වස්ත්‍ර පූජාවේ ආනිසංස

ඒකදුස්ස දායක හිමි පැහැදුනු සිතින් නුවණ යොදා පියුමතුරා බුදුරජුන්ට එක් වස්ත්‍රයක් පිඳූ පිනින් තිස්හය වතාවක් සක් දෙවිඳු විය. තිස්තුන් වතාවක් සක්විති රජ වුණේ ය. මනුලොව දී පහත සඳහන් අනුසස් ලැබී ඇත්තා හ.

මීට අමතරව පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානයට අනුව මේ ආනිසංස ද ලැබෙන්නා හ.