මල් රේණු, මල් වියන් ආදිය පිදීමේ ආනිසංස

රේණු පූජක හිමි විපස්සී බුදුරජුන්ට නාමල් රේණු පිදූ පිනින් රේණු නම් සක්විති රජ බවට පත් වුණා. අවසානයේ නිවන් සැපයට ද එය උපනිශ්‍රය වුණා.

(110 වන අපදානය)

තිණසුලක හිමි තිස්ස බුදුරජාණන් වහන්සේට බෝලිද්ද මල් පුදා විසිපස් වතාවක් සක් දෙවිඳුව උපන්නා හ. හැත්තෑ පස් වතාවක් සක්විති රජව උපන්නා. අවසානයේ නිවන් සුවය ද ලබාගත්තා.

(413 වන අපදානය)

අතිඡත්තිය හිමි අත්ථදස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ ධාතු නිදන් කොට හැදූ චෛත්‍යයට මල් වියනක් පුදා කල්ප එක්දාස් හත්සීයක් අපාගත නො වීය. එතරම් කාලයක් දිව්‍ය රාජ්‍යය ද කරන්න ලැබුණු බව එකසිය හතලිස් එක්වන අපදානයේ දක්වා ඇත.