සර්ව දානයෙහි ආනිසංස

ඇත්, අස්, රථ, පාබල යන සිවුරඟ සේනාව නිතර හෙතෙම පිරිවරත් තව ද සියලු ආභරණයෙන් සරසන ලද හැට දහසක් රථයෝ හැම ජීවිතයක ම පාහේ ලැබෙත්. එසේම හැට දහසක් තූර්‍ය්‍යයන් ද මැනවින් අලංකාර කරන ලද හේරිහු ද තමාට සතුට ගෙන දෙන්නේ ය. මැනවින් අලංකාර කරන ලද සයාසු දහසක් (86,000) ස්ත්‍රී හු විසිතුරු වස්ත්‍රාභරණ ඇත්තා හු පළඳින මිණි කෙඩොල් ඇත්තා හු දිග ඇසිපිය ඇත්තා හු සිනා සහිත වූවා හු මනා වූ ශරීරාවයව ඇත්තා හු සිහින් කටි ප්‍රදේශ ඇත්තා හු නිරන්තරයෙන් ම හෙතෙම පිරිවරන්නා හු ය. මෙය සර්ව දානයෙහි විපාක වේ. කල්ප තිස් දහසක් දෙව්ලොව සැප ලැබේ. දහස් වතාවක් දෙදෙව් ලොවට අධිපති සක් දෙවිඳු වන්නේ ය. දහස් වතාවක් සක්විති රජව උපදින්නේ ය. මෙසේ වන්නේ හිත තැන්පත් කරගෙන ශ්‍රද්ධාව උපදවාගෙන නුවණ යොදා සියල්ල පිදීමෙන් බව අවධාරණයෙන් දත යුතු ය.

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානයට අනුවය)