බෙහෙත් අඳුන් පිදීමේ ආනිසංස අට

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානය)