තැටි පිදීමේ ආනිසංස තුන

තැටි යනු පිඟන් ආදී නො ගැඹුරු බදුන් වේ. ඒවා පිදීමෙන්,

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානය)