දිය පිස්නා වස්ත්‍ර පිදීමේ ආනිසංස

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානය)