නාලක තෙරහට මෝනෙය්‍ය වත දෙසීම

සැටවක් දා නාලක තෙරණුවෝ අවුත් මෝනෙය්‍යවත්114 විචාළහ. එය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර කොට වදාළ සේක. තෙරහු එය ඉගෙන එදා ම නික් ම ගියහ. පෙරළා කිසි ම කලෙක නාහ.