කුඩා පිහියා හා ලොම් උදුරන අඬු දීමේ ආනිසංස

පිහියා පිදීම නිසා අතුල්‍ය වු පරිශුද්ධ වූ කෙලෙස් සිඳිනා නුවණ ලැබේ. අඬු පිදීමෙන් කෙලෙස් උදුරන නුවණ ලැබෙන බව අපදාන පාලියේ පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානයේ දක්වා ඇත.