භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලක්දිව වැඩීම දුරුතු මැදි පෝදා

දුරුතු මස මැදි පෝය පැමිණියේ ය. මහා කරුණා ඥානයෙන් ලොව බලා වදාරන භාග්‍යවතුන්වහන්සේ ලක්වැසියනට තමන් වහන්සේගෙන් විය හැකි ශාන්තිය දුටු සේක්, එදින අහසින් ලක්දිවට වැඩි සේක. එහි දී දැනට මහියංගන චෛත්‍යය පිහිටි තන්හි සම්කඩ අතුටැ වැඩ හිඳ, මහවැලි ගඟ අසල මහානාග වනයෙහි කඳවුරු බැඳ දෙපක්ෂයක් වැ සංග්‍රාමයට සැරසුණු යකුන් ස්වීය සෘද්‍ධි ප්‍රාතිහාර්යයෙන් බිය ගන්වා පලවා, ඉක්බිති එහි නානා දිගින් රැස් වූ මහා සුමන දෙව් රජහු ප්‍රමුඛ ලක් වැසි භෞම දේවතා සමූහයාට දම් දෙසා120 ඔවුන් සරණ සිල්හි පිහිටු වූ සේක. එදා ම සෝවාන් වූ මහසමන් දෙවිහු පූජ්‍ය වස්තුවක් ඉල්වූයෙන් ඔහුට ඉස පිරි මැද කේසධාතු මිටක් දී එදින ම උරුවෙල් දනව්වට පෙරළා වැඩි සේක.