ද්‍රිය (3936) = සහජාත ධර්මයන්ට ප්‍ර‍ධාන වූ ශ්‍ර‍ද්ධාව;

සනරාමරසකල ලොකය (53834) = දෙවි මිනිසුන් සහිත සියලු ලොකය;

සන් (33734) = සංඥා;

සන්තර්පණය (2634) = මනා කොට පිණවීම;

සන්තර්පිත (4887) = තෘප්ත;

සන්තාපනය (5741) = තැවීම;

සන්තිකයට (282) = සමීපයට;

සන්ත්‍රාසය (1841) = තැති ගැණුම;

සන්දන (1467) = ගලා බැසීම;

සන්ධාරණ (49532) = මනා, දැරීම;

සන්නාසියා (16838) = ගිහිගෙය හැර ගිය තාපසයා, පරිබ්‍රාජකයා;

සන්නිපාත (14813) = එක්තැන් විම;

සන්නිපාතිකයෙන් (4374) = තුන් දොස් කිපීමෙන්;

සන්නිහිත (45729) = තැන්පත් කළ;

සපදානචාරී (48333) = ගෙපිළිවෙළින් පිඬු සිඟන;

සපදානචාරිකංගය (50330) = ගෙපිළිවෙළින් පිඬු සිඟීම නමැති ධුතාංගය;

සප්ත පදව්‍යතිහාරාවසානයෙහි (33528) = පියවර සතක් යෑමෙන් පසු;

සප්තප්‍ර‍තිෂ්ඨිත (40627) = පා සතර-සොඬ-වලග-රහසඟ යන අවයව සත බිම පිහිටි;

සප්තභූමක (29112) = සත්මහල්;

සප්තවිධ රත්නයෙන් (33626) = චක්‍ර‍-හස්ති-අශ්ව-මණි-ස්ත්‍රී-ගෘහපති-පරිණායක යන රත්න සතෙන්;

සබ්බට්ඨක (41820) = සියල්ලෙන් අට බැගින්;

සභෙදන වූ (35929) = මද බිඳීම් සහිත;

සභ්‍යජනයන්ගෙන් (34) = සාමාජිකයන්ගෙන්;

සමක තැන් (52412) = සමාන අය;

සමංගිභූත (5722) = යුක්ත වූ;

සමජ්ජදාන (40215) = මුදල් අය නොකර නෘත්‍ය දැක්වීම;

සමත්‍රිංශත් පාරමීධර්මයන් (14) = පෙරුම්දම් තිස, 1. දාන, 2. සීල, 3. නෙක්ඛම්ම 4. පඤ්ඤා, 5. විරිය, 6. ඛන්ති, 7. සච්ච, 8. අධිෂ්ඨාන, 9. මෙත්තා, 10. උපෙක්ඛා යන දශය, පාරමී - උපපාරමී - පරමත්ථ පාරමී වශයෙන් සමතිසෙකි;

සමන්තචක්ඛු (13221) = සමතැස්, සර්වඥයන් වහන්සේ;

සමථභාවනා (4326) = සමාධිභාවනා;

සමන්විත ව (5722) = යුක්ත ව;

සමස්ත ගුණගණාභරණ විභූෂිත වූ (414) = සියලු ගුණ සමූහ නමැති ආභරණයන් ගෙන් අලංකෘත වූ;

සමස්තරිපු (326) = සියලු සතුරන්;

සමස්තාරිෂ්ටපාපාන්ධකාරය (423) = සියලු අයහපත් පාප නැමැති අඳුර;

සමාධින්ද්‍රිය (3936) = සහජාත ධර්මයන්ට ප්‍ර‍ධානවන චිත්තෛකාග්‍ර‍තාව

සමාන සංවාසය (12828) = එක් ව විනයකර්ම කිරීම නමැති වාසය;

සමාධිය (456) = සිතේ එකඟකම;

සමාධි ස්තම්භයෙහි (35018) = එකඟ බවනමැති කණුවෙහි;

සමීපාපනයකින් (32710) = ලඟ වෙළඳ සැලකින්;

සමුදයධර්ම (208) = හේතුවක් මුල්වීමෙන් හටගන්නා ධර්ම;

සමුල්ලපන සංසර්ගය (54213) = එක් ව කථා කිරීම නමැති සංසර්ගය (ගැටීම);

සමූහනනය (1756) = නැසීම, ඉගිල්ලීම;

සමොසාරිත (49112) = ඇතුළත්;

සම්‍යග්දෘෂ්ටික (1127) = නිවැරදි දැකීම් ඇත්තා;

සම්පක්ඛන්දන (4030) = පිවිසීම;

සම්පජානකාරී (41617) = නුවණින් සලකා බලා ක්‍රියා කරණසුලු;

සම්පජාන මුසාවාදය (25019) = දැන දැන බොරුකීම;

සම්පරිවර්තනය (3505) = හැම අතට පෙරළීම;

සම්ප්‍ර‍ජානන ප්‍ර‍ඥාවෙන් (5219) = මනා සේ දැනගන්නා නුවණින්;

සම්ප්‍ර‍දාලනය (186) = පළා දැමීම, විනාශ කිරීම;

සම්ප්‍ර‍සාදන (4031) = පැහැදවීම;

සම්බාධ වූ (33227) = කරදර සහිත වූ;

සම්භව (5026) = හට ගැණීම;

සම්භව වන බව (3371) = ලැබෙන බව;

සම්ම (607) = කයිතාළම;

සම්මත්තකාරී (2473) = යහපත් බව කරණ;

සම්‍යක් ප්‍ර‍තිපත්තියෙහි (45411) = යහපත් පිළිවෙතෙහි;

සරාජික (39913) = රජුන් සහිත;

ස්වර්ණ පෙලාන්තරයෙහි ( - ) = රන්පෙට්ටිය තුළ;

සර්වක්ලේශ ශත්‍රැ මථනයට (3552) = සියලු කෙලෙස් නමැති සතුරන් මැඩීමට;

සර්වජන ප්‍ර‍තිකූලය (56119) = සියලු දෙනාට පිළිකුල්;

සර්වඥ සූර්ය දිව්‍යරාජයාගේ (5410) = තථාගත නමැති හිරු දෙව් රජුගේ;

සර්වඥතාඥානය (13926) = සියල්ල දන්නා නුවන;

සර්වගෘහාදානය (25016) = ගෙය සහිත සියල්ල ගැණීම;

සර්වභවාභවගතියෙහි (30327) = සියලු උස් පහත් භවයෙහි හා දිව්‍යාදි ගතියෙහි;

සර්වවාදි වාරණ කෙශරීන්ද්‍ර‍භූත (51316) = සියලු වාදී නමැති ඇතුන්ට සිංහරාජයෙක් වූ;

සර්වශාස්ත්‍රාර්ණවපාරගත (335) = සියලු ශාස්ත්‍ර‍ නමැති සාගරයාගේ පරතෙරට ගිය;

සර්වශීලාචාර සම්පන්න (39631) = සියලු යහපත් පැවතුම්වලින් යුත්;

සර්වාර්ථසිද්ධි කාරක (3628) = සියලු යහපත කරණ;

සර්වාන්තරායයෝ (18616) = සියලු උවදුරු;

සර්වාපණය (47823) = සියල්ල ඇති වෙළඳ සැල;

සර්ව සංස්කාර ප්‍ර‍වෘත්තීන්ගේ (54034) = සියලු සංස්කාරයන්ගේ පැවැත්මේ;

සලභයා (55633) = පළඟැටියා;

සල්කැළණියගේ (5146) = ශාලකල්‍යාණ වෘක්ෂයාගේ;

සල්ලෙඛිකාචාර (30818) = කෙලෙස් සිඳින පැවතුම්;

සල්ලෙඛිතාචාර (4914) = කෙලෙස් කපා ලන හැසිරීම්;

සසංස්කාරික කුශලචිත්ත (529) = තමා විසින් හෝ අනුන් විසින් කළ පසුබැසීම් ආදි පූර්වයොග ඇති කුසල් සිතෙන්;

සහජාත ධර්මයන් (5559) = එකට උපන් ධර්මයන්;

සහඹු ව (3328) = භාර්යාව සහිත ව;

සහල්ලෙක (16231) = උඩහල්ලෙක, ද්‍ර‍ව්‍ය දමා උඩ එල්ලා තබන කූඩය;

සහස්‍ර‍ කිරණයාගේ (48929) = සූර්යයාගේ;

සළාවේගය (5292) = සුළියේ වේගය;

සාකච්ඡාවට (2923) = කථාබස් කිරීමට;

සාකටික (771) = ගැල් පදවන්නා;

සාක්ෂාත් (4498) = ප්‍ර‍ත්‍යක්ෂ;

සාර්ථක සම්පජඤ්ඤය (53018) = කටයුත්තක ප්‍රයොජන සහිත බව සලකා බැලීම;

සාදියනා (11536) = ඉවසීම;

සාන්දෘෂ්ටික (45524) = මෙ ලොවට අයත්;

සායනය (6435) = රස දැනීම;

සායිත (58725) = රස බැලූ;

සාවද්‍ය ධර්මයන් (4314) = සදොස් ධර්මයන්;

සාවද්‍යානවද්‍ය (53231) = වරද සහිත-රහිත, වැරදි-නිවැරදි;

සාරග්‍ර‍හණයකට (4554) = සාර යයි ගැණීමකට;

සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් (13) = ලක්ෂයක් අධික කොට ඇති අසංඛ්‍ය කල්ප සතරක්;

සැණකෙළියෙන් (33531) = උත්සව ක්‍රීඩායෙන්;

සැපවිහරණය (1833) = සුව සේ විසීම;

සැර පහර (26128) = ඊ පහර;

සිගාවරල (3381) = කෙස්වැටිය;

සිගාලයකු (2824) = හිවලෙකු;

සිනිකඳ (52924) = නැංගූරම;

සිලාඝට්ටනයෙන් (2334) = ගල් ගැටීමෙන්;

සිලොක (5294) = කීර්තිය;

සිවුපිළිසිඹියායෙහි (119) = අර්ථ, ධර්ම, නිරුක්ති, ප්‍ර‍තිභාන යන සතර පිළිබඳ ඤාණයන්හි;

සීමා අතුර ( - ) = සීමාව අතර;

සුංක (50923) = අයබද්ද;

සුංකස්ථාන (50315) = බදු ගෙවිය යුතු ස්ථාන;

සුකෘත දුෂ්කෘත කර්ම (733) = යහපත් කොට හා නපුරු කොට ද කරණ ලද කර්ම, කුසල්-අකුසල්;

සුගතගාම (4595) = බුද්ධධර්මය;

සුගතවර ධර්ම සෙනාධිපති වූ (5646) = උතුම් බුදු දහමට සෙනෙවි වූ;

සුගතොවාදකාරී (56411) = බුදුන්ගේ අවවාද කරණ;

සුගන්ධාපණයෝ (48437) = සුවඳ වෙළඳ සැල්;

සුගෘහීත (31811) = තදින් අල්වාගත්;

සුනිර්වෙඨනය (19626) = මනා කොට ලිහීම;

සුන්දරගුණනිධාන (1027) = යහපත් ගුණයන්ට නිධානයක් වැනි;

සුභාෂිතය (53518) = යහපත් වචනය;

සුමර්දිත චර්මයක් (55326) = මොනවට පදම් කළ හමක්;

සුරාසොණ්ඩ (10831) = මත්පැනෙහි ලොල් අය;

සුවඳ පසඟුල් (3836) = සුවඳ කල්කාදියෙන් ඇඟිලි පස සිටින සේ සටහන් කිරීම;

සුසණ්ඨිත (30114) = මනාව පිහිටි;

සුහිත (3458) = අනුභවයෙන් සෑහීමට පත්;

සුහුරුබන්ධු (13228) = මාමාගේ පුතා, මස්සිනා;

සූක්ෂ්ම (122) = සියුම්;

සූචි මුඛ ප්‍ර‍මාණ (5015) = ඉදි කටු අග පමණ;

සුත්ඵුල්ල පද්මයක් (4613) = මනා ව පිපුනු පියුමක්;

සූත්‍ර‍දශාතිරෙකශත (11512) = දශයක් අධික කොට ඇති සූත්‍ර‍ සියය, 110,

සූදයෙක් (35613) = අරක්කැමියෙක්;

සේතුවට (25130) = ඒදණ්ඩට;

සෙවිතව්‍යධර්ම (4329) = සේවනය කටයුතු ධර්ම;

සෛන්ධවයන් (289) = සින්ධු නදී තීරයෙහි උපන් අශ්වයන්;

සොකසල්ලය (54319) = සෝක නමැති හුල;

සොතයෙන් ( - ) = කණින්;

සොපාන මාලාවෙන් (49214) = තරප්පු පේළියෙන්;

සොම්නසින් (10425) = සතුටින්;

ස්තබ්ධ (5427) = තද;

ස්ථානොචිතප්‍ර‍ඥා (1054) = (ස්ථාන+උචිත) තැනට සුදුසු නුවණ;

ස්ථානොත්පත්තිකප්‍ර‍ඥා (527) = තැනට සුදුසු පරිදි උපන් නුවණ;

ස්නේහනීය වූ (21838) = තෙත් කටයුතු වූ;

ස්ප්‍ර‍ෂ්ටව්‍යය (55419) = ස්පර්ශ කටයුතු දෙය;

ස්මෘතිසම්පන්න (54311) = සිහියෙන් යුක්ත;

ස්වර්ගගාමී (1346) = දෙව්ලොවට යන;

ස්වර්ණකදලිස්කන්ධයක් (3962) = රන් කෙසෙල් කඳක්;

ස්වර්ණකාරයෙකු (1018) = රන්කරුවෙකු;

ස්වර්ණභිංකාරය (38212) = රන් කෙණ්ඩිය;

ස්වරණභාණ්ඩාගාර (314) = රන් බඩු ගබඩා;

ස්වර්ණාංකුරද්වයයක් (339) = රන් පැළ දෙකක්;

ස්වල්පවචනීය (3027) = සුළු යයි කිය යුතු;

ස්වසන්තානය (41613) = සිය සිත් පරම්පරාව;

ස්වහස්තයෙන් (1524) = සියතින්;

හලාහල (14438) = නපුරු විෂ;

හසරකින් (50822) = මගකින්;

හස්තාංගුලි (40426) = අතේ ඇඟිලි;

හස්තපාද කුකුස් (31424) = අත් පා විකාර;

හස්තපාච්ඡෙදනය (1322) = අත් පා සිඳීම;

හස්තමුද්‍රා ශාස්ත්‍ර‍ය (6832) = අතින් යම් යම් ලකුණු දැක්වීමෙන් අන්‍යයන්ට සිය අදහස ඇඟවීමට උගන්වන ශාස්ත්‍ර‍ය;

හස්ත්‍යශ්ව රථ පන්ති (4521) = ඇත්-අස්-රිය-පාබල;

හිමගිරි ශිඛර (226) = හිමාලය, පර්වත මුදුන;

හිනි ගැට (42635) = ඉන්නෝ;

හීකාරයෝ (42324) = ගොවියෝ;

හීනායුෂ්කයා (1862) = ගෙවුනු ආයු ඇත්තා;

හීලිත (30830) = නින්දිත;

හීවැලක් (29019) = නගුල අග සවිකරණ යකඩ පතුරක්;

හුණ ලෑල්ලක් (36413) = උණ ලෑල්ලක්;

හෘදය පරිලාභය (4476) = ලෙහි දැවිල්ල;

හෘෂ්ට තුෂ්ට ප්‍ර‍මුදිත (51027) = තුටු පහටු, ප්‍රීතිමත්;

හෙප් සර සරිතාදියෙහි (35715) = පොකුණු-විල්-ගංගාදියෙහි;

හෙම භාජනයක් (5942) = රන් බඳුනක්;

හෙව (26226) = වැටි;

මිලින්ද ප්‍ර‍ශ්නයෙහි ගැටපද විවරණය නිමි.